Uncategorized

Hai người phụ nữ thuê nhà nghỉ để hoạt động m.ạ.i d..âm dài hạn.

Tin mới | 24/06/2021 16:21

Hai người phụ nữ thuê nhà nghỉ để hoạt động mại dâm dài hạn
Ảnh Minh Họa

K͟i͟ể͟m͟ ͟t͟r͟a͟ ͟2͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟n͟g͟h͟ỉ͟,͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟t͟a͟n͟g͟ ͟2͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟n͟a͟m͟ ͟n͟ữ͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟m͟u͟a͟ ͟b͟á͟n͟ ͟d͟â͟m͟.͟ ͟H͟a͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟t͟h͟u͟ê͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟d͟à͟i͟ ͟h͟ạ͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟g͟i͟á͟ ͟1͟7͟0͟ ͟n͟g͟à͟n͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟/͟n͟g͟à͟y͟ ͟đ͟ể͟ ͟h͟o͟ạ͟t͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟m͟ạ͟i͟ ͟d͟â͟m͟.͟

͟N͟g͟à͟y͟ ͟2͟4͟/͟6͟,͟ ͟P͟h͟ò͟n͟g͟ ͟C͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟q͟u͟ả͟n͟ ͟l͟ý͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟r͟ậ͟t͟ ͟t͟ự͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟Đ͟ồ͟n͟g͟ ͟N͟a͟i͟ ͟p͟h͟ố͟i͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟L͟o͟n͟g͟ ͟T͟h͟à͟n͟h͟ ͟l͟ậ͟p͟ ͟h͟ồ͟ ͟s͟ơ͟ ͟x͟ử͟ ͟l͟ý͟ ͟1͟ ͟c͟ơ͟ ͟s͟ở͟ ͟k͟i͟n͟h͟ ͟d͟o͟a͟n͟h͟ ͟n͟h͟à͟ ͟n͟g͟h͟ỉ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟h͟u͟ê͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟h͟o͟ạ͟t͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟m͟ạ͟i͟ ͟d͟â͟m͟.͟

͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟2͟2͟/͟6͟,͟ ͟c͟á͟c͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟v͟ị͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟i͟ế͟n͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟k͟i͟ể͟m͟ ͟t͟r͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟n͟g͟h͟ỉ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟ở͟ ͟t͟ổ͟ ͟2͟1͟,͟ ͟k͟h͟u͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟H͟ả͟i͟,͟ ͟t͟h͟ị͟ ͟t͟r͟ấ͟n͟ ͟L͟o͟n͟g͟ ͟T͟h͟à͟n͟h͟ ͟d͟o͟ ͟b͟à͟ ͟H͟.͟H͟.͟ ͟(͟3͟7͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟)͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟h͟ủ͟.͟ ͟Q͟u͟a͟ ͟k͟i͟ể͟m͟ ͟t͟r͟a͟,͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟2͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟n͟g͟h͟ỉ͟ ͟c͟ó͟ ͟2͟ ͟c͟ặ͟p͟ ͟n͟a͟m͟ ͟n͟ữ͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟m͟u͟a͟ ͟b͟á͟n͟ ͟d͟â͟m͟.͟

͟B͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ầ͟u͟,͟ ͟c͟ả͟ ͟2͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟b͟á͟n͟ ͟d͟â͟m͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟t͟h͟u͟ê͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟d͟à͟i͟ ͟h͟ạ͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟g͟i͟á͟ ͟1͟7͟0͟ ͟n͟g͟à͟n͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟/͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟n͟g͟h͟ỉ͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ể͟ ͟h͟o͟ạ͟t͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟m͟ạ͟i͟ ͟d͟â͟m͟.͟ ͟M͟ỗ͟i͟ ͟n͟g͟à͟y͟,͟ ͟q͟u͟a͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟k͟i͟ế͟m͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟ ͟m͟u͟a͟ ͟d͟â͟m͟.͟

͟N͟ế͟u͟ ͟c͟ó͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟2͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟h͟ẹ͟n͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟n͟g͟h͟ỉ͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ể͟ ͟m͟u͟a͟ ͟b͟á͟n͟ ͟d͟â͟m͟.͟ ͟K͟h͟i͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟n͟g͟h͟ỉ͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟t͟ừ͟ ͟8͟0͟-͟1͟0͟0͟ ͟n͟g͟à͟n͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟n͟h͟à͟ ͟n͟g͟h͟ỉ͟.͟ ͟T͟e͟s͟t͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟,͟ ͟2͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟b͟á͟n͟ ͟d͟â͟m͟ ͟d͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟a͟ ͟t͟ú͟y͟.͟

͟H͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟ ͟l͟à͟m͟ ͟r͟õ͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟.͟

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button