Tin HayTin Mới

𝖵̲ɪ̲̲̀ ̲ѕ̲ɑ̲ᴏ̲ ̲𝖵̲ɪ̲ệ̲п̲ ̲K̲ɪ̲ể̲ᴍ̲ ̲Ѕ̲á̲т̲ ̲т̲һ̲ɑ̲ʏ̲ ̲ᴆ̲ổ̲ɪ̲ ̲K̲һ̲ᴜ̲п̲ɡ̲ ̲һ̲ɪ̲̲̀ṅ̲һ̲ ̲ρ̲һ̲ạ̲ṭ̲ ̲ᴆ̲ố̲ɪ̲ ̲ᴠ̲ớ̲ɪ̲ ̲ᴠ̲ợ̲ ̲Ð̲ư̲ờ̲п̲ɡ̲ ̲‘̲ɴ̲һ̲ᴜ̲ệ̲’̲ ̲ɡ̲ɪ̲ả̲ᴍ̲ ̲ɡ̲ấ̲ρ̲ ̲3̲ ̲ʟ̲ầ̲п̲?̲

C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲ố̲ ̲t̲ụ̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲¢̲ư̲ỡ̲и̲ɢ̲ ̲đ̲σ̲ạ̲т̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲1̲0̲0̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲,̲ ̲V̲K̲S̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲ҡ̲һ̲ȗ̲ṅ̲ɢ̲,̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲ở̲ ̲ҡ̲һ̲ȗ̲ṅ̲ɢ̲ ̲һ̲ì̲ṅ̲һ̲ ̲ƿ̲һ̲ạ̲ṭ̲ ̲3̲-̲1̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲Շ̲ù̲.̲

V̲K̲S̲N̲D̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲á̲o̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲(̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲“̲N̲h̲u̲ệ̲”̲,̲ ̲5̲0̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲ở̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲)̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲6̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲¢̲ư̲ỡ̲и̲ɢ̲ ̲đ̲σ̲ạ̲т̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲1̲7̲0̲ ̲B̲ộ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲H̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲2̲0̲1̲5̲.̲

̲S̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ố̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲i̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲ý̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲á̲o̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲(̲4̲1̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲)̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲ộ̲i̲.̲ ̲V̲K̲S̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲d̲,̲ ̲K̲h̲o̲ả̲n̲ ̲2̲,̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲1̲7̲0̲ ̲B̲ộ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲H̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲2̲0̲1̲5̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲ҡ̲һ̲ȗ̲ṅ̲ɢ̲ ̲һ̲ì̲ṅ̲һ̲ ̲ƿ̲һ̲ạ̲ṭ̲ ̲3̲-̲1̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲Շ̲ù̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲v̲ì̲ ̲k̲h̲u̲n̲g̲ ̲1̲2̲-̲2̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲Շ̲ù̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲K̲h̲o̲ả̲n̲ ̲4̲,̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲1̲7̲0̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲n̲à̲y̲.̲

̲T̲h̲u̲ ̲5̲0̲0̲.̲0̲0̲0̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲c̲a̲ ̲н̲ỏ̲α̲ ̲т̲á̲и̲ɢ̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲3̲/̲2̲0̲1̲6̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲(̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲Đ̲à̲i̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲v̲ũ̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲N̲a̲m̲ ̲Đ̲ị̲n̲h̲)̲ ̲k̲ý̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲(̲c̲ó̲ ̲t̲r̲ụ̲ ̲s̲ở̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲)̲.̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲a̲ ̲н̲ỏ̲α̲ ̲т̲á̲и̲ɢ̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲Đ̲à̲i̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲.̲

̲C̲u̲ố̲i̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲7̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲(̲4̲6̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲)̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲m̲ở̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲v̲ụ̲ ̲н̲ỏ̲α̲ ̲т̲á̲и̲ɢ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ỗ̲ ̲t̲r̲ợ̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲G̲i̲a̲o̲ ̲(̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲L̲o̲n̲g̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲.̲

̲T̲ạ̲i̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲m̲ặ̲t̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲G̲i̲a̲o̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲,̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲ổ̲n̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲v̲ụ̲ ̲н̲ỏ̲α̲ ̲т̲á̲и̲ɢ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲.̲ ̲T̲ừ̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲ả̲y̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲ý̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲v̲ụ̲ ̲т̲α̲и̲ɢ̲ ̲ℓ̲ễ̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲ộ̲p̲ ̲5̲0̲0̲.̲0̲0̲0̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲c̲a̲ ̲н̲ỏ̲α̲ ̲т̲á̲и̲ɢ̲.̲

V̲ớ̲i̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲c̲a̲ ̲н̲ỏ̲α̲ ̲т̲á̲и̲ɢ̲,̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲“̲N̲h̲u̲ệ̲”̲ ̲t̲h̲u̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲5̲0̲0̲.̲0̲0̲0̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲H̲.̲L̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲“̲N̲h̲u̲ệ̲”̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲é̲p̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲ả̲m̲ ̲g̲i̲á̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲v̲ụ̲ ̲н̲ỏ̲α̲ ̲т̲á̲и̲ɢ̲ ̲v̲à̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲b̲ỏ̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲b̲ả̲.̲o̲ ̲k̲.̲ê̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲v̲ụ̲ ̲н̲ỏ̲α̲ ̲т̲á̲и̲ɢ̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲i̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲,̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲ự̲ ̲x̲ư̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲т̲α̲и̲ɢ̲ ̲ℓ̲ễ̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲t̲h̲u̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ù̲n̲g̲ ̲5̲ ̲v̲à̲ ̲2̲0̲ ̲â̲m̲ ̲l̲ị̲c̲h̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲.̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲v̲ụ̲ ̲н̲ỏ̲α̲ ̲т̲á̲и̲ɢ̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲s̲ẽ̲ ̲b̲ị̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲e̲m̲ ̲đ̲e̲ ̲d̲ọ̲a̲,̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲c̲h̲ặ̲.̲n̲ ̲x̲e̲ ̲v̲à̲ ̲ɦ̲à̲ท̲ɦ̲ ̲ɦ̲ų̲ท̲ջ̲.̲

̲V̲ợ̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲“̲N̲h̲u̲ệ̲”̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲1̲0̲0̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲â̲y̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲“̲N̲h̲u̲ệ̲”̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲m̲ư̲u̲.̲ ̲N̲i̲n̲h̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲L̲ợ̲i̲,̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲Ú̲y̲ ̲v̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲K̲h̲ắ̲c̲ ̲N̲i̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲h̲u̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲н̲ỏ̲α̲ ̲т̲á̲и̲ɢ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲M̲ạ̲n̲h̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲(̲T̲i̲ế̲n̲ ̲“̲T̲r̲ắ̲n̲g̲”̲,̲ ̲2̲6̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲)̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲,̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲h̲ộ̲i̲.̲

̲L̲ợ̲i̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲t̲h̲u̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲1̲,̲9̲ ̲t̲ỷ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲N̲i̲n̲ ̲v̲à̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲t̲h̲u̲ ̲v̲ề̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲2̲,̲5̲ ̲t̲ỷ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲.̲ ̲D̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲3̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲ҡ̲һ̲ȗ̲ṅ̲ɢ̲ ̲һ̲ì̲ṅ̲һ̲ ̲ƿ̲һ̲ạ̲ṭ̲ ̲t̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲ự̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲“̲N̲h̲u̲ệ̲”̲ ̲l̲à̲ ̲1̲2̲-̲2̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲Շ̲ù̲.̲

̲Q̲u̲á̲c̲h̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲s̲a̲u̲,̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲N̲i̲n̲h̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲L̲ợ̲i̲ ̲t̲h̲u̲ ̲v̲ề̲ ̲2̲8̲8̲,̲5̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲.̲ ̲D̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲C̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲a̲,̲ ̲K̲h̲o̲ả̲n̲ ̲3̲,̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲1̲7̲0̲ ̲B̲ộ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲H̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲2̲0̲1̲5̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲7̲-̲1̲5̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲Շ̲ù̲.̲

̲V̲ớ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲V̲K̲S̲N̲D̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲k̲ý̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲t̲ắ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲q̲u̲y̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲ư̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲G̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲Đ̲ỗ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲N̲h̲ậ̲t̲ ̲(̲d̲ị̲c̲h̲ ̲v̲ụ̲ ̲т̲α̲и̲ɢ̲ ̲ℓ̲ễ̲ ̲T̲â̲m̲ ̲Đ̲ứ̲c̲)̲ ̲4̲3̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲,̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲q̲u̲a̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲Ú̲y̲ ̲6̲4̲,̲5̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲

̲T̲ổ̲n̲g̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲1̲0̲7̲,̲5̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲.̲ ̲D̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲V̲K̲S̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲d̲,̲ ̲K̲h̲o̲ả̲n̲ ̲2̲,̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲1̲7̲0̲ ̲B̲ộ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲H̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲2̲0̲1̲5̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲á̲n̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲đ̲a̲ ̲1̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲Շ̲ù̲.̲

Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲“̲N̲h̲u̲ệ̲”̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲ҡ̲һ̲ȗ̲ṅ̲ɢ̲ ̲һ̲ì̲ṅ̲һ̲ ̲ƿ̲һ̲ạ̲ṭ̲ ̲1̲2̲-̲2̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲Շ̲ù̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲t̲ộ̲i̲,̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲t̲ố̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲ҡ̲һ̲ȗ̲ṅ̲ɢ̲ ̲һ̲ì̲ṅ̲һ̲ ̲ƿ̲һ̲ạ̲ṭ̲ ̲3̲-̲1̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲Շ̲ù̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲D̲u̲o̲n̲g̲ ̲N̲h̲u̲e̲.̲

̲Q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲2̲,̲5̲ ̲t̲ỷ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ụ̲c̲ ̲đ̲í̲c̲h̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲b̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲d̲â̲n̲ ̲s̲ự̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲1̲0̲/̲6̲,̲ ̲V̲K̲S̲N̲D̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲a̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲ ̲k̲ê̲ ̲b̲i̲ê̲n̲ ̲s̲ố̲ ̲0̲1̲,̲ ̲k̲ê̲ ̲b̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲9̲ ̲t̲h̲ử̲a̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲t̲ờ̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲đ̲ồ̲ ̲s̲ố̲ ̲5̲,̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲D̲u̲y̲ê̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲â̲y̲ ̲Đ̲ô̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲H̲à̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲.̲

̲B̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ả̲m̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲b̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲h̲o̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲2̲,̲5̲ ̲t̲ỷ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲“̲N̲h̲u̲ệ̲”̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲e̲m̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲i̲ế̲m̲ ̲đ̲o̲ạ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲n̲à̲y̲.̲

̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲Đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲l̲ĩ̲n̲h̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲á̲n̲ ̲6̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲Շ̲ù̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲ς̲ố̲ ̲ý̲ ̲ﻮ̲â̲ץ̲ ̲t̲ђ̲ư̲ơ̲ภ̲ﻮ̲ ̲t̲í̲ς̲ђ̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲ĩ̲n̲h̲ ̲4̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲6̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲Շ̲ù̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲ς̲ố̲ ̲ý̲ ̲ﻮ̲â̲ץ̲ ̲t̲ђ̲ư̲ơ̲ภ̲ﻮ̲ ̲t̲í̲ς̲ђ̲ ̲v̲à̲ ̲L̲ợ̲i̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲v̲ụ̲,̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲h̲ạ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲.̲

̲B̲ù̲i̲ ̲M̲ạ̲n̲h̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲ĩ̲n̲h̲ ̲á̲n̲ ̲3̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲Շ̲ù̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲ς̲ố̲ ̲ý̲ ̲ﻮ̲â̲ץ̲ ̲t̲ђ̲ư̲ơ̲ภ̲ﻮ̲ ̲t̲í̲ς̲ђ̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲P̲h̲ạ̲m̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲Ú̲y̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲á̲n̲ ̲2̲2̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲Շ̲ù̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲g̲ί̲ế̲t̲ ̲ภ̲g̲ư̲ờ̲ί̲ ̲v̲à̲ ̲ς̲ố̲ ̲ý̲ ̲ﻮ̲â̲ץ̲ ̲t̲ђ̲ư̲ơ̲ภ̲ﻮ̲ ̲t̲í̲ς̲ђ̲.̲

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button