Tin HayTin Mới

T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼B̼á̼.̼N̼ ̼D̼â̼.̼M̼ ̼G̼ặ̼p̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼2̼ ̼K̼i̼ề̼.̼U̼ ̼N̼ữ̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼C̼H̼I̼Ề̼U̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼T̼ụ̼c̼ ̼8̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼B̼.̼Ị̼ ̼Q̼u̼a̼y̼ ̼C̼L̼I̼P̼ ̼Đ̼ò̼i̼ ̼T̼.̼Ố̼ ̼C̼á̼.̼O̼ ̼T̼ộ̼.̼I̼ ̼’̼’̼H̼i̼ế̼.̼P̼ ̼D̼â̼.̼M̼’̼’̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼’̼’̼T̼.̼Ử̼ ̼V̼o̼.̼N̼g̼’̼’̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼ ̼v̼à̼ ̼1̼0̼.̼7̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼’̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼’̼.̼
̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼.̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼T̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼:̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼H̼.̼T̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼M̼.̼V̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7.

Bắt giữ nữ nhân viên ép phục vụ quán karaoke ở Phú Thọ

̼n̼g̼ụ̼ ̼H̼.̼T̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼,̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼V̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼.̼7̼,̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼,̼ ̼H̼.̼T̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼H̼.̼ ̼r̼ủ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼T̼.̼H̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼8̼.̼7̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼V̼.̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼T̼.̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼V̼.̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼.̼.̼

Mở ảnh

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼.̼7̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼T̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼“̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼T̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼H̼.̼T̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼

Mở ảnh

̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼T̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼T̼.̼P̼.̼N̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼.̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼H̼.̼T̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼e̼m̼.̼

B̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼

̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼e̼m̼ ̼A̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ầ̼m̼ ̼H̼à̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼D̼â̼n̼,̼ ̼T̼X̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼
̼B̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼

Bắt giam nam sinh lớp 10 hiếp dâm bé gái 13 tuổi khi mới quen̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼

ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ầ̼m̼ ̼H̼à̼)̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼6̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ầ̼m̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼A̼ ̼(̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼r̼ủ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

Mở ảnh

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼A̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼e̼m̼ ̼A̼ ̼k̼ể̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ầ̼m̼ ̼H̼à̼.̼

̼N̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button