Tin HayTin Mới

V̼ề̼ ̼N̼h̼à̼ ̼G̼ặ̼p̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼C̼h̼a̼ ̼N̼u̼ô̼i̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼V̼ợ̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼H̼ă̼n̼g̼ ̼S̼a̼y̼ ̼”Lếu Lều” Vợ ̼M̼ớ̼i̼ ̼C̼ư̼ớ̼i̼ ̼.C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼G̼i̼Ê̼’̼t̼ ̼L̼u̼ô̼n̼ ̼C̼h̼a̼ ̼N̼u̼ô̼i̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼9̼-̼6̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼
̼G̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼”̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼”̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼
̼B̼ị̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

Không có mô tả.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼P̼.̼S̼.̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼K̼.̼D̼.̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼.̼ ̼M̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼t̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼8̼-̼5̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼D̼.̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼D̼.̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Không có mô tả.

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ờ̼ ̼á̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼à̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

Bà chủ trọ lên tiếng vụ chồng đưa hai con ra bắt quả tang vợ ngoại tình

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼9̼-̼5̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼.̼ ̼L̼ử̼a̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼
Sát hại cha nuôi của vợ vì nghi ngờ 2 người quan hệ bất chính, chồng lĩnh án
̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼D̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼l̼à̼ ̼1̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼o̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼B̼à̼ ̼D̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

Vợ bắt tại trận chồng đang ân ái với nữ giáo viên và cái kết bị bồ nhí kiện  ngược

̼S̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button