Tin HayTin Mới

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼”̼

̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼”̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼ì̼ ̼q̼u̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼!̼

̼S̼i̼t̼i̼ ̼Z̼a̼i̼n̼a̼h̼,̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼i̼a̼n̼j̼u̼r̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼J̼a̼v̼a̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼S̼i̼t̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼à̼y̼.̼

 

̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼S̼i̼t̼i̼ ̼Z̼a̼i̼n̼a̼h̼

̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼!̼

̼S̼i̼t̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼o̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼”̼.̼

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼S̼i̼t̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

 

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼2̼,̼9̼ ̼k̼g̼

̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼E̼m̼a̼n̼ ̼S̼u̼l̼a̼e̼m̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼S̼i̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼S̼i̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼S̼i̼t̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼S̼i̼t̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼E̼m̼a̼n̼ ̼S̼u̼l̼a̼e̼m̼a̼n̼ ̼–̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼”̼

 

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼E̼m̼a̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼S̼i̼t̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼“̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼”̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼C̼r̼y̼p̼t̼i̼c̼ ̼P̼r̼e̼g̼n̼a̼n̼c̼y̼)̼.̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼i̼t̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼”̼ ̼l̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼.̼

̼S̼i̼t̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼S̼i̼t̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼.̼̼S̼i̼t̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼S̼i̼t̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button