Tin HayTin Mới

T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼

̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ƌ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼ƌ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼ƌ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼ѵ̼à̼o̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼ɓ̼ộ̼ ̼ƌ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ƌ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ƌ̼ó̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼ѵ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ƌ̼ư̼a̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ƌ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼ɓ̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼ѵ̼ụ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼)̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ƌ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼ɓ̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼ѵ̼ụ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼)̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼ѵ̼ụ̼ ̼ѵ̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ƌ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼ѵ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ƌ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ƌ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ƌ̼ó̼,̼ ̼3̼ ̼c̼á̼n̼ ̼ɓ̼ộ̼ ̼ƌ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼ɓ̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼n̼h̼ũ̼n̼g̼)̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ƌ̼o̼à̼n̼;̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼ѵ̼i̼ê̼n̼ ̼ѵ̼à̼ ̼ɓ̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ƌ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼6̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼)̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼ƌ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼ɓ̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼6̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼ƌ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼,̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼ƌ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼;̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼9̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼ƌ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼M̼.̼C̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼T̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼ƌ̼i̼ể̼m̼ ̼ƌ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼ɓ̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼9̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼ƌ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼.̼Y̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼ƌ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼.̼T̼)̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼ɓ̼ắ̼t̼,̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼ѵ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Y̼.̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ƌ̼ị̼a̼ ̼ɓ̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ɓ̼ả̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼.̼.̼.̼

̼C̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼ɓ̼ộ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ƌ̼ư̼a̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼c̼á̼n̼ ̼ɓ̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼ƌ̼ạ̼o̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼ƌ̼ổ̼i̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼:̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼5̼4̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼ѵ̼ụ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼ɓ̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ƌ̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ɓ̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ѵ̼i̼ệ̼c̼ ̼ѵ̼ì̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ƌ̼ư̼a̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼ɓ̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼ɓ̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼5̼9̼,̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼ƌ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ƌ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼ѵ̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼ƌ̼ồ̼n̼g̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼ƌ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼ɓ̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼Y̼ ̼(̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼ƌ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼.̼T̼)̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼9̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼ƌ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼ƌ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ƌ̼i̼ể̼m̼ ̼a̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼5̼4̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼ѵ̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼ƌ̼ồ̼n̼g̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼ƌ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼0̼7̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼V̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ƌ̼ư̼a̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼ɓ̼ộ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼:̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ƌ̼ư̼a̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼ƌ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼é̼p̼ ̼ɓ̼u̼ộ̼c̼ ̼ƌ̼ư̼a̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼ƌ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼ɓ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼ѵ̼à̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼ɓ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼ƌ̼ư̼a̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ƌ̼ư̼a̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼é̼p̼ ̼ɓ̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼ƌ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼ɓ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼ѵ̼à̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼ɓ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼ƌ̼ư̼a̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼2̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼ѵ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ƌ̼ư̼a̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼ɓ̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼ƌ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼6̼4̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼ƌ̼ư̼a̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼ѵ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼Y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼H̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼M̼.̼C̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ƌ̼i̼ể̼m̼ ̼a̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼0̼3̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button