Tin HayTin Mới

N̼h̼à̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼,̼G̼ã̼ ̼A̼n̼h̼ ̼R̼ể̼ ̼X̼i̼n̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼N̼h̼à̼ ̼’̼’̼E̼m̼ ̼V̼ợ̼’̼’̼ ̼N̼ằ̼m̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼’̼’̼H̼i̼ế̼.̼P̼ ̼D̼â̼.̼M̼’̼’̼ ̼T̼h̼ô̼ ̼B̼ạ̼o̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼’̼’̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ố̼.̼N̼g̼ ̼C̼.̼Ự̼’̼’̼ ̼V̼à̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼M̼ứ̼c̼ ̼Á̼n̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼N̼h̼ẹ̼.̼

̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼(̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼4̼8̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼)̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼ê̼u̼:̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼m̼ ̼S̼.̼ ̼s̼ờ̼ ̼m̼ó̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼ạ̼.̼ ̼S̼.̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼n̼ó̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼è̼!̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼!̼”̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼ẹ̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼S̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼S̼.̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼

Bắt giữ thanh niên cầm dao rượt đuổi thành viên chốt kiểm soát dịch COVID-19

̼̼T̼h̼ọ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼S̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼đ̼è̼ ̼S̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼.̼ ̼r̼a̼.̼ ̼S̼.̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼S̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼.̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼S̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼.̼.̼ ̼B̼à̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼r̼a̼.̼ ̼B̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼S̼.̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼S̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼r̼à̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ú̼m̼ ̼v̼ú̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ự̼c̼;̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼r̼ỉ̼ ̼m̼á̼u̼…̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼2̼%̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼1̼5̼%̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼1̼7̼%̼.̼.̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼:̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼…̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼.̼

Mở ảnh

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼4̼8̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼V̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼m̼à̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button