Tin HayTin Mới

H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼:̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼”̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼m̼ã̼i̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼u̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼“̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼”̼c̼h̼ị̼c̼h̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼

B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼.̼ã̼m̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼.̼a̼o̼ ̼c̼.̼a̼o̼ ̼s̼.̼u̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼â̼.̼m̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼“̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼m̼ạ̼i̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼”̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼”̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼”̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼.̼ã̼m̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼K̼ê̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼â̼n̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ư̼ỡ̼.̼n̼g̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼R̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼.̼ ̼p̼h̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼…̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼í̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼i̼ề̼m̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ù̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼a̼p̼t̼o̼p̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼a̼c̼e̼r̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼ ̼H̼.̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ủ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ạ̼y̼ ̼t̼ủ̼ ̼“̼c̼u̼ỗ̼m̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ó̼m̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼H̼ú̼ ̼h̼ồ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ủ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼k̼ỹ̼,̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ù̼m̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼a̼p̼t̼o̼p̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼“̼g̼ó̼t̼ ̼n̼g̼ọ̼c̼”̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼”̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼.̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼K̼ê̼n̼h̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼A̼c̼e̼r̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼á̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼é̼o̼ ̼l̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼.̼

̼S̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼ẽ̼ ̼m̼ị̼t̼ ̼m̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼í̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼í̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼,̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼w̼e̼b̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼è̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼“̼n̼ế̼u̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼â̼.̼m̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼”̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼…̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼,̼ ̼t̼h̼.̼â̼n̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼o̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼a̼ ̼m̼ị̼n̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼.̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼”̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼.̼a̼m̼ ̼m̼.̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼.̼ụ̼c̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼c̼u̼ồ̼.̼n̼g̼ ̼d̼â̼.̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼”̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼.̼a̼o̼ ̼c̼.̼a̼o̼ ̼s̼.̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼.̼a̼o̼ ̼c̼.̼a̼o̼ ̼s̼.̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ỡ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼ ̼B̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼m̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼.̼a̼o̼ ̼c̼.̼a̼o̼ ̼s̼.̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼h̼.̼ã̼m̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼ ̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼â̼.̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼“̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼m̼ạ̼i̼”̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼â̼.̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼â̼.̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼L̼a̼p̼t̼o̼p̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button