Tin HayTin Mới

Ă̼n̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼’̼’̼G̼ợ̼.̼I̼ ̼C̼ả̼.̼M̼’̼’̼ ̼Đ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼u̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Y̼ê̼u̼,̼C̼ô̼ ̼G̼á̼i̼ ̼B̼.̼Ị̼ ̼3̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼C̼ư̼ớ̼.̼P̼ ̼T̼r̼ó̼i̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼N̼h̼a̼u̼ ̼’̼’̼H̼i̼ế̼.̼P̼ ̼D̼â̼.̼M̼’̼’̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼ì̼.̼N̼h̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼,̼ ̼C̼A̼H̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼M̼i̼l̼ ̼(̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼á̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼M̼i̼l̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼2̼3̼ ̼v̼à̼ ̼2̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼ô̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

Bắt giữ 3 sinh viên lừa bán sim số đẹp, hòng chiếm đoạt tài sản

̼Đ̼ê̼m̼ ̼2̼5̼/̼1̼2̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼N̼o̼e̼l̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼1̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼P̼h̼.̼ ̼P̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼T̼.̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼1̼ ̼v̼í̼ ̼d̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼â̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼4̼8̼E̼1̼-̼ ̼0̼4̼1̼.̼0̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼G̼ằ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼M̼i̼l̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

Mở ảnh
̼Đ̼ạ̼i̼ ú̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼–̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼Q̼L̼ ̼1̼4̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼G̼ằ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼4̼8̼E̼1̼-̼0̼4̼1̼.̼0̼5̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼M̼i̼l̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼M̼i̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button