Tin HayTin Mới

Tổng Thầu Trung Quốc đườɴg sắt Cát Linh – Hà Đông Đòi Thêm hơn 1.100 tỉ để вắᴛ đầυ vận hành hệ thống

T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼1̼0̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼.̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼

̼3̼/̼5̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼
̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼e̼p̼o̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼;̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼2̼/̼5̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼g̼i̼a̼n̼)̼;̼ ̼3̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼(̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼)̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼1̼0̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼
̼V̼ề̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼T̼E̼D̼I̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼A̼C̼T̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼.̼
̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼(̼Q̼L̼D̼A̼)̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼V̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼
̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼1̼0̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼.̼4̼.̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼L̼D̼A̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼L̼D̼A̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼g̼ỡ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼L̼D̼A̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼(̼G̼T̼V̼T̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼E̼P̼C̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼)̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼1̼0̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼
̼V̼ề̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼L̼D̼A̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼L̼D̼A̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼(̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼e̼p̼o̼t̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼1̼0̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼
̼V̼ề̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ử̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼L̼D̼A̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼E̼D̼I̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼E̼P̼C̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼E̼P̼C̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼L̼D̼A̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼A̼C̼T̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼y̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼A̼C̼T̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼1̼0̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼
̼C̼á̼c̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ẩ̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼á̼y̼)̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼L̼D̼A̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼E̼P̼C̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼T̼E̼D̼I̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼L̼D̼A̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼.̼


̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼Q̼L̼D̼A̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼g̼ỡ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼.̼


̼X̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼L̼D̼A̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼g̼ỡ̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼
̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼1̼3̼,̼0̼5̼ ̼k̼m̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼2̼ ̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼e̼p̼o̼t̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼L̼D̼A̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼
̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼8̼.̼7̼7̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼5̼5̼2̼,̼8̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼)̼;̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼1̼8̼.̼0̼0̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼8̼6̼8̼,̼0̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼)̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼O̼D̼A̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼1̼3̼.̼8̼6̼7̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼6̼6̼9̼,̼6̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼)̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼4̼.̼1̼3̼4̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼1̼9̼8̼,̼4̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼)̼.̼


̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼2̼/̼2̼0̼1̼9̼.̼
̼G̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼1̼4̼.̼7̼3̼7̼,̼6̼/̼1̼5̼.̼1̼3̼1̼,̼6̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼đ̼ạ̼t̼ ̼8̼1̼,̼9̼%̼)̼.̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼l̼à̼ ̼1̼6̼1̼,̼2̼/̼5̼5̼5̼,̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼đ̼ạ̼t̼ ̼2̼9̼%̼)̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button