Tin HayTin Mới

ʜ͟ᴏ̃͟͟Т͟:͟Р͟С͟Т͟ ͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟п͟ᴇ́͟͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟г͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣̆͟͟͟т͟ ͟ɴ͟𝖵͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟х͟ᴀ̆͟͟п͟ɡ

𝙶͟𝚒͟ᴀ́͟͟𝚖͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂́͟͟͟𝚌͟ ͟𝙲͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚝͟𝚢͟ ͟𝚌͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟𝚙͟𝚑͟ᴀ̂̀͟͟͟𝚗͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟͟͟𝚞͟ ͟𝚝͟ư͟ ͟Ð͟ᴜ̛́͟͟͟𝚌͟ ͟𝚃͟𝚑͟ᴀ̀͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟Ð͟ᴀ̆́͟͟͟𝚔͟ ͟𝙻͟ᴀ̆́͟͟͟𝚔͟ ͟𝚗͟ᴏ́͟͟𝚒͟,͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚌͟ ͟𝚛͟ᴜ́͟͟𝚝͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛͟͟𝚗͟ ͟𝚑͟𝚊͟𝚢͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚕͟ᴀ̀͟͟ ͟𝚝͟ᴜ̀͟͟𝚢͟ ͟𝚝͟𝚑͟𝚞͟ᴏ̣̂͟͟͟𝚌͟ ͟𝚟͟ᴀ̀͟͟𝚘͟ ͟𝚗͟𝚐͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟𝚒͟ ͟𝚕͟𝚊͟𝚘͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟͟͟𝚗͟𝚐͟.͟Ô͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚃͟𝚛͟ᴀ̂̀͟͟͟𝚗͟ ͟Ð͟.͟𝙻͟.͟ ͟(͟𝚗͟𝚐͟𝚞͟𝚢͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝙿͟𝚑͟ᴏ́͟͟ ͟𝙲͟𝚑͟ᴜ̉͟͟ ͟𝚝͟ɪ̣͟͟𝚌͟𝚑͟ ͟𝚄͟𝙱͟𝙽͟𝙳͟ ͟𝚑͟𝚞͟𝚢͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚗͟ ͟𝙺͟𝚛͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙿͟ᴀ̆́͟͟͟𝚔͟,͟ ͟𝚝͟ɪ̉͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟Ð͟ᴀ̆́͟͟͟𝚔͟ ͟𝙻͟ᴀ̆́͟͟͟𝚔͟)͟ ͟𝚡͟ᴀ̉͟͟𝚢͟ ͟𝚛͟𝚊͟ ͟𝚌͟ᴜ̛̣͟͟͟ ͟𝚌͟ᴀ̃͟͟𝚒͟,͟ ͟𝚡͟ᴏ̂͟͟ ͟𝚡͟ᴀ́͟͟𝚝͟ ͟𝚟͟ᴏ̛́͟͟͟𝚒͟ ͟𝚊͟𝚗͟𝚑͟ ͟𝙽͟𝚐͟𝚞͟𝚢͟ᴇ̂̃͟͟͟𝚗͟ ͟𝙽͟.͟𝙽͟.͟ ͟(͟𝚗͟𝚑͟ᴀ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚌͟ᴀ̂͟͟𝚢͟ ͟𝚡͟ᴀ̆͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚝͟ᴀ̣͟͟𝚒͟ ͟𝚔͟𝚖͟𝟷͟𝟸͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟𝚡͟ᴀ̃͟͟ ͟𝙴͟𝚊͟ ͟𝚃͟𝚞͟,͟ ͟𝚃͟𝙿͟ ͟𝙱͟𝚞͟ᴏ̂͟͟𝚗͟ ͟𝙼͟𝚊͟ ͟𝚃͟𝚑͟𝚞͟ᴏ̣̂͟͟͟𝚝͟,͟ ͟𝚝͟ɪ̉͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟Ð͟ᴀ̆́͟͟͟𝚔͟ ͟𝙻͟ᴀ̆́͟͟͟𝚔͟)͟.͟
͟𝚃͟𝚑͟𝚎͟𝚘͟ ͟𝚖͟ᴏ̣̂͟͟͟𝚝͟ ͟ᴆ͟𝚘͟ᴀ̣͟͟𝚗͟ ͟𝚟͟𝚒͟𝚍͟𝚎͟𝚘͟ ͟𝚐͟𝚑͟𝚒͟ ͟𝚕͟ᴀ̣͟͟𝚒͟ ͟𝚜͟ᴜ̛̣͟͟͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚌͟,͟ ͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙻͟.͟ ͟𝚍͟ᴜ̀͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴀ́͟͟𝚒͟ ͟𝚜͟ᴀ̂̀͟͟͟𝚞͟ ͟𝚛͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚗͟ᴇ́͟͟𝚖͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴜ́͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚗͟𝚊͟𝚖͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴀ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟.͟ ͟𝙺͟𝚑͟𝚒͟ ͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚕͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟𝚖͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴀ́͟͟𝚒͟ ͟𝚜͟ᴀ̂̀͟͟͟𝚞͟ ͟𝚛͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚕͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚡͟𝚎͟ ͟𝚖͟ᴀ́͟͟𝚢͟ ͟𝚌͟𝚑͟𝚞͟ᴀ̂̉͟͟͟𝚗͟ ͟𝚋͟ɪ̣͟͟ ͟𝚛͟ᴏ̛̀͟͟͟𝚒͟ ͟ᴆ͟𝚒͟,͟ ͟𝚑͟𝚊͟𝚒͟ ͟𝚋͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚌͟𝚑͟ư͟𝚊͟ ͟𝚍͟ᴜ̛̀͟͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚖͟ᴀ̂͟͟𝚞͟ ͟𝚝͟𝚑͟𝚞͟ᴀ̂̃͟͟͟𝚗͟,͟ ͟𝚗͟𝚊͟𝚖͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴀ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂́͟͟͟𝚖͟ ͟𝚕͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚝͟ᴜ̣͟͟𝚌͟ ͟𝚟͟ᴀ̀͟͟𝚘͟ ͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙻͟,͟ ͟𝚖͟ᴏ̣̂͟͟͟𝚝͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚗͟𝚐͟𝚑͟𝚒͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚙͟ ͟𝚟͟ᴏ̣̂͟͟͟𝚒͟ ͟𝚌͟𝚊͟𝚗͟ ͟𝚗͟𝚐͟ᴀ̆͟͟𝚗͟.͟ ͟𝚂͟ᴜ̛̣͟͟͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚌͟ ͟𝚡͟ᴀ̉͟͟𝚢͟ ͟𝚛͟𝚊͟ ͟𝚟͟ᴀ̀͟͟𝚘͟ ͟𝚝͟𝚛͟ư͟𝚊͟ ͟𝟸͟𝟽͟/͟𝟽͟.͟

Ô͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙻͟.͟ ͟𝚌͟𝚑͟𝚒͟𝚊͟ ͟𝚜͟ᴇ̉͟͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚋͟ᴀ́͟͟𝚘͟ ͟𝙽͟𝚐͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟𝚒͟ ͟𝚕͟𝚊͟𝚘͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟͟͟𝚗͟𝚐͟,͟ ͟𝚔͟𝚑͟𝚒͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚟͟ᴀ̀͟͟𝚘͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟𝟺͟𝟶͟.͟𝟶͟𝟶͟𝟶͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚝͟𝚒͟ᴇ̂̀͟͟͟𝚗͟ ͟𝚡͟ᴀ̆͟͟𝚗͟𝚐͟,͟ ͟𝚗͟𝚑͟ư͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴀ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚌͟𝚑͟ɪ̉͟͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟𝟸͟𝟶͟.͟𝟶͟𝟶͟𝟶͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟͟͟𝚗͟𝚐͟.͟ ͟Ô͟𝚗͟𝚐͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟𝚗͟𝚐͟𝚑͟ɪ̣͟͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟𝚝͟𝚑͟ᴇ̂͟͟𝚖͟ ͟𝚡͟ᴀ̆͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚟͟ᴀ̀͟͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴀ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚌͟ᴀ̂͟͟𝚢͟ ͟𝚡͟ᴀ̆͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚑͟ᴀ̣̂͟͟͟𝚖͟ ͟𝚑͟ᴜ̛̣͟͟͟𝚌͟ ͟𝚗͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂͟͟𝚒͟ ͟𝚋͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚖͟ᴀ̂͟͟𝚞͟ ͟𝚝͟𝚑͟𝚞͟ᴀ̂̃͟͟͟𝚗͟.͟𝚂͟𝚊͟𝚞͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟,͟ ͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚋͟ᴜ̛̣͟͟͟𝚌͟ ͟𝚝͟ᴜ̛́͟͟͟𝚌͟ ͟𝚋͟ᴏ̉͟͟ ͟ᴆ͟𝚒͟ ͟𝚖͟ᴀ̀͟͟ ͟𝚚͟𝚞͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟ᴆ͟ư͟𝚊͟ ͟𝚝͟𝚒͟ᴇ̂̀͟͟͟𝚗͟ ͟𝚡͟ᴀ̆͟͟𝚗͟𝚐͟.͟

͟𝙺͟𝚑͟𝚒͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴀ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚐͟ᴏ̣͟͟𝚒͟,͟ ͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚕͟ᴀ̂́͟͟͟𝚢͟ ͟𝚟͟ɪ́͟͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴀ̉͟͟ ͟𝚝͟𝚑͟ɪ̀͟͟ ͟𝚗͟𝚊͟𝚖͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴀ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚌͟ᴀ̂͟͟𝚢͟ ͟𝚡͟ᴀ̆͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚗͟ᴏ́͟͟𝚒͟ ͟𝚗͟𝚑͟𝚒͟ᴇ̂̀͟͟͟𝚞͟ ͟𝚕͟ᴏ̛̀͟͟͟𝚒͟ ͟𝚕͟ᴇ̃͟͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴏ́͟͟ ͟𝚗͟𝚐͟𝚑͟𝚎͟,͟ ͟ᴆ͟ᴏ̀͟͟𝚒͟ ͟ᴆ͟ᴀ́͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟𝚗͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚡͟𝚞͟ᴏ̂́͟͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚡͟𝚎͟ ͟𝚡͟ᴏ̂͟͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̉͟͟͟𝚢͟ ͟𝚝͟𝚑͟ɪ̀͟͟ ͟𝚋͟ɪ̣͟͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴀ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚌͟ᴀ̂͟͟𝚢͟ ͟𝚡͟ᴀ̆͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂́͟͟͟𝚖͟ ͟𝚝͟𝚛͟ư͟ᴏ̛́͟͟͟𝚌͟.͟𝚃͟𝚑͟𝚎͟𝚘͟ ͟𝚌͟𝚑͟𝚒͟𝚊͟ ͟𝚜͟ᴇ̉͟͟ ͟𝚌͟ᴜ̉͟͟𝚊͟ ͟𝚗͟𝚐͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟𝚒͟ ͟ᴆ͟ᴀ̀͟͟𝚗͟ ͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚗͟ᴀ̀͟͟𝚢͟ ͟𝚟͟ᴏ̛́͟͟͟𝚒͟ ͟𝚋͟ᴀ́͟͟𝚘͟ ͟𝙽͟𝚐͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟𝚒͟ ͟𝚕͟𝚊͟𝚘͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟͟͟𝚗͟𝚐͟,͟ ͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚕͟ᴀ̂́͟͟͟𝚢͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴀ́͟͟𝚒͟ ͟𝚜͟ᴀ̂̀͟͟͟𝚞͟ ͟𝚛͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚛͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚗͟ᴇ́͟͟𝚖͟ ͟𝚟͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟𝚙͟𝚑͟ɪ́͟͟𝚊͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴀ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚌͟ᴀ̂͟͟𝚢͟ ͟𝚡͟ᴀ̆͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟“͟𝚗͟𝚑͟ư͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴜ́͟͟𝚗͟𝚐͟”.͟

͟Ô͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚕͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚡͟𝚎͟ ͟𝚟͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟𝚝͟𝚑͟ɪ̀͟͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴀ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚗͟ᴀ̀͟͟𝚢͟ ͟𝚝͟𝚒͟ᴇ̂́͟͟͟𝚙͟ ͟𝚝͟ᴜ̣͟͟𝚌͟ ͟𝚌͟ᴏ́͟͟ ͟𝚕͟ᴏ̛̀͟͟͟𝚒͟ ͟𝚗͟ᴏ́͟͟𝚒͟ ͟𝚡͟ᴜ́͟͟𝚌͟ ͟𝚙͟𝚑͟ᴀ̣͟͟𝚖͟ ͟𝚗͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚝͟𝚒͟ᴇ̂́͟͟͟𝚙͟ ͟𝚝͟ᴜ̣͟͟𝚌͟ ͟𝚍͟ᴜ̀͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴀ́͟͟𝚒͟ ͟𝚜͟ᴀ̂̀͟͟͟𝚞͟ ͟𝚛͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚗͟ᴇ́͟͟𝚖͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴜ́͟͟𝚗͟𝚐͟”͟𝙱͟ᴀ̉͟͟𝚗͟ ͟𝚌͟𝚑͟ᴀ̂́͟͟͟𝚝͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚕͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚚͟𝚞͟𝚊͟𝚗͟ ͟𝚐͟ɪ̀͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟𝚗͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚌͟ ͟ᴆ͟𝚎͟𝚘͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴀ̂̉͟͟͟𝚞͟ ͟𝚝͟𝚛͟𝚊͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚟͟ɪ̀͟͟ ͟𝚝͟ᴏ̂͟͟𝚒͟ ͟𝚗͟𝚐͟𝚘͟ᴀ̀͟͟𝚒͟ ͟ᴆ͟𝚎͟𝚘͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴀ̂̉͟͟͟𝚞͟ ͟𝚝͟𝚛͟𝚊͟𝚗͟𝚐͟ ͟ᴆ͟ᴜ́͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚌͟ᴀ́͟͟𝚌͟𝚑͟ ͟𝚌͟ᴏ̀͟͟𝚗͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟͟͟𝚒͟ ͟𝚖͟ᴜ̃͟͟ ͟𝚌͟ᴏ́͟͟ ͟𝚕͟ᴏ̛́͟͟͟𝚙͟ ͟𝚔͟ɪ́͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟𝚌͟𝚑͟ᴀ̆́͟͟͟𝚗͟

͟𝙲͟ᴏ́͟͟ ͟𝚝͟𝚑͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟𝚝͟𝚛͟𝚘͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚚͟𝚞͟ᴀ́͟͟ ͟𝚝͟𝚛͟ɪ̀͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟𝚌͟ᴀ̃͟͟𝚒͟ ͟𝚗͟𝚑͟𝚊͟𝚞͟,͟ ͟𝚌͟ᴀ̉͟͟ ͟𝚝͟ᴏ̂͟͟𝚒͟ ͟𝚟͟ᴀ̀͟͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴀ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚌͟ᴀ̂͟͟𝚢͟ ͟𝚡͟ᴀ̆͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟͟͟𝚞͟ ͟𝚔͟ᴇ́͟͟𝚘͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴀ̂̉͟͟͟𝚞͟ ͟𝚝͟𝚛͟𝚊͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚡͟𝚞͟ᴏ̂́͟͟͟𝚗͟𝚐͟.͟ ͟𝚃͟ᴏ̂͟͟𝚒͟ ͟𝚌͟ᴏ́͟͟ ͟𝚌͟ᴀ́͟͟𝚒͟ ͟𝚜͟𝚊͟𝚒͟ ͟𝚕͟ᴀ̀͟͟ ͟𝚗͟ᴏ́͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚗͟ᴀ̉͟͟𝚢͟ ͟𝚚͟𝚞͟ᴀ́͟͟,͟ ͟𝚌͟ᴏ̀͟͟𝚗͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴀ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚌͟ᴀ̂͟͟𝚢͟ ͟𝚡͟ᴀ̆͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚌͟ᴜ̃͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚑͟ᴏ̂̃͟͟͟𝚗͟ ͟𝚕͟ᴀ́͟͟𝚘͟ ͟𝚟͟ᴏ̛́͟͟͟𝚒͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴀ́͟͟𝚌͟𝚑͟ ͟𝚕͟ᴏ̛́͟͟͟𝚗͟ ͟𝚝͟𝚞͟ᴏ̂̉͟͟͟𝚒͟”͟,͟ ͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙻͟.͟ ͟𝚔͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟𝚟͟ᴏ̛́͟͟͟𝚒͟ ͟𝚋͟ᴀ́͟͟𝚘͟ ͟𝙽͟𝚐͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟𝚒͟ ͟𝚕͟𝚊͟𝚘͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟͟͟𝚗͟𝚐͟.͟

͟Ô͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙻͟.͟ ͟𝚋͟ᴀ̀͟͟𝚢͟ ͟𝚝͟ᴏ̉͟͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝙳͟ᴀ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚝͟𝚛͟ɪ́͟͟,͟ ͟𝚖͟ɪ̀͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚙͟𝚑͟ᴀ̉͟͟𝚒͟ ͟𝚗͟𝚐͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟𝚒͟ ͟𝚝͟𝚑͟𝚒͟ᴇ̂́͟͟͟𝚞͟ ͟𝚑͟𝚒͟ᴇ̂̉͟͟͟𝚞͟ ͟𝚋͟𝚒͟ᴇ̂́͟͟͟𝚝͟ ͟𝚖͟ᴀ̀͟͟ ͟𝚌͟𝚑͟ɪ̉͟͟ ͟𝚟͟ɪ̀͟͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚌͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴀ̆́͟͟͟𝚌͟ ͟ᴆ͟𝚎͟𝚘͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴀ̂̉͟͟͟𝚞͟ ͟𝚝͟𝚛͟𝚊͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚕͟ᴀ̣͟͟𝚒͟ ͟𝚑͟ᴀ̀͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟𝚡͟ᴜ̛̉͟͟͟ ͟𝚗͟𝚑͟ư͟ ͟𝚟͟ᴀ̣̂͟͟͟𝚢͟ ͟𝚟͟ᴀ̀͟͟ ͟𝚜͟ᴜ̛̣͟͟͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚌͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟͟͟𝚞͟ ͟𝚙͟𝚑͟ᴀ̉͟͟𝚒͟ ͟𝚌͟ᴏ́͟͟ ͟𝚗͟𝚐͟𝚞͟𝚢͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴀ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚌͟ᴜ̉͟͟𝚊͟ ͟𝚗͟ᴏ́͟͟.͟

͟𝚅͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟𝚙͟𝚑͟ɪ́͟͟𝚊͟ ͟𝚊͟𝚗͟𝚑͟ ͟𝙽͟.͟,͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴀ̉͟͟ ͟𝚕͟ᴏ̛̀͟͟͟𝚒͟ ͟𝙳͟ᴀ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚝͟𝚛͟ɪ́͟͟,͟ ͟𝚊͟𝚗͟𝚑͟ ͟𝚗͟ᴏ́͟͟𝚒͟ ͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙻͟.͟ ͟𝚝͟ᴏ̛́͟͟͟𝚒͟ ͟𝚖͟𝚞͟𝚊͟ ͟𝟺͟𝟶͟.͟𝟶͟𝟶͟𝟶͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚝͟𝚒͟ᴇ̂̀͟͟͟𝚗͟ ͟𝚡͟ᴀ̆͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟𝚟͟ᴀ̀͟͟𝚘͟ ͟𝚌͟𝚊͟𝚗͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴜ̛̣͟͟͟𝚊͟,͟ ͟𝚛͟ᴏ̂̀͟͟͟𝚒͟ ͟𝚖͟𝚞͟𝚊͟ ͟𝚝͟𝚑͟ᴇ̂͟͟𝚖͟ ͟𝟸͟𝟶͟.͟𝟶͟𝟶͟𝟶͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̀͟͟͟𝚗͟𝚐͟.͟ ͟𝚃͟𝚑͟ᴀ̂́͟͟͟𝚢͟ ͟𝚗͟𝚐͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟𝚒͟ ͟ᴆ͟ᴀ̀͟͟𝚗͟ ͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟ᴆ͟𝚎͟𝚘͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴀ̂̉͟͟͟𝚞͟ ͟𝚝͟𝚛͟𝚊͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚗͟𝚑͟ư͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚑͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟𝚙͟𝚑͟ᴀ̂̀͟͟͟𝚗͟ ͟𝚖͟ᴜ̃͟͟𝚒͟ ͟𝚟͟ᴀ̀͟͟ ͟𝚖͟𝚒͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚗͟𝚐͟,͟ ͟𝚊͟𝚗͟𝚑͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴀ̆́͟͟͟𝚌͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟𝚝͟𝚑͟ɪ̀͟͟ ͟𝚡͟ᴀ̉͟͟𝚢͟ ͟𝚛͟𝚊͟ ͟𝚡͟ᴏ̂͟͟ ͟𝚡͟ᴀ́͟͟𝚝͟.͟ ͟Ô͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙻͟.͟ ͟𝚕͟ᴀ̂́͟͟͟𝚢͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴀ́͟͟𝚒͟ ͟𝚜͟ᴀ̂̀͟͟͟𝚞͟ ͟𝚛͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟𝚡͟𝚎͟ ͟𝚗͟ᴇ́͟͟𝚖͟ ͟𝚟͟ᴀ̀͟͟𝚘͟ ͟𝚊͟𝚗͟𝚑͟ ͟𝚗͟𝚑͟ư͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚊͟𝚗͟𝚑͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴀ́͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟𝚌͟.͟ ͟Ô͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙻͟.͟ ͟𝚜͟𝚊͟𝚞͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟ ͟𝚗͟ᴇ́͟͟𝚖͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴀ́͟͟𝚒͟ ͟𝚜͟ᴀ̂̀͟͟͟𝚞͟ ͟𝚛͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚕͟ᴀ̂̀͟͟͟𝚗͟ ͟𝚝͟𝚑͟ᴜ̛́͟͟͟ ͟𝚑͟𝚊͟𝚒͟ ͟𝚝͟𝚑͟ɪ̀͟͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴜ̀͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚖͟ᴀ̣̆͟͟͟𝚝͟ ͟𝚊͟𝚗͟𝚑͟ ͟𝙽͟.͟

𝚅͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟𝚌͟𝚑͟𝚞͟𝚢͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚗͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴀ̆́͟͟͟𝚌͟ ͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙻͟.͟ ͟ᴆ͟𝚎͟𝚘͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴀ̂̉͟͟͟𝚞͟ ͟𝚝͟𝚛͟𝚊͟𝚗͟𝚐͟,͟ ͟𝚊͟𝚗͟𝚑͟ ͟𝙽͟.͟ ͟𝚔͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚋͟ᴀ́͟͟𝚘͟ ͟𝚃͟𝚑͟ư͟ᴏ̛͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚝͟𝚛͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟𝚗͟𝚐͟,͟ ͟𝚕͟ᴜ́͟͟𝚌͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙻͟.͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴜ̛̃͟͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚗͟𝚐͟𝚑͟𝚎͟ ͟𝚖͟ᴀ̀͟͟ ͟𝚌͟ᴏ̀͟͟𝚗͟ ͟𝚚͟𝚞͟ᴀ́͟͟𝚝͟ ͟𝚕͟ᴏ̛́͟͟͟𝚗͟:͟ ͟“͟𝙼͟ᴀ̀͟͟𝚢͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚝͟𝚑͟ᴀ̂́͟͟͟𝚢͟ ͟𝚝͟𝚊͟𝚘͟ ͟𝚖͟𝚊͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚗͟ᴏ́͟͟𝚗͟ ͟𝚋͟ᴀ̉͟͟𝚘͟ ͟𝚑͟𝚒͟ᴇ̂̉͟͟͟𝚖͟ ͟𝚌͟ᴏ́͟͟ ͟𝚔͟ɪ́͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟ᴀ̀͟͟,͟ ͟𝚌͟ᴀ́͟͟𝚒͟ ͟𝚔͟ɪ́͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟𝚌͟𝚑͟ᴀ̆́͟͟͟𝚗͟ ͟𝚗͟ᴀ̀͟͟𝚢͟ ͟𝚌͟ᴏ̀͟͟𝚗͟ ͟𝚌͟𝚑͟𝚎͟ ͟𝚌͟𝚑͟ᴀ̆́͟͟͟𝚗͟ ͟𝚝͟ᴏ̂́͟͟͟𝚝͟ ͟𝚑͟ᴏ̛͟͟𝚗͟ ͟𝚖͟𝚊͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴀ̂̉͟͟͟𝚞͟ ͟𝚝͟𝚛͟𝚊͟𝚗͟𝚐͟”͟.͟

͟𝚃͟𝚛͟ᴀ̉͟͟ ͟𝚕͟ᴏ̛̀͟͟͟𝚒͟ ͟𝚋͟ᴀ́͟͟𝚘͟ ͟𝚃͟𝚛͟𝚒͟ ͟𝚝͟𝚑͟ᴜ̛́͟͟͟𝚌͟ ͟𝚟͟ᴀ̀͟͟ ͟𝙲͟𝚞͟ᴏ̣̂͟͟͟𝚌͟ ͟𝚜͟ᴏ̂́͟͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚝͟ᴏ̂́͟͟͟𝚒͟ ͟𝚚͟𝚞͟𝚊͟,͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣͟͟𝚒͟ ͟𝚍͟𝚒͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚗͟ ͟𝚄͟𝙱͟𝙽͟𝙳͟ ͟𝚑͟𝚞͟𝚢͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚗͟ ͟𝙺͟𝚛͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙿͟ᴀ̆́͟͟͟𝚔͟ ͟𝚌͟𝚑͟𝚘͟ ͟𝚑͟𝚊͟𝚢͟,͟ ͟𝚝͟𝚛͟ư͟ᴏ̛́͟͟͟𝚌͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟͟𝚢͟ ͟𝚔͟𝚑͟𝚒͟ ͟𝚌͟ᴏ̀͟͟𝚗͟ ͟𝚌͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚝͟ᴀ́͟͟𝚌͟,͟ ͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙻͟.͟ ͟𝚕͟ᴀ̀͟͟ ͟𝚗͟𝚐͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟𝚒͟ ͟𝚛͟ᴀ̂́͟͟͟𝚝͟ ͟ᴆ͟𝚒͟ᴇ̂̀͟͟͟𝚖͟ ͟𝚝͟ɪ̃͟͟𝚗͟𝚑͟,͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚙͟𝚑͟ᴀ̉͟͟𝚒͟ ͟𝚗͟𝚐͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟𝚒͟ ͟𝚗͟ᴏ́͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚗͟ᴀ̉͟͟𝚢͟.͟ ͟𝙲͟ᴏ̀͟͟𝚗͟ ͟𝚝͟ᴜ̛̀͟͟͟ ͟𝚔͟𝚑͟𝚒͟ ͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙻͟.͟ ͟𝚗͟𝚐͟𝚑͟ɪ̉͟͟ ͟𝚑͟ư͟𝚞͟,͟ ͟𝚝͟ɪ́͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟𝚌͟ᴀ́͟͟𝚌͟𝚑͟ ͟𝚌͟ᴏ́͟͟ ͟𝚝͟𝚑͟𝚊͟𝚢͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̉͟͟͟𝚒͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚝͟𝚑͟ɪ̀͟͟ ͟𝚟͟ɪ̣͟͟ ͟𝚗͟ᴀ̀͟͟𝚢͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚛͟ᴏ̃͟͟.͟

͟𝙼͟ᴏ̣̂͟͟͟𝚝͟ ͟𝚕͟ᴀ̃͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣͟͟𝚘͟ ͟𝙲͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚝͟𝚢͟ ͟𝚌͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟𝚙͟𝚑͟ᴀ̂̀͟͟͟𝚗͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟͟͟𝚞͟ ͟𝚝͟ư͟ ͟Ð͟ᴜ̛́͟͟͟𝚌͟ ͟𝚃͟𝚑͟ᴀ̀͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟𝚝͟𝚛͟ư͟ᴏ̛́͟͟͟𝚌͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟ ͟𝚌͟𝚑͟𝚒͟𝚊͟ ͟𝚜͟ᴇ̉͟͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚋͟ᴀ́͟͟𝚘͟ ͟𝚃͟𝚑͟ư͟ᴏ̛͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚝͟𝚛͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟𝚗͟𝚐͟,͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛͟͟𝚗͟ ͟𝚟͟ɪ̣͟͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟𝚐͟ᴜ̛̉͟͟͟𝚒͟ ͟𝚟͟ᴀ̆͟͟𝚗͟ ͟𝚋͟ᴀ̉͟͟𝚗͟ ͟𝚝͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟𝚌͟ᴀ́͟͟𝚘͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚌͟ ͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚃͟𝚛͟ᴀ̂̀͟͟͟𝚗͟ ͟Ð͟ᴜ̛́͟͟͟𝚌͟ ͟𝙻͟.͟ ͟ᴆ͟ᴀ́͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴀ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚌͟ᴀ̂͟͟𝚢͟ ͟𝚡͟ᴀ̆͟͟𝚗͟𝚐͟.͟”͟𝚃͟ᴏ̂͟͟𝚒͟ ͟𝚟͟ᴜ̛̀͟͟͟𝚊͟ ͟𝚢͟ᴇ̂͟͟𝚞͟ ͟𝚌͟ᴀ̂̀͟͟͟𝚞͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴀ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚋͟ɪ̣͟͟ ͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙻͟.͟ ͟ᴆ͟ᴀ́͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟ᴆ͟𝚒͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴀ́͟͟𝚖͟ ͟𝚋͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟𝚔͟𝚒͟ᴇ̂̉͟͟͟𝚖͟ ͟𝚝͟𝚛͟𝚊͟ ͟𝚝͟ɪ̀͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴀ̣͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚜͟ᴜ̛́͟͟͟𝚌͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴏ̉͟͟𝚎͟.͟

͟Ô͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙻͟.͟ ͟𝚝͟ᴜ̛̀͟͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚕͟ᴀ̀͟͟ ͟𝚌͟ᴀ́͟͟𝚗͟ ͟𝚋͟ᴏ̣̂͟͟͟ ͟𝚌͟ᴜ̉͟͟𝚊͟ ͟𝚑͟𝚞͟𝚢͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚗͟ ͟𝙺͟𝚛͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙿͟ᴀ̆́͟͟͟𝚔͟,͟ ͟𝚗͟𝚑͟ư͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚌͟ᴏ́͟͟ ͟𝚑͟ᴀ̀͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟𝚡͟ᴜ̛̉͟͟͟ ͟𝚝͟𝚑͟𝚒͟ᴇ̂́͟͟͟𝚞͟ ͟𝚌͟𝚑͟𝚞͟ᴀ̂̉͟͟͟𝚗͟ ͟𝚖͟ᴜ̛̣͟͟͟𝚌͟,͟ ͟𝚝͟𝚑͟ᴏ̂͟͟ ͟𝚕͟ᴏ̂̃͟͟͟ ͟𝚟͟ᴀ̀͟͟ ͟𝚟͟𝚒͟ ͟𝚙͟𝚑͟ᴀ̣͟͟𝚖͟ ͟𝚗͟𝚐͟𝚑͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚖͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴏ̣͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚝͟𝚛͟𝚘͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚌͟ ͟𝚙͟𝚑͟ᴏ̀͟͟𝚗͟𝚐͟,͟ ͟𝚌͟𝚑͟ᴏ̂́͟͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚍͟ɪ̣͟͟𝚌͟𝚑͟ ͟𝙲͟𝚘͟𝚟͟𝚒͟𝚍͟-͟𝟷͟𝟿͟”͟,͟ ͟𝚟͟ɪ̣͟͟ ͟𝚕͟ᴀ̃͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟ᴆ͟ᴀ̣͟͟𝚘͟ ͟𝚗͟ᴏ́͟͟𝚒͟ ͟𝚟͟ᴏ̛́͟͟͟𝚒͟ ͟𝚗͟𝚐͟𝚞͟ᴏ̂̀͟͟͟𝚗͟ ͟𝚗͟ᴀ̀͟͟𝚢͟.͟Ô͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙼͟𝚊͟𝚒͟ ͟𝚃͟𝚛͟𝚞͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙺͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟(͟𝙶͟𝚒͟ᴀ́͟͟𝚖͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂́͟͟͟𝚌͟ ͟𝙲͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚝͟𝚢͟ ͟𝚌͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟𝚙͟𝚑͟ᴀ̂̀͟͟͟𝚗͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟͟͟𝚞͟ ͟𝚝͟ư͟ ͟Ð͟ᴜ̛́͟͟͟𝚌͟ ͟𝚃͟𝚑͟ᴀ̀͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟Ð͟ᴀ̆́͟͟͟𝚔͟ ͟𝙻͟ᴀ̆́͟͟͟𝚔͟)͟ ͟𝚌͟𝚑͟𝚒͟𝚊͟ ͟𝚜͟ᴇ̉͟͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝙳͟ᴀ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚝͟𝚛͟ɪ́͟͟,͟ ͟𝚍͟𝚒͟ᴇ̂̃͟͟͟𝚗͟ ͟𝚋͟𝚒͟ᴇ̂́͟͟͟𝚗͟ ͟𝚟͟ᴜ̣͟͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚌͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟𝚌͟ ͟𝚌͟𝚊͟𝚖͟𝚎͟𝚛͟𝚊͟ ͟𝚌͟ᴀ̂͟͟𝚢͟ ͟𝚡͟ᴀ̆͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚐͟𝚑͟𝚒͟ ͟𝚕͟ᴀ̣͟͟𝚒͟ ͟𝚟͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟𝚌͟ ͟𝚐͟ᴜ̛̉͟͟͟𝚒͟ ͟𝚝͟ᴏ̛́͟͟͟𝚒͟ ͟𝚌͟ᴏ̛͟͟ ͟𝚚͟𝚞͟𝚊͟𝚗͟ ͟𝚌͟𝚑͟ᴜ̛́͟͟͟𝚌͟ ͟𝚗͟ᴀ̆͟͟𝚗͟𝚐͟.͟

“͟𝚃͟ᴏ̂͟͟𝚒͟ ͟𝚌͟ᴜ̃͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚑͟𝚒͟ᴇ̂̉͟͟͟𝚞͟ ͟𝚜͟𝚊͟𝚘͟ ͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟ᴀ̂́͟͟͟𝚢͟ ͟𝚕͟ᴀ̣͟͟𝚒͟ ͟𝚑͟ᴀ̀͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚗͟𝚑͟ư͟ ͟𝚟͟ᴀ̣̂͟͟͟𝚢͟,͟ ͟𝚗͟𝚐͟𝚑͟𝚎͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴀ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚝͟𝚛͟ɪ̀͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟𝚋͟ᴀ̀͟͟𝚢͟ ͟𝚕͟ᴀ̀͟͟ ͟𝚍͟𝚘͟ ͟𝚌͟ᴏ́͟͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴀ̆́͟͟͟𝚌͟ ͟ᴆ͟𝚎͟𝚘͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴀ̂̉͟͟͟𝚞͟ ͟𝚝͟𝚛͟𝚊͟𝚗͟𝚐͟.͟ ͟𝚅͟ᴜ̣͟͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚌͟ ͟𝚊͟𝚒͟ ͟ᴆ͟ᴜ́͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚊͟𝚒͟ ͟𝚜͟𝚊͟𝚒͟ ͟𝚜͟ᴇ̃͟͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟𝚌͟ ͟𝚌͟ᴏ̛͟͟ ͟𝚚͟𝚞͟𝚊͟𝚗͟ ͟𝚌͟𝚑͟ᴜ̛́͟͟͟𝚌͟ ͟𝚗͟ᴀ̆͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚕͟ᴀ̀͟͟𝚖͟ ͟𝚛͟ᴏ̃͟͟.͟ ͟Ô͟𝚗͟𝚐͟ ͟ᴀ̂́͟͟͟𝚢͟ ͟(͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙻͟𝚊͟𝚗͟𝚑͟-͟𝙿͟𝚅͟)͟ ͟𝚌͟ᴜ̃͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚌͟ᴏ́͟͟ ͟ᴆ͟𝚒͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚗͟ ͟𝚝͟𝚑͟𝚘͟ᴀ̣͟͟𝚒͟ ͟𝚡͟𝚒͟𝚗͟ ͟𝚕͟ᴏ̂̃͟͟͟𝚒͟ ͟𝚝͟ᴏ̂͟͟𝚒͟ ͟𝚟͟ᴀ̀͟͟ ͟𝚖͟𝚘͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚖͟𝚞͟ᴏ̂́͟͟͟𝚗͟ ͟𝚛͟ᴜ́͟͟𝚝͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛͟͟𝚗͟.͟

͟𝚃͟𝚞͟𝚢͟ ͟𝚗͟𝚑͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟,͟ ͟𝚟͟𝚒͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚌͟ ͟𝚛͟ᴜ́͟͟𝚝͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛͟͟𝚗͟ ͟𝚑͟𝚊͟𝚢͟ ͟𝚔͟𝚑͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚕͟ᴀ̀͟͟ ͟𝚝͟ᴜ̀͟͟𝚢͟ ͟𝚝͟𝚑͟𝚞͟ᴏ̣̂͟͟͟𝚌͟ ͟𝚟͟ᴀ̀͟͟𝚘͟ ͟𝚗͟𝚐͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟𝚒͟ ͟𝚕͟𝚊͟𝚘͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟͟͟𝚗͟𝚐͟,͟ ͟𝚌͟ᴏ̀͟͟𝚗͟ ͟𝚌͟ᴀ́͟͟ ͟𝚗͟𝚑͟ᴀ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚝͟ᴏ̂͟͟𝚒͟ ͟𝚌͟𝚑͟ɪ̉͟͟ ͟𝚕͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴆ͟ᴏ̛͟͟𝚗͟ ͟𝚟͟ɪ̣͟͟ ͟𝚜͟ᴜ̛̉͟͟͟ ͟𝚍͟ᴜ̣͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚕͟𝚊͟𝚘͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣̂͟͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚖͟ᴀ̀͟͟ ͟𝚝͟𝚑͟ᴏ̂͟͟𝚒͟”͟,͟ ͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙺͟𝚒͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴀ̉͟͟ ͟𝚕͟ᴏ̛̀͟͟͟𝚒͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝙳͟ᴀ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚝͟𝚛͟ɪ́͟͟.͟𝚃͟𝚑͟𝚎͟𝚘͟ ͟𝚅͟𝙾͟𝚅͟,͟ ͟𝚗͟𝚐͟𝚘͟ᴀ̀͟͟𝚒͟ ͟𝚝͟ᴜ̛̀͟͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚐͟𝚒͟ᴜ̛̃͟͟͟ ͟𝚌͟ư͟ᴏ̛͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚟͟ɪ̣͟͟ ͟𝚗͟𝚐͟𝚞͟𝚢͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝙿͟𝚑͟ᴏ́͟͟ ͟𝙲͟𝚑͟ᴜ̉͟͟ ͟𝚝͟ɪ̣͟͟𝚌͟𝚑͟ ͟𝚄͟𝙱͟𝙽͟𝙳͟ ͟𝚑͟𝚞͟𝚢͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚗͟ ͟𝙺͟𝚛͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙿͟ᴀ̆́͟͟͟𝚔͟,͟ ͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚃͟𝚛͟ᴀ̂̀͟͟͟𝚗͟ ͟Ð͟ᴜ̛́͟͟͟𝚌͟ ͟𝙻͟.͟ ͟𝚌͟ᴏ̀͟͟𝚗͟ ͟𝚕͟ᴀ̀͟͟ ͟𝚗͟𝚐͟𝚞͟𝚢͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝙿͟𝚑͟ᴏ́͟͟ ͟𝚝͟𝚛͟ư͟ᴏ̛̉͟͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙱͟𝚊͟𝚗͟ ͟𝚃͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟𝚌͟𝚑͟ᴜ̛́͟͟͟𝚌͟ ͟𝚌͟ᴀ́͟͟𝚗͟ ͟𝚋͟ᴏ̣̂͟͟͟,͟ ͟Ủ͟𝚢͟ ͟𝚋͟𝚊͟𝚗͟ ͟𝙼͟ᴀ̣̆͟͟͟𝚝͟ ͟𝚝͟𝚛͟ᴀ̣̂͟͟͟𝚗͟ ͟𝚃͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟𝚚͟𝚞͟ᴏ̂́͟͟͟𝚌͟ ͟𝚅͟𝚒͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚝͟ ͟𝙽͟𝚊͟𝚖͟ ͟𝚝͟ɪ̉͟͟𝚗͟𝚑͟ ͟Ð͟ᴀ̆́͟͟͟𝚔͟ ͟𝙻͟ᴀ̆́͟͟͟𝚔͟;͟ ͟𝙽͟𝚐͟𝚞͟𝚢͟ᴇ̂͟͟𝚗͟ ͟𝚃͟𝚛͟ư͟ᴏ̛̉͟͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝚙͟𝚑͟ᴏ̀͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙽͟ᴏ̣̂͟͟͟𝚒͟ ͟𝚟͟ᴜ̣͟͟ ͟𝚑͟𝚞͟𝚢͟ᴇ̣̂͟͟͟𝚗͟ ͟𝙺͟𝚛͟ᴏ̂͟͟𝚗͟𝚐͟ ͟𝙿͟ᴀ̆́͟͟͟𝚔͟.͟

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button