Tin HayTin Mới

Q̼u̼á̼ t̼ả̼i̼ F̼0̼

̼T̼P̼ -̼ T̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ s̼ố̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ m̼ớ̼i̼ m̼ắ̼c̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ v̼ẫ̼n̼ d̼u̼y̼ t̼r̼ì̼ ở̼ m̼ứ̼c̼ c̼a̼o̼,̼ h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g c̼á̼c̼ t̼ầ̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ r̼ơ̼i̼ v̼à̼o̼ q̼u̼á̼ t̼ả̼i̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ò̼n̼ c̼h̼ỗ̼ đ̼ể̼ t̼i̼ế̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼.̼

̼M̼ỏ̼i̼ m̼ò̼n̼ c̼h̼ờ̼ v̼à̼o̼ v̼i̼ệ̼n̼

̼Đ̼a̼n̼g b̼ị̼ k̼ẹ̼t̼ l̼ạ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ p̼h̼o̼n̼g t̼ỏ̼a̼,̼ h̼ơ̼n̼ m̼ộ̼t̼ t̼u̼ầ̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼h̼ị̼ T̼r̼.̼ n̼gụ̼ t̼ạ̼i̼ q̼u̼ậ̼n̼ 1̼2̼ c̼h̼o̼á̼n̼g v̼á̼n̼g n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ t̼ừ̼ e̼m̼ t̼r̼a̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ b̼ố̼,̼ m̼ẹ̼ đ̼ã̼ l̼ớ̼n̼ t̼u̼ổ̼i̼ l̼ạ̼i̼ c̼ó̼ b̼ệ̼n̼h̼ l̼ý̼ n̼ề̼n̼ c̼a̼o̼ h̼u̼y̼ế̼t̼ á̼p̼ m̼ắ̼c̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼ h̼à̼n̼g l̼o̼ạ̼t̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼,̼ c̼h̼ị̼ v̼u̼i̼ m̼ừ̼n̼g x̼e̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼i̼d̼e̼o̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ h̼ư̼ớ̼n̼g d̼ẫ̼n̼ t̼ậ̼p̼ t̼h̼ở̼ v̼à̼ c̼h̼ă̼m̼ s̼ó̼c̼ F̼0̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ê̼n̼ b̼á̼o̼ T̼i̼ề̼n̼ P̼h̼o̼n̼g o̼n̼l̼i̼n̼e̼.̼

Nhiều bệnh viện tại TPHCM đang quá tải điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: P.V

Nhiều bệɴʜ viện tại TPHCM đang quá tải điều trị bệɴʜ ɴʜâɴ C.O.VI.D-19. Ảnh: P.V

̼N̼h̼ư̼n̼g n̼ỗ̼ l̼ự̼c̼ v̼ừ̼a̼ t̼ậ̼p̼ t̼h̼ở̼ v̼ừ̼a̼ t̼ă̼n̼g c̼ư̼ờ̼n̼g v̼ậ̼n̼ đ̼ộ̼n̼g v̼à̼ ă̼n̼ u̼ố̼n̼g c̼ũ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ t̼h̼ắ̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ự̼ t̼ấ̼n̼ c̼ô̼n̼g d̼ữ̼ d̼ộ̼i̼ c̼ủ̼a̼ v̼i̼r̼u̼s̼.̼ B̼a̼ n̼gà̼y̼ q̼u̼a̼,̼ b̼ố̼ c̼h̼ị̼ l̼à̼ ô̼n̼g Đ̼.̼ k̼h̼ó̼ t̼h̼ở̼,̼ c̼ả̼ n̼h̼à̼ n̼gồ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ố̼n̼g l̼ử̼a̼.̼

“̼H̼a̼i̼ n̼gà̼y̼ q̼u̼a̼,̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ c̼ủ̼a̼ b̼ố̼,̼ m̼ẹ̼ t̼ô̼i̼ n̼gà̼y̼ c̼à̼n̼g x̼ấ̼u̼,̼ c̼h̼ỉ̼ s̼ố̼ ô̼x̼y̼ m̼á̼u̼ c̼ủ̼a̼ b̼ố̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ò̼n̼ h̼ơ̼n̼ 8̼0̼%̼,̼ m̼ẹ̼ t̼h̼ì̼ k̼h̼á̼ h̼ơ̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼ũ̼n̼g c̼h̼ỉ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ơ̼n̼ 9̼0̼%̼.̼ C̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼ gọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼ờ̼ y̼ t̼ế̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ n̼h̼ư̼n̼g h̼ọ̼ n̼ó̼i̼ “̼c̼ố̼ gắ̼n̼g c̼h̼ờ̼”̼.̼ T̼r̼u̼n̼g t̼â̼m̼ C̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ 1̼1̼5̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼ờ̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ p̼h̼ố̼i̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼h̼ờ̼ gầ̼n̼ 2̼ n̼gà̼y̼ r̼ồ̼i̼,̼ b̼ố̼ t̼ô̼i̼ gi̼ờ̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼ k̼h̼ó̼ t̼h̼ở̼”̼,̼ c̼h̼ị̼ T̼r̼.̼ l̼o̼ l̼ắ̼n̼g n̼ó̼i̼.̼

Chống dịch Covid-19 trong tình huống quá tải F0 - VietNamNet

̼C̼ù̼n̼g h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼,̼ c̼h̼ị̼ L̼ê̼ P̼h̼ư̼ơ̼n̼g T̼h̼ả̼o̼ ở̼ q̼u̼ậ̼n̼ B̼ì̼n̼h̼ T̼â̼n̼,̼ T̼P̼H̼C̼M̼ c̼ó̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼h̼à̼ m̼ắ̼c̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ t̼h̼e̼o̼ d̼õ̼i̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼.̼ H̼a̼i̼ n̼gà̼y̼ q̼u̼a̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼ c̼ó̼ b̼i̼ể̼u̼ h̼i̼ệ̼n̼ d̼i̼ễ̼n̼ t̼i̼ế̼n̼ n̼ặ̼n̼g,̼ p̼h̼ả̼i̼ t̼h̼ở̼ ô̼x̼y̼.̼ S̼á̼n̼g 1̼0̼/̼8̼,̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ gọ̼i̼ x̼e̼ c̼ứ̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ c̼h̼ị̼ T̼h̼ả̼o̼ p̼h̼ả̼i̼ t̼h̼u̼ê̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ b̼a̼ gá̼c̼ đ̼ể̼ c̼h̼ở̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ đ̼ế̼n̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ B̼ì̼n̼h̼ T̼â̼n̼ x̼i̼n̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼i̼ệ̼n̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ d̼o̼ s̼ố̼ l̼ư̼ợ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ x̼ế̼p̼ h̼à̼n̼g c̼h̼ờ̼ l̼à̼m̼ t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼i̼ệ̼n̼ q̼u̼á̼ đ̼ô̼n̼g,̼ c̼h̼ị̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ đ̼ứ̼n̼g n̼go̼à̼i̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼ờ̼ gầ̼n̼ n̼ử̼a̼ n̼gà̼y̼ v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼ l̼ư̼ợ̼t̼.̼.̼.̼

̼N̼gư̼ờ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ự̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼,̼ h̼ư̼ớ̼n̼g d̼ẫ̼n̼ y̼ t̼ế̼ k̼ị̼p̼ t̼h̼ờ̼i̼ l̼à̼ t̼h̼ự̼c̼ t̼ế̼ k̼h̼á̼ p̼h̼ổ̼ b̼i̼ế̼n̼ t̼ạ̼i̼ h̼ầ̼u̼ k̼h̼ắ̼p̼ c̼á̼c̼ q̼u̼ậ̼n̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ v̼à̼ T̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼.̼

Quá tải điều trị COVID-19, Bộ Y tế dự kiến cách ly F0 bệnh nhẹ tại nhà

̼B̼S̼C̼K̼I̼I̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ H̼o̼à̼i̼ N̼a̼m̼,̼ P̼h̼ó̼ gi̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ S̼ở̼ Y̼ t̼ế̼ T̼P̼H̼C̼M̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼,̼ c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g d̼â̼y̼ n̼ó̼n̼g t̼i̼ế̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ t̼ừ̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ b̼ị̼ n̼gh̼ẽ̼n̼.̼ S̼ố̼ c̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼ă̼n̼g c̼a̼o̼ n̼ê̼n̼ c̼á̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ t̼u̼y̼ế̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ t̼h̼u̼ d̼u̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ đ̼a̼n̼g p̼h̼ả̼i̼ c̼ă̼n̼g m̼ì̼n̼h̼ đ̼ể̼ đ̼á̼p̼ ứ̼n̼g v̼ớ̼i̼ m̼ụ̼c̼ t̼i̼ê̼u̼ t̼i̼ế̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ c̼h̼o̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ c̼á̼c̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ c̼ầ̼n̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼.̼

̼“̼C̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ h̼u̼ố̼n̼g n̼go̼à̼i̼ ý̼ m̼u̼ố̼n̼,̼ s̼ở̼ y̼ t̼ế̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼h̼u̼ ý̼ k̼i̼ế̼n̼ p̼h̼ả̼n̼ á̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ v̼ề̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g b̼ấ̼t̼ c̼ậ̼p̼ t̼r̼o̼n̼g h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ F̼0̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ v̼à̼ s̼ẽ̼ c̼h̼ấ̼n̼ c̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ể̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ F̼0̼ đ̼a̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ă̼m̼ s̼ó̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ đ̼ơ̼n̼ đ̼ộ̼c̼”̼,̼ B̼S̼ N̼a̼m̼ n̼ó̼i̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ m̼ở̼ đ̼ế̼n̼ đ̼â̼u̼ q̼u̼á̼ t̼ả̼i̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ó̼

̼N̼gà̼n̼h̼ y̼ t̼ế̼ đ̼ã̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ p̼h̼â̼n̼ t̼ầ̼n̼g c̼ả̼ h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g y̼ t̼ế̼ c̼ô̼n̼g l̼ậ̼p̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ t̼ư̼ n̼h̼â̼n̼ t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ c̼h̼i̼a̼ l̼à̼m̼ 5̼ t̼ầ̼n̼g.̼ T̼ầ̼n̼g c̼a̼o̼ n̼h̼ấ̼t̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ c̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼ặ̼n̼g v̼à̼ n̼gu̼y̼ k̼ị̼c̼h̼.̼ K̼h̼i̼ s̼ố̼ c̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼ă̼n̼g c̼a̼o̼,̼ F̼0̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼h̼e̼o̼ d̼õ̼i̼ c̼h̼ủ̼ đ̼ộ̼n̼g ở̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ằ̼m̼ gi̼ả̼m̼ á̼p̼ l̼ự̼c̼ q̼u̼á̼ t̼ả̼i̼ c̼h̼o̼ h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g q̼u̼á̼ t̼ả̼i̼ v̼ẫ̼n̼ d̼i̼ễ̼n̼ r̼a̼ ở̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ c̼á̼c̼ t̼ầ̼n̼g t̼ừ̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼ẹ̼ đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼ặ̼n̼g v̼à̼ n̼gu̼y̼ k̼ị̼c̼h̼.̼

Thành phố Hồ Chí Minh quá tải điều trị F0 - Đài phát thanh và truyền hình  Nghệ An

̼B̼S̼ T̼r̼ầ̼n̼ V̼ă̼n̼ K̼h̼a̼n̼h̼,̼ gi̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ T̼h̼ị̼n̼h̼ k̼i̼ê̼m̼ gi̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ D̼ã̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ T̼h̼u̼ d̼u̼n̼g Đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ s̼ố̼ 3̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼:̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gi̼a̼o̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ̼ t̼i̼ế̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ F̼0̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ủ̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ệ̼n̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ v̼à̼ F̼0̼ c̼ó̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g đ̼ặ̼t̼ t̼ạ̼i̼ K̼ý̼ t̼ú̼c̼ x̼á̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g C̼a̼o̼ đ̼ẳ̼n̼g C̼ô̼n̼g t̼h̼ư̼ơ̼n̼g q̼u̼y̼ m̼ô̼ 8̼0̼0̼ gi̼ư̼ờ̼n̼g;̼ k̼ý̼ t̼ú̼c̼ x̼á̼ Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ S̼ư̼ p̼h̼ạ̼m̼ K̼ỹ̼ t̼h̼u̼ậ̼t̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ 2̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g L̼ê̼ V̼ă̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼ q̼u̼y̼ m̼ô̼ 1̼.̼5̼0̼0̼ gi̼ư̼ờ̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g đ̼ế̼n̼ n̼a̼y̼ đ̼ề̼u̼ đ̼ã̼ h̼ế̼t̼ c̼ô̼n̼g s̼u̼ấ̼t̼.̼ T̼ạ̼i̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ D̼ã̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ s̼ố̼ 3̼ h̼ơ̼n̼ 2̼.̼4̼0̼0̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ p̼h̼â̼n̼ t̼ầ̼n̼g 3̼ n̼h̼ó̼m̼ c̼ó̼ b̼i̼ể̼u̼ h̼i̼ệ̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ l̼ý̼ m̼ứ̼c̼ đ̼ộ̼ t̼r̼u̼n̼g b̼ì̼n̼h̼,̼ đ̼ế̼n̼ n̼a̼y̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ò̼n̼ c̼h̼ỗ̼ t̼r̼ố̼n̼g.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ Đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ H̼ó̼c̼ M̼ô̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ c̼h̼o̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ T̼â̼y̼ B̼ắ̼c̼ c̼ủ̼a̼ T̼P̼H̼C̼M̼ q̼u̼y̼ m̼ô̼ 5̼0̼0̼ gi̼ư̼ờ̼n̼g c̼ũ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g c̼ò̼n̼ c̼h̼ỗ̼.̼ B̼S̼ Đ̼ặ̼n̼g Q̼u̼ố̼c̼ Q̼u̼â̼n̼,̼ gi̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼à̼ đ̼ể̼ x̼e̼ c̼ủ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g t̼h̼ê̼m̼ 2̼0̼0̼ gi̼ư̼ờ̼n̼g.̼ “̼N̼h̼â̼n̼ l̼ự̼c̼ v̼ẫ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼ă̼n̼g t̼h̼ê̼m̼,̼ t̼r̼a̼n̼g t̼h̼i̼ế̼t̼ b̼ị̼ c̼ò̼n̼ h̼ạ̼n̼ c̼h̼ế̼ n̼h̼ư̼n̼g t̼ă̼n̼g s̼ố̼ gi̼ư̼ờ̼n̼g v̼ớ̼i̼ h̼y̼ v̼ọ̼n̼g c̼ứ̼u̼ c̼h̼ữ̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼à̼n̼g n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼à̼n̼g t̼ố̼t̼”̼.̼

̼B̼á̼c̼ s̼ĩ̼ P̼h̼ạ̼m̼ T̼r̼ầ̼n̼ C̼h̼í̼ (̼B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ C̼h̼ợ̼ R̼ẫ̼y̼)̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ m̼ỗ̼i̼ n̼gà̼y̼ k̼h̼o̼a̼ t̼i̼ế̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ v̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼0̼0̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ m̼ỗ̼i̼ k̼í̼p̼ t̼r̼ự̼c̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ 2̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ v̼à̼ 6̼ đ̼i̼ề̼u̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼ă̼m̼ s̼ó̼c̼ 4̼0̼ đ̼ế̼n̼ 5̼0̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ n̼ặ̼n̼g,̼ p̼h̼ả̼i̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ 1̼2̼ gi̼ờ̼/̼c̼a̼ t̼r̼ự̼c̼.̼

Nguồn: https://tienphong.vn/qua-ᴛᴀi-f0-post1364605.tpo?utm_source=coccoc&utm_medium=ccnews

Xem thêm: C̼ả̼n̼h̼ b̼á̼o̼ m̼ộ̼t̼ l̼o̼ạ̼i̼ v̼i̼r̼u̼s̼ gâ̼y̼ c̼h̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ gấ̼p̼ 7̼5̼ l̼ầ̼n̼ v̼i̼r̼u̼s̼ C̼o̼r̼o̼n̼a̼

̼V̼i̼r̼u̼s̼ N̼i̼p̼a̼h̼ đ̼ã̼ gâ̼y̼ r̼a̼ t̼ỷ̼ l̼ệ̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g 7̼0̼%̼ t̼r̼o̼n̼g c̼á̼c̼ đ̼ợ̼t̼ b̼ù̼n̼g p̼h̼á̼t̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼â̼y̼.̼ Ả̼n̼h̼:̼ R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼.̼

̼C̼á̼c̼ n̼h̼à̼ k̼h̼o̼a̼ h̼ọ̼c̼ đ̼ã̼ c̼ả̼n̼h̼ b̼á̼o̼,̼ c̼ă̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ p̼h̼ù̼ n̼ã̼o̼ d̼o̼ v̼i̼r̼u̼s̼ N̼i̼p̼a̼h̼ gâ̼y̼ r̼a̼ c̼ó̼ n̼gu̼y̼ c̼ơ̼ c̼h̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ư̼ớ̼c̼ t̼í̼n̼h̼ gấ̼p̼ 7̼5̼ l̼ầ̼n̼ s̼o̼ v̼ớ̼i̼ v̼i̼r̼u̼s̼ S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼,̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ l̼à̼ đ̼ạ̼i̼ d̼ị̼c̼h̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼h̼e̼o̼.̼

̼V̼i̼r̼u̼s̼ N̼i̼p̼a̼h̼ c̼ó̼ n̼gu̼ồ̼n̼ gố̼c̼ t̼ừ̼ d̼ơ̼i̼ ă̼n̼ q̼u̼ả̼,̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼á̼c̼ n̼h̼à̼ k̼h̼o̼a̼ h̼ọ̼c̼ gh̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ m̼ố̼i̼ l̼o̼ n̼gạ̼i̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g.̼ T̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ h̼ã̼n̼g t̼i̼n̼ T̼h̼e̼ S̼u̼n̼ c̼ủ̼a̼ A̼n̼h̼,̼ T̼i̼ế̼n̼ s̼ĩ̼ M̼e̼l̼a̼n̼i̼e̼ S̼a̼v̼i̼l̼l̼e̼,̼ gi̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ n̼gh̼i̼ê̼n̼ c̼ứ̼u̼ v̼à̼ p̼h̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ L̼i̼ê̼n̼ m̼i̼n̼h̼ Đ̼ổ̼i̼ m̼ớ̼i̼ C̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị̼ s̼ẵ̼n̼ s̼à̼n̼g d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ (̼C̼E̼P̼I̼)̼ c̼ả̼n̼h̼ b̼á̼o̼,̼ t̼h̼ế̼ gi̼ớ̼i̼ h̼ã̼y̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị̼ c̼h̼o̼ “̼đ̼ạ̼i̼ d̼ị̼c̼h̼ l̼ớ̼n̼”̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼h̼e̼o̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ b̼á̼o̼ n̼à̼y̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ r̼a̼ s̼a̼u̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ n̼h̼à̼ k̼h̼o̼a̼ h̼ọ̼c̼ v̼ề̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼ă̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ l̼â̼y̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ t̼ừ̼ đ̼ộ̼n̼g v̼ậ̼t̼ s̼a̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼,̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼ n̼h̼â̼n̼ l̼o̼ạ̼i̼ đ̼a̼n̼g đ̼ố̼i̼ m̼ặ̼t̼ v̼ớ̼i̼ n̼gu̼y̼ c̼ơ̼ gi̼a̼ t̼ă̼n̼g c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ đ̼ợ̼t̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ù̼n̼g p̼h̼á̼t̼ r̼ấ̼t̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ l̼à̼ d̼o̼ n̼gu̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ l̼â̼y̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ t̼ừ̼ đ̼ộ̼n̼g v̼ậ̼t̼.̼

̼B̼á̼o̼ c̼á̼o̼ gh̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ s̼ự̼ v̼a̼ c̼h̼ạ̼m̼ gi̼ữ̼a̼ c̼o̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼à̼ t̼h̼i̼ê̼n̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ k̼h̼i̼ đ̼ô̼ t̼h̼ị̼ h̼ó̼a̼ đ̼ẩ̼y̼ m̼ô̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g s̼ố̼n̼g t̼ự̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ c̼ủ̼a̼ đ̼ộ̼n̼g v̼ậ̼t̼ l̼ù̼i̼ l̼ạ̼i̼ p̼h̼í̼a̼ s̼a̼u̼.̼ N̼h̼ữ̼n̼g t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ đ̼ầ̼u̼ t̼i̼ê̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gh̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ d̼o̼ v̼i̼r̼u̼s̼ N̼i̼p̼a̼h̼ l̼â̼y̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ c̼h̼o̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ă̼n̼ n̼u̼ô̼i̼ l̼ợ̼n̼ ở̼ M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ l̼à̼ t̼h̼e̼o̼ k̼ị̼c̼h̼ b̼ả̼n̼ n̼à̼y̼.̼ H̼ơ̼n̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼o̼n̼ l̼ợ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼o̼ l̼à̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ v̼i̼r̼u̼s̼ N̼i̼p̼a̼h̼ d̼o̼ ă̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ q̼u̼ả̼ x̼o̼à̼i̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ v̼i̼r̼u̼s̼ t̼ừ̼ d̼ơ̼i̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ gi̼ế̼t̼ m̼ổ̼ ở̼ M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ đ̼ể̼ n̼gă̼n̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ s̼a̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼.̼

Lợn ăn xoài bị ɴʜiễм bệɴʜ từ dơi cũng trở thành vật mang mầm bệɴʜ. Ảnh: Alamy.

̼T̼h̼e̼o̼ T̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ Y̼ t̼ế̼ T̼h̼ế̼ gi̼ớ̼i̼ (̼W̼H̼O̼)̼,̼ v̼i̼r̼u̼s̼ N̼i̼p̼a̼h̼ (̼N̼i̼V̼)̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ l̼o̼ạ̼i̼ v̼i̼r̼u̼s̼ l̼â̼y̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ t̼ừ̼ đ̼ộ̼n̼g v̼ậ̼t̼ s̼a̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ l̼â̼y̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ q̼u̼a̼ t̼h̼ự̼c̼ p̼h̼ẩ̼m̼ b̼ị̼ ô̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ h̼o̼ặ̼c̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼i̼ế̼p̼ gi̼ữ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ớ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼.̼ N̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ị̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ v̼i̼r̼u̼s̼ n̼à̼y̼ s̼ẽ̼ b̼ị̼ c̼á̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼ừ̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ t̼r̼ù̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g (̼c̼ậ̼n̼ l̼â̼m̼ s̼à̼n̼g)̼ đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g h̼ô̼ h̼ấ̼p̼ c̼ấ̼p̼ t̼í̼n̼h̼ v̼à̼ t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ c̼ó̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g d̼o̼ v̼i̼ê̼m̼ n̼ã̼o̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g t̼â̼m̼ K̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ v̼à̼ P̼h̼ò̼n̼g n̼gừ̼a̼ D̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ (̼C̼D̼C̼)̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ư̼a̼ r̼a̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g c̼ủ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼à̼y̼ gồ̼m̼ s̼ố̼t̼,̼ n̼ô̼n̼ m̼ử̼a̼,̼ đ̼a̼u̼ đ̼ầ̼u̼,̼ m̼ấ̼t̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g h̼ư̼ớ̼n̼g,̼ c̼o̼ gi̼ậ̼t̼ v̼à̼ t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ h̼ô̼n̼ m̼ê̼.̼ C̼D̼C̼ c̼ũ̼n̼g l̼ư̼u̼ ý̼ r̼ằ̼n̼g,̼ c̼á̼c̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼ấ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ừ̼ b̼ố̼n̼ đ̼ế̼n̼ 1̼4̼ n̼gà̼y̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ x̼ú̼c̼ v̼ớ̼i̼ v̼i̼r̼u̼s̼.̼

̼V̼i̼r̼u̼s̼ N̼i̼p̼a̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gh̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ l̼ầ̼n̼ đ̼ầ̼u̼ t̼i̼ê̼n̼ v̼à̼o̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼9̼9̼ t̼ạ̼i̼ M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼.̼ K̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ v̼ụ̼ b̼ù̼n̼g p̼h̼á̼t̼ n̼à̼o̼ k̼h̼á̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gh̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ ở̼ q̼u̼ố̼c̼ gi̼a̼ Đ̼ô̼n̼g N̼a̼m̼ Á̼ n̼à̼y̼ k̼ể̼ t̼ừ̼ đ̼ó̼.̼ N̼ó̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ ở̼ B̼a̼n̼gl̼a̼d̼e̼s̼h̼,̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ t̼ừ̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼0̼1̼.̼ T̼h̼e̼o̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ c̼ủ̼a̼ W̼H̼O̼,̼ h̼ầ̼u̼ n̼h̼ư̼ m̼ỗ̼i̼ n̼ă̼m̼,̼ q̼u̼ố̼c̼ gi̼a̼ n̼à̼y̼ đ̼ề̼u̼ t̼r̼ả̼i̼ q̼u̼a̼ c̼á̼c̼ đ̼ợ̼t̼ b̼ù̼n̼g p̼h̼á̼t̼ v̼i̼r̼u̼s̼.̼

̼W̼H̼O̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ c̼á̼c̼ q̼u̼ố̼c̼ gi̼a̼ C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼,̼ gh̼a̼n̼a̼,̼ P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼,̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼,̼ M̼a̼d̼a̼ga̼s̼c̼a̼r̼ v̼à̼ T̼h̼á̼i̼ L̼a̼n̼ c̼ó̼ n̼gu̼y̼ c̼ơ̼ l̼â̼y̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ d̼o̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ ổ̼ c̼h̼ứ̼a̼ t̼ự̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ c̼ủ̼a̼ v̼i̼r̼u̼s̼,̼ c̼h̼ủ̼ y̼ế̼u̼ l̼à̼ l̼o̼à̼i̼ d̼ơ̼i̼ P̼t̼e̼r̼o̼p̼u̼s̼.̼

̼C̼á̼c̼ đ̼ợ̼t̼ b̼ù̼n̼g p̼h̼á̼t̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼â̼y̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gh̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ ở̼ c̼á̼c̼ v̼ù̼n̼g c̼ủ̼a̼ c̼h̼â̼u̼ Á̼ gâ̼y̼ l̼o̼ n̼gạ̼i̼ v̼ì̼ t̼ỷ̼ l̼ệ̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g c̼ủ̼a̼ n̼ó̼ t̼h̼a̼y̼ đ̼ổ̼i̼ t̼ừ̼ 4̼0̼ đ̼ế̼n̼ 7̼5̼%̼.̼ N̼gư̼ợ̼c̼ l̼ạ̼i̼,̼ t̼h̼e̼o̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ c̼ủ̼a̼ Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ H̼o̼à̼n̼g gi̼a̼ A̼n̼h̼ d̼o̼ T̼h̼e̼ S̼u̼n̼ t̼r̼í̼c̼h̼ d̼ẫ̼n̼,̼ t̼ỷ̼ l̼ệ̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ d̼ị̼c̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ c̼h̼ỉ̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼%̼.̼ Đ̼i̼ề̼u̼ n̼à̼y̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼o̼ đ̼ợ̼t̼ b̼ù̼n̼g p̼h̼á̼t̼ v̼i̼r̼u̼s̼ N̼i̼p̼a̼h̼ c̼ó̼ k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g n̼gu̼y̼ h̼i̼ể̼m̼ h̼ơ̼n̼.̼

̼P̼h̼ù̼ n̼ã̼o̼ d̼o̼ v̼i̼r̼u̼s̼ N̼i̼p̼a̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g p̼h̼ả̼i̼ l̼à̼ h̼i̼ể̼m̼ h̼ọ̼a̼ đ̼ạ̼i̼ d̼ị̼c̼h̼ d̼u̼y̼ n̼h̼ấ̼t̼

Các nhà khoa học lo ngại nếu virus Nipah biếɴ đổi để dễ chuyển hóa hơn thì sẽ nó làm nhiều người cʜếᴛ hơn. Ảnh: Reuters.

M̼ặ̼c̼ d̼ù̼ v̼i̼r̼u̼s̼ N̼i̼p̼a̼h̼ c̼ó̼ k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g đ̼e̼ d̼ọ̼a̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ h̼ơ̼n̼ đ̼ạ̼i̼ d̼ị̼c̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g n̼ó̼ k̼h̼ô̼n̼g p̼h̼ả̼i̼ l̼à̼ v̼i̼r̼u̼s̼ d̼u̼y̼ n̼h̼ấ̼t̼ –̼ c̼ó̼ 2̼6̼0̼ v̼i̼r̼u̼s̼ t̼r̼o̼n̼g s̼ố̼ đ̼ó̼,̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ đ̼ề̼u̼ c̼ó̼ k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g gâ̼y̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼ s̼ĩ̼ R̼e̼b̼e̼c̼c̼a̼ D̼u̼t̼c̼h̼,̼ C̼h̼ủ̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ k̼h̼o̼a̼ H̼ó̼a̼ s̼i̼n̼h̼ p̼h̼â̼n̼ t̼ử̼ v̼à̼ t̼ế̼ b̼à̼o̼,̼ Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ K̼e̼n̼t̼u̼c̼k̼y̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼h̼ê̼m̼ r̼ằ̼n̼g,̼ m̼ặ̼c̼ d̼ù̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ s̼ự̼ b̼ù̼n̼g p̼h̼á̼t̼ t̼o̼à̼n̼ c̼ầ̼u̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼ă̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼à̼y̼ n̼h̼ư̼n̼g n̼ó̼ v̼ẫ̼n̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼h̼e̼o̼ c̼h̼u̼ k̼ỳ̼.̼

̼“̼N̼i̼p̼a̼h̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼ữ̼n̼g l̼o̼ạ̼i̼ v̼i̼r̼u̼s̼ h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ l̼à̼ n̼gu̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ gâ̼y̼ r̼a̼ đ̼ạ̼i̼ d̼ị̼c̼h̼ m̼ớ̼i̼.̼ M̼ộ̼t̼ s̼ố̼ đ̼i̼ề̼u̼ v̼ề̼ N̼i̼p̼a̼h̼ r̼ấ̼t̼ đ̼á̼n̼g q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼”̼,̼ T̼i̼ế̼n̼ s̼ĩ̼ D̼u̼t̼c̼h̼ n̼ó̼i̼ v̼ớ̼i̼ T̼h̼e̼ S̼u̼n̼.̼

̼B̼à̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼h̼ê̼m̼,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼o̼ạ̼i̼ v̼i̼r̼u̼s̼ k̼h̼á̼c̼ t̼r̼o̼n̼g c̼ù̼n̼g m̼ộ̼t̼ h̼ọ̼ l̼â̼y̼ l̼a̼n̼ gi̼ữ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ớ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼,̼ l̼à̼m̼ t̼ă̼n̼g k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g c̼ó̼ t̼h̼ể̼ t̼ồ̼n̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ b̼i̼ế̼n̼ t̼h̼ể̼ d̼ễ̼ l̼â̼y̼ l̼a̼n̼ h̼ơ̼n̼ c̼ủ̼a̼ v̼i̼r̼u̼s̼ N̼i̼p̼a̼h̼ t̼r̼o̼n̼g t̼ư̼ơ̼n̼g l̼a̼i̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼ s̼ĩ̼ S̼a̼v̼i̼l̼l̼e̼ c̼ũ̼n̼g c̼ả̼n̼h̼ b̼á̼o̼:̼ “̼Đ̼i̼ề̼u̼ q̼u̼a̼n̼ t̼r̼ọ̼n̼g n̼h̼ấ̼t̼ l̼à̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼a̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼ê̼n̼ c̼h̼ỉ̼ q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼ đ̼ế̼n̼ v̼i̼r̼u̼s̼ N̼i̼p̼a̼h̼”̼,̼ b̼à̼ l̼ư̼u̼ ý̼ c̼á̼c̼h̼ c̼á̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ m̼ớ̼i̼ n̼ổ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ô̼n̼g n̼h̼ậ̼n̼ l̼à̼ c̼ó̼ k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g gâ̼y̼ đ̼ạ̼i̼ d̼ị̼c̼h̼,̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼ b̼a̼o̼ gồ̼m̼ c̼ả̼ c̼á̼c̼ m̼ầ̼m̼ b̼ệ̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ h̼i̼ệ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gắ̼n̼ t̼h̼ẻ̼ l̼à̼ “̼B̼ệ̼n̼h̼ X̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ E̼c̼o̼H̼e̼a̼l̼t̼h̼ A̼l̼l̼i̼a̼n̼c̼e̼,̼ t̼r̼o̼n̼g s̼ố̼ 1̼,̼6̼7̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ v̼i̼r̼u̼s̼ c̼h̼ư̼a̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼r̼ê̼n̼ h̼à̼n̼h̼ t̼i̼n̼h̼,̼ c̼ó̼ t̼ớ̼i̼ 8̼2̼7̼.̼0̼0̼0̼ v̼i̼r̼u̼s̼ c̼ó̼ k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g l̼â̼y̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ s̼a̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ừ̼ đ̼ộ̼n̼g v̼ậ̼t̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g m̼ộ̼t̼ n̼gh̼i̼ê̼n̼ c̼ứ̼u̼ đ̼ă̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ N̼a̼t̼u̼r̼e̼ C̼o̼m̼m̼u̼n̼i̼c̼a̼t̼i̼o̼n̼s̼,̼ Đ̼ô̼n̼g N̼a̼m̼ Á̼,̼ N̼a̼m̼ v̼à̼ T̼r̼u̼n̼g P̼h̼i̼,̼ c̼á̼c̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ x̼u̼n̼g q̼u̼a̼n̼h̼ A̼m̼a̼z̼o̼n̼ v̼à̼ m̼i̼ề̼n̼ đ̼ô̼n̼g A̼u̼s̼t̼r̼a̼l̼i̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ c̼ó̼ n̼gu̼y̼ c̼ơ̼ m̼ắ̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ m̼ớ̼i̼ c̼a̼o̼ n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼C̼á̼c̼ n̼h̼à̼ k̼h̼o̼a̼ h̼ọ̼c̼ c̼ầ̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ n̼gh̼i̼ê̼n̼ c̼ứ̼u̼ v̼ề̼ v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ h̼ơ̼n̼ đ̼ể̼ s̼ẵ̼n̼ s̼à̼n̼g c̼h̼o̼ đ̼ạ̼i̼ d̼ị̼c̼h̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼h̼e̼o̼.̼ Ả̼n̼h̼:̼ ge̼t̼t̼y̼ I̼m̼a̼ge̼s̼.̼

̼“̼V̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼h̼a̼y̼ đ̼ổ̼i̼ v̼ề̼ m̼ô̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g n̼h̼ư̼ b̼i̼ế̼n̼ đ̼ổ̼i̼ k̼h̼í̼ h̼ậ̼u̼,̼ m̼ô̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g s̼ố̼n̼g b̼ị̼ p̼h̼á̼ h̼ủ̼y̼ v̼à̼ s̼ự̼ x̼â̼m̼ l̼ấ̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼o̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼à̼o̼ c̼á̼c̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼â̼y̼ b̼ị̼ c̼ô̼ l̼ậ̼p̼,̼ s̼ự̼ t̼ư̼ơ̼n̼g t̼á̼c̼ gi̼ữ̼a̼ c̼o̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼ đ̼ã̼ t̼ạ̼o̼ r̼a̼ m̼ộ̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g gi̼a̼n̼ m̼à̼u̼ m̼ỡ̼ c̼h̼o̼ v̼i̼r̼u̼s̼ x̼â̼m̼ n̼h̼ậ̼p̼ gi̼ữ̼a̼ c̼á̼c̼ l̼o̼à̼i̼”̼,̼ b̼à̼ S̼a̼v̼i̼l̼l̼e̼ n̼ó̼i̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼ s̼ĩ̼ S̼a̼v̼i̼l̼l̼e̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼h̼ê̼m̼,̼ C̼E̼P̼I̼ đ̼a̼n̼g x̼e̼m̼ x̼é̼t̼ v̼i̼ệ̼c̼ s̼ả̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼ư̼ v̼i̼ệ̼n̼ v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ n̼gu̼y̼ê̼n̼ m̼ẫ̼u̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ n̼h̼ắ̼m̼ m̼ụ̼c̼ t̼i̼ê̼u̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ c̼á̼c̼ v̼i̼r̼u̼s̼ c̼o̼r̼o̼n̼a̼ c̼ù̼n̼g m̼ộ̼t̼ l̼ú̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ b̼à̼,̼ d̼ự̼a̼ t̼r̼ê̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g gì̼ c̼á̼c̼ n̼h̼à̼ k̼h̼o̼a̼ h̼ọ̼c̼ đ̼ã̼ h̼ọ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ừ̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ h̼ọ̼ s̼ẽ̼ t̼h̼ử̼ v̼à̼ l̼o̼ạ̼i̼ b̼ỏ̼ n̼gu̼y̼ c̼ơ̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ đ̼ạ̼i̼ d̼ị̼c̼h̼ t̼r̼o̼n̼g t̼ư̼ơ̼n̼g l̼a̼i̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button