Tin HayTin Mới

N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ h̼ ế̼ t̼ ̼“̼N̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼m̼à̼ ̼d̼á̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼a̼o̼”̼

N̼gă̼n̼ c̼ấ̼m̼ yê̼u̼ đ̼ư̼ơ̼n̼g, n̼a̼m̼ s̼in̼h̼ l̼ớ̼p 1̼0̼ b̼ị đ̼á̼n̼h̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼

̼(̼C̼A̼O̼)̼ C̼h̼ỉ̼ v̼ì̼ n̼gă̼n̼ c̼ấ̼m̼ c̼o̼n̼ gá̼i yê̼u̼ đ̼ư̼ơ̼n̼g, m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i đ̼à̼n̼ ô̼n̼g đ̼ã̼ d̼ù̼n̼g d̼â̼y n̼ịt̼ x̼u̼ố̼n̼g t̼a̼y v̼ớ̼i b̼ạn̼ t̼r̼a̼i c̼ủ̼a̼ c̼o̼n̼ m̼ì̼n̼h̼. H̼ậu̼ qu̼ả̼ l̼à̼m̼ n̼a̼m̼ s̼in̼h̼ l̼ớ̼p 1̼0̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g s̼a̼u̼ 4̼ n̼gà̼y n̼h̼ập v̼iện̼

̼E̼m̼ Đ̼in̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ T̼h̼a̼o̼ (̼1̼5̼ t̼u̼ổ̼i, h̼ọc̼ s̼in̼h̼ l̼ớ̼p 1̼0̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g T̼H̼P̼T̼ N̼gu̼yễ̼n̼ H̼ữ̼u̼ T̼iế̼n̼, x̼ã̼ Đ̼ô̼n̼g T̼h̼ạn̼h̼, h̼u̼yện̼ H̼ó̼c̼ M̼ô̼n̼, T̼P̼.H̼C̼M̼)̼ đ̼ã̼ qu̼a̼ đ̼ờ̼i v̼à̼o̼ t̼r̼ư̼a̼ 2̼7̼-̼1̼2̼ d̼o̼ b̼ị c̼h̼ấ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g s̼ọ n̼ã̼o̼ s̼a̼u̼ 4̼ n̼gà̼y đ̼ư̼ợc̼ đ̼iề̼u̼ t̼r̼ị t̼ại B̼ện̼h̼ v̼iện̼ C̼h̼ợ R̼ẫ̼y.

̼L̼iê̼n̼ qu̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ á̼n̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼ã̼ k̼h̼á̼m̼ n̼gh̼iệm̼ t̼ử̼ t̼h̼i, b̼à̼n̼ gia̼o̼ t̼h̼i t̼h̼ể̼ e̼m̼ T̼h̼a̼o̼ đ̼ể̼ gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ l̼o̼ h̼ậu̼ s̼ự̼.

̼K̼ẻ̼ gâ̼y r̼a̼ c̼á̼i c̼h̼ế̼t̼ c̼ủ̼a̼ e̼m̼ l̼à̼ N̼gu̼yễ̼n̼ V̼ă̼n̼ T̼u̼ấ̼n̼ (̼3̼8̼ t̼u̼ổ̼i, n̼gụ x̼ã̼ Đ̼ô̼n̼g T̼h̼ạn̼h̼, h̼u̼yện̼ H̼ó̼c̼ M̼ô̼n̼)̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ b̼ị c̼ô̼n̼g a̼n̼ b̼ắ̼t̼ v̼à̼ l̼ấ̼y l̼ờ̼i k̼h̼a̼i b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼.

̼T̼h̼e̼o̼ c̼h̼ị N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ị L̼ệ (̼3̼6̼ t̼u̼ổ̼i, m̼ẹ̼ T̼h̼a̼o̼)̼, c̼h̼iề̼u̼ 2̼3̼-̼1̼2̼ c̼ả̼ gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼i ă̼n̼ giỗ̼ n̼h̼ư̼n̼g T̼h̼a̼o̼ n̼ó̼i l̼ấ̼y x̼e̼ đ̼ạp c̼h̼ở̼ V̼y (̼b̼ạn̼ gá̼i)̼ đ̼i ă̼n̼ c̼h̼è̼. Đ̼ế̼n̼ t̼ố̼i c̼ù̼n̼g n̼gà̼y, k̼h̼i v̼ợ c̼h̼ồ̼n̼g c̼h̼ị c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị v̼ề̼ t̼h̼ì̼ n̼h̼ận̼ đ̼ư̼ợc̼ đ̼iện̼ t̼h̼o̼ại c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i t̼h̼â̼n̼ n̼ó̼i T̼h̼a̼o̼ b̼ị c̼h̼a̼ b̼ạn̼ gá̼i đ̼á̼n̼h̼.

Đ̼ế̼n̼ n̼ơ̼i, c̼h̼ị t̼h̼ấ̼y T̼h̼a̼o̼ đ̼ư̼ợc̼ đ̼ặt̼ t̼r̼ê̼n̼ giư̼ờ̼n̼g, c̼ơ̼ t̼h̼ể̼ t̼í̼m̼ t̼á̼i n̼ê̼n̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼a̼ c̼o̼n̼ đ̼i c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼. T̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g đ̼i T̼h̼a̼o̼ c̼ó̼ n̼ó̼i v̼ớ̼i m̼ẹ̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i đ̼ạp x̼e̼ c̼h̼ở̼ V̼y đ̼i ă̼n̼ c̼h̼è̼, v̼ừ̼a̼ v̼ề̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ ô̼n̼g n̼go̼ại V̼y t̼h̼ì̼ b̼ị ô̼n̼g T̼u̼ấ̼n̼ d̼ù̼n̼g d̼â̼y n̼ịt̼ đ̼á̼n̼h̼ v̼à̼o̼ đ̼ầ̼u̼. N̼ó̼i đ̼ư̼ợc̼ b̼ấ̼y n̼h̼iê̼u̼ T̼h̼a̼o̼ r̼ơ̼i v̼à̼o̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạn̼g h̼ô̼n̼ m̼ê̼ s̼â̼u̼, s̼a̼u̼ 4̼ n̼gà̼y đ̼ư̼ợc̼ đ̼iề̼u̼ t̼r̼ị t̼h̼ì̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g.

̼M̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i d̼â̼n̼ s̼ố̼n̼g gầ̼n̼ n̼h̼à̼ ô̼n̼g T̼u̼ấ̼n̼ c̼h̼o̼ b̼iế̼t̼ t̼h̼ấ̼y ô̼n̼g t̼a̼ đ̼á̼n̼h̼ T̼h̼a̼o̼ t̼r̼o̼n̼g k̼h̼i c̼h̼á̼u̼ c̼ò̼n̼ n̼gồ̼i t̼r̼ê̼n̼ x̼e̼ đ̼ạp n̼ê̼n̼ đ̼ã̼ c̼h̼ạy v̼à̼o̼ c̼a̼n̼ n̼gă̼n̼. N̼gư̼ờ̼i d̼â̼n̼ c̼ũ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ n̼gờ̼ r̼ằ̼n̼g c̼h̼í̼n̼h̼ s̼ự̼ n̼ó̼n̼g giậɴ̼ đ̼ã̼ t̼ư̼ớ̼c̼ đ̼o̼ạt̼ m̼ạn̼g s̼ố̼n̼g k̼h̼i c̼h̼á̼u̼ c̼ò̼n̼ qu̼á̼ n̼h̼ỏ̼.

̼T̼r̼o̼n̼g qu̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ e̼m̼ Đ̼in̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ T̼h̼a̼o̼ n̼h̼ập v̼iện̼ t̼ại B̼ện̼h̼ v̼iện̼ C̼h̼ợ R̼ẫ̼y, n̼h̼iề̼u̼ n̼gà̼y t̼iế̼p x̼ú̼c̼ v̼ớ̼i c̼h̼a̼ m̼ẹ̼ T̼h̼a̼o̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i đ̼ã̼ c̼h̼ứ̼n̼g k̼iế̼n̼ n̼ỗ̼i đ̼a̼u̼ t̼ộ̼t̼ c̼ù̼n̼g c̼ủ̼a̼ h̼ọ k̼h̼i c̼h̼ỉ̼ t̼r̼o̼n̼g t̼í̼c̼h̼ t̼ắ̼c̼ h̼ọ đ̼ã̼ v̼ĩ̼n̼h̼ v̼iễ̼n̼ m̼ấ̼t̼ đ̼i đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ yê̼u̼ qu̼ý̼.

D̼o̼ T̼h̼a̼o̼ đ̼ư̼ợc̼ c̼h̼ă̼m̼ s̼ó̼c̼ ở̼ ph̼ò̼n̼g c̼á̼c̼h̼ l̼y đ̼ặc̼ b̼iệt̼ n̼ê̼n̼ m̼ỗ̼i n̼gà̼y b̼ện̼h̼ v̼iện̼ c̼h̼ỉ̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ă̼m̼ 1̼ l̼ầ̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g v̼ì̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼o̼n̼ n̼ê̼n̼ c̼h̼a̼ m̼ẹ̼ e̼m̼ T̼h̼a̼o̼ đ̼ã̼ l̼é̼n̼ l̼ú̼t̼ v̼à̼o̼ ph̼ò̼n̼g n̼h̼ì̼n̼ m̼ặt̼ c̼o̼n̼ c̼ũ̼n̼g n̼h̼ư̼ t̼h̼e̼o̼ d̼õ̼i t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼. H̼a̼i đ̼ấ̼n̼g s̼in̼h̼ t̼h̼à̼n̼h̼ n̼à̼y l̼iê̼n̼ t̼ục̼ n̼ă̼n̼ n̼ỉ̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ c̼ố̼ gắ̼n̼g c̼ứ̼u̼ c̼h̼á̼u̼.

̼C̼h̼ị L̼ệ n̼gh̼ẹ̼n̼ l̼ò̼n̼g n̼ó̼i t̼r̼o̼n̼g n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼:̼ “̼P̼h̼ả̼i c̼h̼i c̼o̼n̼ t̼ô̼i đ̼ã̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g t̼h̼à̼n̼h̼ t̼h̼ì̼ t̼ô̼i k̼h̼ô̼n̼g n̼ó̼i, đ̼ằ̼n̼g n̼à̼y c̼h̼á̼u̼ c̼ò̼n̼ qu̼á̼ n̼h̼ỏ̼, c̼h̼ỉ̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ h̼ọc̼ s̼in̼h̼ c̼ấ̼p 3̼ m̼à̼ n̼gư̼ờ̼i t̼a̼ s̼a̼o̼ n̼ỡ̼ đ̼á̼n̼h̼ n̼ó̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ế̼t̼?̼ H̼a̼i đ̼ứ̼a̼ qu̼e̼n̼ n̼h̼a̼u̼ v̼ợ c̼h̼ồ̼n̼g t̼ô̼i c̼o̼i c̼h̼á̼u̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼à̼n̼h̼ v̼iê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g gia̼ đ̼ì̼n̼h̼, V̼y n̼gh̼ỉ̼ h̼ọc̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼ô̼i c̼ò̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g x̼in̼ c̼h̼o̼ c̼h̼á̼u̼ đ̼i h̼ọc̼ l̼ại m̼à̼. T̼ô̼i n̼gh̼ĩ̼ r̼ằ̼n̼g ph̼á̼p l̼u̼ật̼ s̼ẽ̼ x̼ử̼ l̼ý̼ n̼gh̼iê̼m̼ m̼in̼h̼ ô̼n̼g t̼a̼”̼.

G̼iá̼o̼ v̼iê̼n̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼iệm̼ e̼m̼ T̼h̼a̼o̼, c̼ô̼ L̼ê̼ T̼h̼ị T̼r̼ú̼c̼ L̼in̼h̼ c̼h̼o̼ b̼iế̼t̼ e̼m̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ h̼ọc̼ s̼in̼h̼ n̼go̼a̼n̼, h̼iề̼n̼ v̼à̼ n̼ă̼n̼g đ̼ộ̼n̼g. T̼h̼a̼o̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ư̼ợc̼ x̼ế̼p v̼à̼o̼ h̼à̼n̼g h̼ọc̼ s̼in̼h̼ k̼h̼á̼ giỏ̼i c̼ủ̼a̼ l̼ớ̼p, c̼h̼ỉ̼ r̼iê̼n̼g m̼ô̼n̼ t̼o̼á̼n̼ h̼ọc̼ k̼ỳ̼ v̼ừ̼a̼ qu̼a̼ T̼h̼a̼o̼ t̼h̼i đ̼ư̼ợc̼ 8̼,8̼ đ̼iể̼m̼ c̼ò̼n̼ c̼á̼c̼ m̼ô̼n̼ k̼h̼á̼c̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ạt̼ đ̼iể̼m̼ k̼h̼á̼, giỏ̼i.

̼H̼iện̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ v̼ẫ̼n̼ t̼iế̼p t̼ục̼ l̼ấ̼y l̼ờ̼i k̼h̼a̼i c̼á̼c̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g v̼à̼ s̼ớ̼m̼ k̼h̼ở̼i t̼ố̼ v̼ụ á̼n̼ đ̼ể̼ đ̼iề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼ụ v̼iệc̼.

T̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼.̼é̼m̼ ̼c̼h̼.̼ê̼’̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼.̼é̼m̼ ̼c̼h̼.̼ê̼’̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼.̼ẫ̼n̼ ̼n̼.̼ộ̼

x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼é̼m̼ t̼r̼ộ̼m̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ v̼ệ̼ h̼a̼y̼ c̼ố̼ ý̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼

̼T̼T̼O̼ -̼ T̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ v̼ề̼ h̼a̼i̼ v̼ụ̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ á̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ v̼ụ̼ ’̼v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ g̼i̼ằ̼n̼g̼ c̼o̼ v̼ớ̼i̼ k̼ẻ̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 2̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼’̼,̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ L̼o̼n̼g̼ A̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼h̼ư̼a̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ v̼ệ̼ c̼h̼í̼n̼h̼ đ̼á̼n̼g̼ h̼a̼y̼ c̼ố̼ ý̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ L̼o̼n̼g̼ A̼n̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ b̼u̼ổ̼i̼ h̼ọ̼p̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ v̼ề̼ v̼ụ̼ á̼n̼ t̼ạ̼i̼ ấ̼p̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ B̼ắ̼c̼,̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼,̼ C̼ầ̼n̼ G̼i̼u̼ộ̼c̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ h̼a̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ t̼á̼ P̼h̼ạ̼m̼ H̼ữ̼u̼ C̼h̼â̼u̼,̼ p̼h̼ó̼ g̼i̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ L̼o̼n̼g̼ A̼n̼,̼ t̼ạ̼i̼ b̼u̼ổ̼i̼ c̼ô̼n̼g̼ b̼ố̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ -̼ Ả̼n̼h̼:̼ A̼N̼ L̼O̼N̼G̼

Đ̼ạ̼i̼ t̼á̼ P̼h̼ạ̼m̼ H̼ữ̼u̼ C̼h̼â̼u̼ -̼ p̼h̼ó̼ g̼i̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ L̼o̼n̼g̼ A̼n̼ -̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼S̼Đ̼T̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ đ̼ã̼ r̼a̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ v̼ụ̼ á̼n̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ể̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼.̼

̼”̼B̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ầ̼u̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ V̼õ̼ T̼ấ̼n̼ H̼ộ̼i̼ b̼ị̼ đ̼â̼m̼ đ̼ứ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ m̼ạ̼c̼h̼ c̼ổ̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼,̼ n̼ê̼n̼ đ̼â̼y̼ l̼à̼ v̼ụ̼ á̼n̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ C̼ò̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼h̼e̼o̼,̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼ c̼h̼é̼m̼ c̼h̼ế̼t̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ T̼r̼u̼n̼g̼ l̼à̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ v̼ệ̼ c̼h̼í̼n̼h̼ đ̼á̼n̼g̼ h̼a̼y̼ c̼ố̼ ý̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼ì̼ v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ p̼h̼ả̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼”̼,̼ ô̼n̼g̼ C̼h̼â̼u̼ n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ c̼â̼u̼ h̼ỏ̼i̼ c̼ủ̼a̼ T̼u̼ổ̼i̼ T̼r̼ẻ̼ O̼n̼l̼i̼n̼e̼ v̼ề̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ x̼u̼n̼g̼ q̼u̼a̼n̼h̼ m̼ố̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ c̼ủ̼a̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ c̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼ v̼à̼ T̼r̼u̼n̼g̼,̼ n̼h̼ư̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼ợ̼ n̼ầ̼n̼ g̼i̼ữ̼a̼ h̼a̼i̼ b̼ê̼n̼,̼ ô̼n̼g̼ C̼h̼â̼u̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼i̼ề̼u̼ n̼à̼y̼ v̼ẫ̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ n̼ằ̼m̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼ò̼n̼g̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼h̼ể̼ c̼u̼n̼g̼ c̼ấ̼p̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ v̼ế̼t̼ t̼í̼c̼h̼ t̼r̼ê̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼á̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ á̼n̼,̼ đ̼ạ̼i̼ t̼á̼ C̼h̼â̼u̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ò̼n̼ c̼h̼ờ̼ k̼ế̼t̼ l̼u̼ậ̼n̼ c̼ủ̼a̼ p̼h̼á̼p̼ y̼.̼

c̼h̼ờ̼ k̼ế̼t̼ l̼u̼ậ̼n̼ c̼ủ̼a̼ p̼h̼á̼p̼ y̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼,̼ d̼o̼ c̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼ b̼ị̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ n̼ê̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ t̼h̼e̼o̼ d̼õ̼i̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ t̼ạ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ b̼u̼ổ̼i̼ h̼ọ̼p̼ c̼u̼n̼g̼ c̼ấ̼p̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ đ̼ạ̼i̼ t̼á̼ C̼h̼â̼u̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ L̼o̼n̼g̼ A̼n̼ đ̼ã̼ r̼a̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ v̼ụ̼ á̼n̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ H̼o̼à̼n̼g̼ N̼a̼m̼ (̼2̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ n̼g̼ụ̼ H̼ó̼c̼ M̼ô̼n̼,̼ T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ t̼á̼ C̼h̼â̼u̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ b̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ầ̼u̼,̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ t̼ừ̼ p̼h̼í̼a̼ t̼h̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ b̼à̼ N̼ế̼t̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ b̼à̼ N̼ế̼t̼ c̼ó̼ c̼ấ̼m̼ c̼ả̼n̼ v̼i̼ệ̼c̼ N̼a̼m̼ q̼u̼e̼n̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼á̼u̼ g̼á̼i̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼.̼

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ g̼â̼y̼ á̼n̼ t̼ạ̼i̼ C̼ầ̼n̼ Đ̼ư̼ớ̼c̼,̼ N̼a̼m̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ l̼à̼ n̼g̼h̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ g̼i̼ế̼t̼ c̼h̼ế̼t̼ c̼h̼a̼,̼ m̼ẹ̼ v̼à̼ b̼à̼ n̼ộ̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼ạ̼i̼ H̼ó̼c̼ M̼ô̼n̼.̼ D̼o̼ đ̼ó̼,̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ L̼o̼n̼g̼ A̼n̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ v̼ụ̼ á̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼.̼H̼C̼M̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼.̼

V̼ụ̼ v̼ợ̼ c̼h̼é̼m̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼r̼ộ̼m̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ê̼m̼:̼ k̼ẻ̼ t̼r̼ộ̼m̼ c̼ố̼ ý̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼ậ̼p̼ g̼i̼ế̼t̼ c̼h̼ủ̼ n̼ợ̼
̼T̼T̼O̼ -̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ L̼o̼n̼g̼ A̼n̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ n̼ợ̼ a̼n̼h̼ H̼ộ̼i̼ n̼ê̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ê̼m̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ g̼i̼ế̼t̼ a̼n̼h̼ H̼ộ̼i̼,̼ s̼a̼u̼ q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ g̼i̼ằ̼n̼g̼ c̼o̼ q̼u̼a̼ l̼ạ̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼ (̼v̼ợ̼ a̼n̼h̼ H̼ộ̼i̼)̼,̼ T̼r̼u̼n̼g̼ b̼ị̼ c̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼ c̼h̼é̼m̼ c̼h̼ế̼t̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ b̼u̼ổ̼i̼ h̼ọ̼p̼ b̼á̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ v̼ề̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ p̼h̼á̼t̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ k̼i̼n̼h̼ t̼ế̼,̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ q̼u̼ý̼ 1̼-̼2̼0̼1̼9̼ d̼o̼ U̼N̼B̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ L̼o̼n̼g̼ A̼n̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼,̼ đ̼ạ̼i̼ t̼á̼ P̼h̼ạ̼m̼ H̼ữ̼u̼ C̼h̼â̼u̼ -̼ p̼h̼ó̼ g̼i̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ L̼o̼n̼g̼ A̼n̼ -̼ đ̼ã̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ v̼ề̼ v̼ụ̼ k̼ẻ̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼êm̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 2̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ ở̼ ấ̼p̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ B̼ắ̼c̼,̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼,̼ h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ C̼ầ̼n̼ G̼i̼u̼ộ̼c̼,̼ L̼o̼n̼g̼ A̼n̼.̼

̼K̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼,̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 0̼h̼3̼0̼ c̼h̼ị̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ T̼h̼ú̼y̼ H̼ằ̼n̼g̼ (̼3̼1̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ n̼g̼ủ̼ c̼ù̼n̼g̼ g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ c̼o̼n̼ t̼h̼ì̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ a̼n̼h̼ V̼õ̼ T̼ấ̼n̼ H̼ộ̼i̼ (̼3̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ c̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼)̼ g̼i̼ằ̼n̼g̼ c̼o̼ t̼r̼o̼n̼g̼ m̼ù̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ c̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼ b̼ị̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ n̼à̼y̼ d̼ù̼n̼g̼ 2̼ t̼a̼y̼ b̼ó̼p̼ c̼ổ̼,̼ c̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼ d̼ù̼n̼g̼ c̼h̼â̼n̼ đ̼ạ̼p̼ v̼ù̼n̼g̼ r̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼à̼ c̼h̼ạ̼y̼ r̼a̼ b̼ê̼n̼ n̼g̼o̼à̼i̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ n̼g̼ủ̼ m̼ở̼ đ̼è̼n̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ (̼s̼a̼u̼ đ̼ó̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ l̼à̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g̼,̼ 3̼1̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ n̼g̼ụ̼ c̼ù̼n̼g̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ c̼ầ̼m̼ m̼ộ̼t̼ c̼o̼n̼ d̼a̼o̼ n̼h̼ọ̼n̼ c̼h̼ạ̼y̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼â̼m̼ c̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼,̼ c̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼ g̼i̼ằ̼n̼g̼ c̼o̼ q̼u̼a̼ l̼ạ̼i̼ v̼à̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ d̼ù̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ c̼o̼n̼ d̼a̼o̼ p̼h̼a̼y̼ (̼d̼a̼o̼ c̼h̼ặ̼t̼ t̼h̼ị̼t̼ đ̼ể̼ t̼ạ̼i̼ k̼ệ̼ c̼h̼é̼n̼ đ̼ố̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ n̼g̼ủ̼)̼ c̼h̼é̼m̼ t̼r̼ú̼n̼g̼ T̼r̼u̼n̼g̼.̼ V̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ a̼n̼h̼ H̼ộ̼i̼ -̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ c̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼ v̼à̼ T̼r̼u̼n̼g̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼,̼ c̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼ b̼ị̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

c̼ó̼ t̼h̼ể̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g̼ n̼ợ̼ a̼n̼h̼ H̼ộ̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 6̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼h̼u̼a̼ b̼ạ̼c̼.̼
̼Đ̼ạ̼i̼ t̼á̼ C̼h̼â̼u̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ q̼u̼a̼ q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g̼ n̼ợ̼ a̼n̼h̼ H̼ộ̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 6̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼h̼u̼a̼ b̼ạ̼c̼.̼

̼H̼ộ̼i̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ đ̼ế̼n̼ g̼ặ̼p̼ T̼r̼u̼n̼g̼ đ̼ể̼ đ̼ò̼i̼ n̼ợ̼ v̼à̼ T̼r̼u̼n̼g̼ h̼ứ̼a̼ s̼ẽ̼ t̼r̼ả̼ c̼h̼o̼ H̼ộ̼i̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ n̼g̼a̼y̼ r̼ạ̼n̼g̼ s̼á̼n̼g̼ h̼ô̼m̼ đ̼ó̼,̼ T̼r̼u̼n̼g̼ đ̼ã̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ H̼ộ̼i̼ g̼â̼y̼ á̼n̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ t̼á̼ C̼h̼â̼u̼ k̼h̼ẳ̼n̼g̼ đ̼ị̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g̼ c̼ó̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị̼ h̼u̼n̼g̼ k̼h̼í̼ l̼à̼ d̼a̼o̼ T̼h̼á̼i̼ L̼a̼n̼,̼ d̼a̼o̼ p̼h̼a̼y̼,̼ m̼a̼n̼g̼ á̼o̼ k̼h̼o̼á̼c̼ đ̼e̼n̼,̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị̼ h̼a̼i̼ đ̼ô̼i̼ g̼ă̼n̼g̼ t̼a̼y̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ t̼ừ̼ p̼h̼í̼a̼ c̼ử̼a̼ s̼a̼u̼,̼ v̼ố̼n̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ộ̼t̼ d̼â̼y̼ h̼ờ̼.̼

̼”̼C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ c̼h̼ỉ̼ m̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ê̼m̼,̼ g̼i̼ữ̼a̼ T̼r̼u̼n̼g̼ v̼à̼ c̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ h̼ề̼ c̼ó̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ v̼à̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ d̼ấ̼u̼ h̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼ T̼r̼u̼n̼g̼ c̼ó̼ ý̼ đ̼ị̼n̼h̼ c̼ư̼ớ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼ m̼à̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ m̼ụ̼c̼ đ̼í̼c̼h̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ đ̼ạ̼i̼ t̼á̼ C̼h̼â̼u̼ n̼ó̼i̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ x̼u̼n̼g̼ q̼u̼a̼n̼h̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼i̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ b̼i̼ê̼n̼ b̼ả̼n̼ g̼i̼á̼m̼ đ̼ị̼n̼h̼,̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼â̼m̼ c̼h̼ế̼t̼ a̼n̼h̼ H̼ộ̼i̼,̼ T̼r̼u̼n̼g̼ đ̼ã̼ b̼ó̼p̼ c̼ổ̼ c̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ b̼ị̼ c̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼ t̼h̼o̼á̼t̼ r̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ d̼ù̼n̼g̼ d̼a̼o̼ T̼h̼á̼i̼ L̼a̼n̼ đ̼â̼m̼ v̼à̼o̼ l̼ư̼n̼g̼ c̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼.̼ C̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼ t̼h̼o̼á̼t̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i̼ m̼ù̼n̼g̼ c̼h̼ạ̼y̼ l̼ê̼n̼ p̼h̼í̼a̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ê̼n̼ v̼à̼ c̼ả̼ h̼a̼i̼ đ̼ã̼ c̼h̼é̼m̼ q̼u̼a̼ c̼h̼é̼m̼ l̼ạ̼i̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼G̼i̼á̼m̼ đ̼ị̼n̼h̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼ b̼ị̼ 1̼6̼ v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼c̼h̼ 3̼5̼%̼.̼ Đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼ c̼ó̼ v̼ế̼t̼ c̼ắ̼n̼ s̼â̼u̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼ẳ̼n̼g̼ t̼a̼y̼ t̼r̼á̼i̼ d̼o̼ c̼h̼í̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g̼ g̼â̼y̼ r̼a̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼ c̼h̼ụ̼p̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼a̼y̼ c̼ầ̼m̼ d̼a̼o̼ c̼ủ̼a̼ T̼r̼u̼n̼g̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼i̼ đ̼ó̼,̼ T̼r̼u̼n̼g̼ b̼ị̼ đ̼ế̼n̼ 2̼1̼ v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ c̼ó̼ v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ c̼h̼ỗ̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ t̼á̼ C̼h̼â̼u̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ê̼m̼ t̼ố̼i̼ v̼à̼ đ̼ế̼n̼ n̼a̼y̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ L̼o̼n̼g̼ A̼n̼ v̼ẫ̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ đ̼á̼n̼h̼ g̼i̼á̼ m̼ứ̼c̼ đ̼ộ̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ v̼ệ̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼ l̼à̼ c̼h̼í̼n̼h̼ đ̼á̼n̼g̼ h̼a̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button