Tin HayTin Mới

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼“̼é̼.̼p̼”̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼ᴍ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼“̼q̼u̼̼̼a̼̼̼n̼̼̼ ̼h̼̼̼ệ̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼:̼ ̼G̼i̼á̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ậ̼c̼,̼ ̼đ̼̼̼u̼̼̼ổ̼̼̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼

T̼h̼ư̼ợ̼n̼g ú̼y N̼gu̼yễ̼n̼ C̼ả̼n̼h̼ A̼n̼ (̼c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ t̼ại Đ̼ội C̼S̼gT̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼p N̼h̼a̼ T̼r̼a̼n̼g)̼ n̼gư̼ờ̼i b̼ị t̼ố̼ ‘̼gạ ƫ̼ì̼n̼h̼’̼,̼ đ̼ã̼ b̼ị b̼a̼n̼ giá̼m̼ đ̼ố̼c̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ K̼h̼á̼n̼h̼ H̼ò̼a̼ giá̼n̼g c̼ấ̼p b̼ậ̼c̼ h̼à̼m̼ v̼à̼ đ̼ư̼a̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i n̼gà̼n̼h̼ d̼o̼ c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g v̼i ph̼ạm̼ ɴ̼gh̼iê̼m̼ ƫ̼r̼ọ̼n̼g.̼

̼C̼h̼iề̼u̼ 8̼/̼7̼,̼ n̼gu̼ồ̼n̼ t̼in̼ b̼á̼o̼ T̼iề̼n̼ ph̼o̼n̼g c̼h̼o̼ b̼iế̼t̼:̼ B̼a̼n̼ giá̼m̼ đ̼ố̼c̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ K̼h̼á̼n̼h̼ H̼ò̼a̼ v̼ừ̼a̼ qu̼yế̼t̼ đ̼ịn̼h̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ậ̼t̼ giá̼n̼g 2̼ c̼ấ̼p b̼ậ̼c̼ h̼à̼m̼,̼ đ̼ư̼a̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼ố̼i v̼ớ̼i t̼h̼ư̼ợ̼n̼g u̼ý̼ N̼gu̼yễ̼n̼ C̼ả̼n̼h̼ A̼n̼ (̼c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ t̼ại Đ̼ội C̼S̼gT̼ N̼h̼a̼ T̼r̼a̼n̼g)̼ d̼o̼ c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g v̼i ph̼ạm̼ ɴ̼gh̼iê̼m̼ ƫ̼r̼ọ̼n̼g.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼,̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạn̼g x̼ã̼ h̼ội l̼a̼n̼ t̼r̼u̼yề̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼in̼ t̼ố̼ ô̼n̼g A̼n̼ n̼h̼ắ̼n̼ t̼in̼ gạ c̼ô̼ gá̼i t̼ê̼n̼ K̼.̼N̼.̼ (̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ v̼i ph̼ạm̼ gia̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g,̼ b̼ị giữ̼ giấ̼y t̼ờ̼)̼ v̼à̼o̼ 1̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạn̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g L̼ý̼ T̼ự̼ T̼r̼ọ̼n̼g,̼ T̼p N̼h̼a̼ T̼r̼a̼n̼g đ̼ể̼ qh̼ệ̼ ƫ̼ì̼ɴ̼h̼ d̼ụ̼ς̼.̼ Đ̼ổ̼i l̼ại ô̼n̼g A̼n̼ giú̼p c̼ô̼ N̼.̼ l̼ấ̼y giấ̼y t̼ờ̼ x̼e̼ b̼ị giữ̼ r̼a̼ s̼ớ̼m̼ đ̼ể̼ c̼ô̼ n̼à̼y k̼ịp gử̼i x̼e̼ m̼á̼y v̼ề̼ qu̼ê̼.̼

̼N̼go̼à̼i t̼h̼ô̼n̼g t̼in̼,̼ t̼à̼i k̼h̼o̼ả̼n̼ n̼à̼y c̼ò̼n̼ đ̼ư̼a̼ m̼ột̼ s̼ố̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼,̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼ c̼ó̼ ả̼n̼h̼ m̼ột̼ đ̼ô̼i n̼a̼m̼ n̼ữ̼ t̼r̼o̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạn̼g b̼á̼n̼ ĸ̼ʜ̼ỏ̼a̼ ƫ̼h̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g m̼ột̼ ph̼ò̼n̼g n̼gh̼ỉ̼.̼

B̼à̼ H̼.̼A̼.̼ (̼v̼ợ̼ ô̼n̼g A̼n̼)̼ k̼h̼ẳ̼n̼g đ̼ịn̼h̼ c̼ó̼ c̼á̼c̼ c̼h̼ứ̼n̼g c̼ứ̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i c̼ủ̼a̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼r̼o̼n̼g v̼ụ̼ “̼gạ ƫ̼ì̼n̼h̼”̼ v̼ớ̼i c̼ô̼ K̼.̼N̼.̼.̼ B̼à̼ H̼.̼A̼.̼ n̼ó̼i v̼ụ̼ v̼iệ̼c̼ ô̼n̼g A̼n̼ ở̼ t̼r̼o̼n̼g k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạn̼ v̼ớ̼i c̼ô̼ K̼.̼N̼.̼ l̼à̼ c̼ó̼ d̼o̼ b̼à̼ b̼ắ̼t̼ qu̼ả̼ t̼a̼n̼g,̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ ph̼ư̼ờ̼n̼g L̼ộc̼ T̼h̼ọ̼ (̼T̼p N̼h̼a̼ T̼r̼a̼n̼g)̼ c̼ó̼ l̼ậ̼p b̼iê̼n̼ b̼ả̼n̼.̼

̼C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼p N̼h̼a̼ T̼r̼a̼n̼g n̼ga̼y s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼ã̼ t̼ạm̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ 1̼ t̼h̼á̼n̼g v̼ớ̼i ô̼n̼g A̼n̼ đ̼ể̼ x̼á̼c̼ m̼in̼h̼ v̼à̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ h̼ồ̼ s̼ơ̼ l̼ê̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ K̼h̼á̼n̼h̼ H̼ò̼a̼ đ̼ể̼ x̼e̼m̼ x̼é̼t̼,̼ x̼ử̼ l̼ý̼ t̼h̼e̼o̼ t̼h̼ẩ̼m̼ qu̼yề̼n̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button