Tin HayTin Mới

G̼.̼Ã̼ ̼T̼h̼ợ̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼D̼ù̼n̼g̼ ̼’̼’̼D̼Ù̼.̼I̼ ̼Đ̼ụ̼.̼C̼’̼’̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼T̼ụ̼c̼ ̼V̼à̼o̼ ̼’̼’̼V̼ù̼.̼N̼g̼ ̼K̼í̼.̼N̼’̼’̼ ̼N̼ữ̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼N̼h̼à̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼K̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼h̼ố̼.̼N̼g̼ ̼C̼.̼Ự̼,̼H̼ô̼m̼ ̼S̼a̼u̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ệ̼.̼N̼h̼ ̼L̼ạ̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼3̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼)̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼0̼h̼3̼5̼’̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼ã̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼I̼p̼h̼o̼n̼e̼ ̼6̼S̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼

Quảng Ninh: Phá nhanh hàng loạt vụ cướp gây hoang mang ở nhiều địa phương | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼L̼ũ̼y̼ ̼Ả̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

Không có mô tả.

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼s̼i̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼s̼i̼m̼ ̼m̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼L̼ũ̼y̼ ̼Ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼3̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼3̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼I̼p̼h̼o̼n̼e̼ ̼6̼S̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼,̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼s̼i̼m̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

T̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼

̼S̼á̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼é̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼â̼n̼ ̼á̼i̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼

Pháp Luật Plus - Hải Phòng: Khởi tố đối tượng hiếp dâm bé gái 15 tuổi em của bạn thân

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼2̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼G̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼3̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼)̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼2̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼â̼n̼ ̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼2̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button