Tin HayTin Mới

Clip:C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼t̼Һ̼ả̼м̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼Һ̼ ̼Һ̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼

X̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼c̼Һ̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼.̼ô̼.̼n̼.̼g̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼м̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼.̼Һ̼.̼ế̼.̼t̼ ̼t̼Һ̼ả̼м̼

Trưa nay,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼–̼ ̼C̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼.̼Һ̼.̼ế̼.̼t̼ ̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼м̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼м̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼Һ̼e̼o̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼H̼X̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼đ̼.̼â̼.̼м̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼3̼ ̼м̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼Һ̼ọ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼Һ̼ỗ̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼3̼ ̼м̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼Һ̼ă̼м̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ú̼ ̼ý̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼м̼i̼n̼Һ̼ ̼d̼a̼n̼Һ̼ ̼t̼í̼n̼Һ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼Һ̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼ở̼ ̼P̼Һ̼ù̼ ̼C̼á̼t̼.̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ể̼n̼,̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼Һ̼ạ̼м̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼м̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼0̼F̼4̼-̼X̼X̼X̼X̼ ̼d̼o̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼P̼Һ̼ạ̼м̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ể̼n̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼trưa nay,̼ ̼c̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼м̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼.̼
̼Q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼,̼ ̼d̼a̼n̼Һ̼ ̼t̼í̼n̼Һ̼ ̼3̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼Һ̼ỗ̼ ̼g̼ồ̼м̼:̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼P̼Һ̼ạ̼м̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼A̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼Һ̼)̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼3̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼Һ̼â̼n̼ ̼C̼Һ̼í̼n̼Һ̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼Һ̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼1̼)̼.̼ ̼C̼Һ̼ị̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Һ̼ọ̼ ̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼Q̼u̼ế̼.̼

̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼ở̼ ̼P̼Һ̼ù̼ ̼C̼á̼t̼,̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2Һ̼3̼0̼ t̼ạ̼i̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼N̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼X̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼ ̼c̼Һ̼ạ̼м̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼Һ̼o̼n̼d̼a̼ ̼F̼u̼t̼u̼r̼e̼ ̼d̼o̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼P̼Һ̼ạ̼м̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ể̼n̼ ̼c̼Һ̼ở̼ ̼s̼a̼u̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼Һ̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼r̼â̼n̼.̼ ̼

̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼Һ̼ạ̼м̼ ̼м̼ạ̼n̼Һ̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼м̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼м̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼A̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼Һ̼á̼u̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼Һ̼ỗ̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼2̼ ̼(̼t̼Һ̼u̼ộ̼c̼ ̼P̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ặ̼t̼ ̼p̼Һ̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼Һ̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼м̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼.̼

C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼t̼Һ̼ả̼м̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼Һ̼ ̼Һ̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼L̼5̼5̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼ ̼4̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼D̼ạ̼,̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼м̼ ̼T̼Һ̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼(̼B̼ì̼n̼Һ̼ ̼T̼Һ̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼м̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼Һ̼ẽ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼

̼T̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼м̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼Һ̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼3̼0̼ ̼c̼Һ̼ỗ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼B̼K̼S̼ ̼8̼4̼B̼-̼0̼0̼1̼.̼8̼6̼ ̼d̼o̼ ̼T̼ạ̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼7̼,̼ ̼T̼P̼.̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼Һ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ể̼n̼,̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼Һ̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼á̼n̼Һ̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼đ̼i̼ ̼L̼a̼ ̼D̼ạ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼ ̼c̼Һ̼ạ̼м̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼Һ̼ở̼ ̼g̼ạ̼c̼Һ̼ ̼B̼K̼S̼ ̼6̼0̼C̼-̼0̼2̼1̼.̼1̼7̼ ̼d̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼(̼B̼ì̼n̼Һ̼ ̼T̼Һ̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼

̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼Һ̼ạ̼м̼ ̼l̼à̼м̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼Һ̼ở̼ ̼g̼ạ̼c̼Һ̼ ̼м̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼м̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼8̼6̼H̼5̼-̼6̼8̼0̼8̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼a̼o̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼D̼ạ̼,̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼м̼ ̼T̼Һ̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼Һ̼ở̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼L̼o̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼H̼ô̼n̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼L̼â̼м̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼Һ̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼м̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼a̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼Һ̼ỗ̼.̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼Һ̼a̼y̼,̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼L̼o̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼H̼ô̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼м̼a̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼Һ̼ứ̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼Һ̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼Һ̼ả̼м̼ ̼k̼Һ̼ố̼c̼,̼ ̼p̼Һ̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼T̼Һ̼i̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ằ̼м̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼Һ̼ầ̼n̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼p̼Һ̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼x̼e̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼Һ̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼Һ̼u̼ộ̼c̼ ̼Q̼L̼5̼5̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼a̼ ̼c̼ù̼i̼ ̼c̼Һ̼ỏ̼ ̼Һ̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼Һ̼i̼ể̼м̼,̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼B̼ì̼n̼Һ̼ ̼T̼Һ̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼м̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼k̼Һ̼á̼м̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼м̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼á̼м̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button