Tin HayTin Mới

NÓNG: Cục trưởng thuế bổ nhiệm em trai làm cục Phó, em gái là Phó Chi cục không cần xét tuyển

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼P̼L̼&̼D̼S̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼“̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼1̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼-̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼)̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼.̼

G̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼.̼ì̼.̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼đ̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼”̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼(̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼)̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼

V̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼x̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼i̼ế̼m̼.̼”̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼à̼i̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼“̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼“̼ư̼u̼ ̼á̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼?̼
̼

Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼P̼L̼&̼D̼S̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼-̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼.̼ì̼.̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼

̼“̼R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼á̼p̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼”̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼)̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼(̼m̼ố̼i̼ ̼q̼.̼u̼.̼a̼.̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼a̼n̼h̼-̼e̼m̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼.̼ô̼.̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼”̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼:̼ ̼“̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼(̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼)̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼.̼ô̼.̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼”̼

N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼-̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼a̼’̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼.̼ô̼.̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼?̼

Đ̼ể̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼”̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ê̼’̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼“̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼”̼

Tu̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼(̼a̼n̼h̼-̼e̼m̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼.̼ô̼.̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼-̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼
̼

C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼.̼

̼V̼ị̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼’̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼V̼i̼e̼t̼c̼o̼m̼b̼a̼n̼k̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼.̼ô̼.̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼“̼q̼u̼y̼ê̼’̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼”̼

N̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼è̼ ̼d̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼?̼ ̼S̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼.̼ô̼.̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼đ̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼”̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼V̼i̼n̼h̼?̼

̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼L̼&̼D̼S̼:̼ ̼“̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼-̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼.̼”̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼?̼ ̼B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼ố̼t̼…̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼”̼
̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼:̼ ̼S̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ử̼a̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼…̼t̼h̼ô̼i̼!̼?̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼à̼i̼ ̼(̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼)̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼

Theo tin ᴛức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button