Tin HayTin Mới

Đ̼ò̼.̼I̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ị̼u̼ ̼T̼r̼ả̼,̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼’̼’̼H̼i̼ế̼.̼P̼ ̼D̼â̼.̼M̼’̼’̼ ̼L̼u̼ô̼n̼ ̼M̼ẹ̼ ̼C̼o̼n̼ ̼N̼ợ̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼T̼ụ̼c̼ ̼7̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼T̼.̼Ử̼ ̼V̼o̼.̼N̼g̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼B̼.̼Ỏ̼ ̼C̼h̼ạ̼y̼

Đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼x̼ô̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

Tạm giữ thanh niên và nhóm bạn bắt người rồi đánh đập | Tin tức Tiền Giang

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼A̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼S̼.̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼52̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼S̼.̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼x̼ô̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Mở ảnh

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼

̼B̼à̼ ̼H̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼5̼,̼6̼,̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ủ̼y̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼1̼2̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button