Uncategorized

C̼h̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼C̼h̼a̼ ̼H̼i̼.̼Ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼m̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼C̼o̼n̼ ̼G̼á̼i̼ ̼R̼u̼ộ̼t̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼G̼â̼y̼ ̼C̼h̼ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ ̼L̼u̼ậ̼n̼.̼

By J

K̼i̼ề̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.

̼V̼ụ̼ ̼’̼T̼ố̼ ̼c̼h̼a̼ ̼h̼.i̼ế̼ p̼ ̼d̼.â̼ m̼.̼.̼.̼’̼:̼ ̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼.ư̼ ỡ̼n̼g̼ ̼d̼.â̼ m̼
̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼4̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼h̼.i̼ế̼ p̼ ̼d̼.â̼ m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼

̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1999,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5,̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼Q̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼.̼ ̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼.i̼ế̼ t̼ ̼c̼.h̼ế̼ t̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼Q̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼H̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼Q̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼2̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Q̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼

̼M̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼1̼0,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼)̼.

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼5̼/̼2̼0̼20,̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼.ồ̼i̼ ̼b̼.ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼
̼B̼i̼ế̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button