Uncategorized

B̼ị̼ ̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼N̼h̼ở̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼M̼ũ̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ớ̼c̼ ̼V̼à̼o̼ ̼T̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ĩ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼

By J

T̼ố̼i̼ ̼2̼4̼/̼5̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼-̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼(̼P̼C̼0̼8̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼t̼,̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼C̼S̼G̼T̼.

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.

̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼n̼ ̼x̼á̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼C̼S̼G̼T̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼n̼ ̼x̼á̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼S̼G̼T̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼n̼ ̼x̼á̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼

Xác minh clip người đàn ông tát, giơ chân đạp CSGT
̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼n̼ ̼x̼á̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼

̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼V̼u̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼G̼ặ̼p̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ỡ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼”̼.̼

̼N̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼l̼à̼.̼.̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼n̼ ̼x̼á̼m̼ ̼-̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼2̼4̼/̼5̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼-̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼(̼P̼C̼0̼8̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼/̼5̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ .̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼1̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼2̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼Đ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼x̼e̼ ̼F̼e̼r̼r̼a̼r̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼

XEM THÊM TIN HOT

DANH TÍNH CỦA BÀ CHỦ NHA KHOA KHÁNH KIỀU…

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button