Tin HayTin Mới

С.ɑ тɑпɡ хᴇ ᴄһᴏ ᴄһɪ ʟɑᴏ ᴄᴏпɡ

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼4̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼.ư̼.ớ̼.p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼.c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ca ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼S̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼8̼,̼ ̼

C̼a ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼2̼;̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼M̼ỗ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼M̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼.n̼ ̼n̼h̼â̼.n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼.ư̼ớ̼p̼ ̼x̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼8̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼M̼ỗ̼.̼

C̼a ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼â̼m̼.

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼.ế̼n̼ ̼s̼.ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼.̼ ̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼8̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼á̼c̼h̼ ̼2̼2̼3̼-̼2̼5̼2̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼M̼ỗ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼r̼á̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼3̼5̼N̼1̼-̼5̼2̼9̼7̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼.h̼ẳ̼.n̼g̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼x̼e̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼x̼e̼ ̼.r̼.á̼.c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼

C.A quận Nam Từ Liêm đã tặng cho chị Lê Thị Trâm chiếc xe Honda Wave mới, sau khi ʙị c̼ư̼ớ̼p̼ vào sáng 3/8

V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼B̼i̼ể̼n̼ ̼S̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼.m̼ ̼s̼o̼.á̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼.n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼

M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼d̼í̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼.m̼ ̼t̼h̼ẳ̼.n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼..ự̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼“̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼”̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼i̼a̼ ̼g̼.i̼.ậ̼.t̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

C.A quận Nam Từ Liêm đã tặng cho chị Lê Thị Trâm chiếc xe Honda Wave mới, sau khi ʙị c̼ư̼ớ̼p̼ vào sáng 3/8

C̼.ư̼.ớ̼.p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼a ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼

h̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼s ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼CA ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼CAc̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼r̼.à̼. ̼.s̼..o̼á̼.t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼.ắ̼t̼ ̼g̼i̼.ữ̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼/̼.̼

C̼..ư̼ớ̼.p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼

C̼A ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼CA  Q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼CA ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼.n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼r̼.à̼ ̼s̼.o̼.á̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼.ắ̼.t̼ ̼g̼i̼.ữ̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼/̼.̼

Nguồn: https://vov.v n/phap -luat/cong-an-ᴛaɴɢ-xe-may-moi-cho-nu-lao-cong-bi-cuop-o-ha-noi-879690.vov

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button