Tin HayTin Mới

N̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼a̼ ̼g̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼:̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼

V̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼á̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼d̼í̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼a̼ ̼g̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ố̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼v̼à̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼. ̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼a̼ ̼g̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼3̼1̼/̼7̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼a̼ ̼g̼á̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼K̼m̼ ̼1̼7̼7̼0̼+̼3̼0̼0̼ ̼Q̼L̼1̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼.̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼9̼H̼-̼2̼0̼1̼.̼8̼0̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼

C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼a̼ ̼g̼á̼c̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼r̼ạ̼p̼ ̼m̼á̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼a̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼N̼O̼

̼̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼b̼a̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼Đ̼K̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼b̼a̼ ̼g̼á̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼ã̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼9̼H̼-̼2̼0̼1̼.̼8̼0̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼

h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼Đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼a̼ ̼g̼á̼c̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼ã̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼N̼O̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼8̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼

đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼.̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼ử̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼P̼L̼O̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼a̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼4̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼n̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼:̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼k̼h̼ử̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼N̼O̼. ̼

Đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼N̼O̼,̼ ̼P̼L̼O̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button