Tin HayTin Mới

T̳ư̳ớ̳c̳ ̳đ̳o̳ạ̳t̳ ̳m̳ạ̳n̳g̳ ̳s̳ố̳n̳g̳ ̳c̳h̳á̳u̳ ̳r̳u̳ộ̳t̳ ̳-̳ ̳M̳à̳n̳ ̳k̳ị̳c̳h̳ ̳v̳ụ̳n̳g̳ ̳v̳ề̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳k̳ẻ̳ ̳á̳c̳ ̳t̳h̳ú̳:̳ ̳K̳ỳ̳ ̳1̳.̳ ̳“̳T̳a̳i̳ ̳n̳ạ̳n̳”̳.̳.̳.̳

T̳ạ̳i̳ ̳P̳h̳ò̳n̳g̳ ̳C̳S̳H̳S̳ ̳-̳ ̳C̳ô̳n̳g̳ ̳a̳n̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳H̳ả̳i̳ ̳D̳ư̳ơ̳n̳g̳,̳ ̳c̳ó̳ ̳t̳ấ̳m̳ ̳ả̳n̳h̳ ̳k̳h̳i̳ế̳n̳ ̳a̳i̳ ̳x̳e̳m̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳p̳h̳ả̳i̳ ̳l̳ặ̳n̳g̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳m̳ô̳ ̳t̳ả̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳p̳h̳ụ̳ ̳n̳ữ̳ ̳t̳a̳y̳ ̳c̳ầ̳m̳ ̳b̳ú̳p̳ ̳b̳ê̳ ̳t̳h̳ả̳ ̳x̳u̳ố̳n̳g̳ ̳g̳i̳ế̳n̳g̳ ̳n̳ư̳ớ̳c̳.̳

M̳ộ̳t̳ ̳c̳á̳n̳ ̳b̳ộ̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳t̳r̳a̳ ̳g̳i̳ả̳i̳ ̳t̳h̳í̳c̳h̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳c̳h̳ú̳n̳g̳ ̳t̳ô̳i̳,̳ ̳đ̳ó̳ ̳l̳à̳ ̳b̳ứ̳c̳ ̳ả̳n̳h̳ ̳c̳h̳ụ̳p̳ ̳l̳ạ̳i̳ ̳c̳ả̳n̳h̳ ̳t̳h̳ự̳c̳ ̳n̳g̳h̳i̳ệ̳m̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳t̳r̳a̳ ̳v̳ụ̳ ̳á̳n̳ ̳g̳i̳ế̳t̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳x̳ả̳y̳ ̳r̳a̳ ̳n̳g̳à̳y̳ ̳1̳0̳-̳3̳-̳2̳0̳1̳5̳ ̳t̳ạ̳i̳ ̳x̳ã̳ ̳T̳h̳á̳i̳ ̳T̳h̳ị̳n̳h̳,̳ ̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳K̳i̳n̳h̳ ̳M̳ô̳n̳.̳ ̳C̳h̳ỉ̳ ̳v̳ì̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳m̳â̳u̳ ̳t̳h̳u̳ẫ̳n̳ ̳r̳ấ̳t̳ ̳n̳h̳ỏ̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳c̳u̳ộ̳c̳ ̳s̳ố̳n̳g̳,̳ ̳t̳h̳ủ̳ ̳p̳h̳ạ̳m̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳c̳h̳í̳n̳h̳ ̳l̳à̳ ̳c̳ô̳ ̳r̳u̳ộ̳t̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳n̳ạ̳n̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳đ̳ã̳ ̳n̳h̳ẫ̳n̳ ̳t̳â̳m̳ ̳s̳á̳t̳ ̳h̳ạ̳i̳ ̳c̳h̳á̳u̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳m̳ì̳n̳h̳.̳ ̳H̳à̳n̳h̳ ̳v̳i̳ ̳t̳à̳n̳ ̳á̳c̳ ̳đ̳ó̳ ̳đ̳ã̳ ̳n̳h̳a̳n̳h̳ ̳c̳h̳ó̳n̳g̳ ̳b̳ị̳ ̳c̳ơ̳ ̳q̳u̳a̳n̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳t̳r̳a̳ ̳b̳ó̳c̳ ̳t̳r̳ầ̳n̳.̳.̳

̳Đ̳ó̳ ̳l̳à̳ ̳l̳ú̳c̳ ̳c̳h̳ạ̳n̳g̳ ̳v̳ạ̳n̳g̳ ̳b̳u̳ổ̳i̳ ̳t̳ố̳i̳ ̳n̳g̳à̳y̳ ̳1̳0̳-̳3̳-̳2̳0̳1̳5̳,̳ ̳ô̳n̳g̳ ̳T̳r̳ầ̳n̳ ̳V̳ă̳n̳ ̳L̳u̳y̳ế̳n̳,̳ ̳ở̳ ̳t̳h̳ô̳n̳ ̳T̳ố̳n̳g̳ ̳X̳á̳,̳ ̳x̳ã̳ ̳T̳h̳á̳i̳ ̳T̳h̳ị̳n̳h̳,̳ ̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳K̳i̳n̳h̳ ̳M̳ô̳n̳,̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳H̳ả̳i̳ ̳D̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳s̳a̳n̳g̳ ̳đ̳ấ̳t̳ ̳n̳h̳à̳ ̳h̳à̳n̳g̳ ̳x̳ó̳m̳ ̳m̳ú̳c̳ ̳n̳ư̳ớ̳c̳ ̳g̳i̳ế̳n̳g̳ ̳c̳h̳o̳ ̳l̳ợ̳n̳ ̳ă̳n̳ ̳b̳ỗ̳n̳g̳ ̳r̳ụ̳n̳g̳ ̳r̳ờ̳i̳ ̳p̳h̳á̳t̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳d̳ư̳ớ̳i̳ ̳đ̳ó̳ ̳c̳ó̳ ̳t̳h̳i̳ ̳t̳h̳ể̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳t̳r̳ẻ̳ ̳n̳h̳ỏ̳

̳N̳g̳a̳y̳ ̳s̳a̳u̳ ̳đ̳ó̳,̳ ̳n̳ạ̳n̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳x̳á̳c̳ ̳đ̳ị̳n̳h̳ ̳l̳à̳ ̳c̳h̳á̳u̳ ̳N̳g̳u̳y̳ễ̳n̳ ̳S̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳S̳,̳ ̳s̳i̳n̳h̳ ̳2̳0̳1̳4̳,̳ ̳l̳à̳ ̳c̳o̳n̳ ̳t̳r̳a̳i̳ ̳a̳n̳h̳ ̳N̳g̳u̳y̳ễ̳n̳ ̳P̳h̳ồ̳n̳ ̳T̳i̳ế̳n̳,̳ ̳s̳i̳n̳h̳ ̳1̳9̳8̳1̳ ̳v̳à̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳P̳h̳ạ̳m̳ ̳T̳h̳ị̳ ̳H̳ư̳ơ̳n̳g̳,̳ ̳s̳i̳n̳h̳ ̳1̳9̳8̳2̳,̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳ở̳ ̳t̳h̳ô̳n̳ ̳T̳ố̳n̳g̳ ̳X̳á̳,̳ ̳x̳ã̳ ̳T̳h̳á̳i̳ ̳T̳h̳ị̳n̳h̳

̳Đ̳á̳n̳g̳ ̳c̳h̳ú̳ ̳ý̳,̳ ̳v̳à̳o̳ ̳l̳ú̳c̳ ̳1̳6̳h̳ ̳c̳h̳i̳ề̳u̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳n̳g̳à̳y̳,̳ ̳g̳i̳a̳ ̳đ̳ì̳n̳h̳ ̳a̳n̳h̳ ̳T̳i̳ế̳n̳ ̳v̳à̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳H̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳đ̳ã̳ ̳l̳ê̳n̳ ̳U̳B̳N̳D̳ ̳x̳ã̳ ̳n̳h̳ờ̳ ̳t̳h̳ô̳n̳g̳ ̳b̳á̳o̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳h̳ệ̳ ̳t̳h̳ố̳n̳g̳ ̳đ̳à̳i̳ ̳t̳r̳u̳y̳ề̳n̳ ̳t̳h̳a̳n̳h̳ ̳t̳ì̳m̳ ̳t̳u̳n̳g̳ ̳t̳í̳c̳h̳ ̳v̳ề̳ ̳c̳h̳á̳u̳ ̳b̳é̳.

N̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳t̳h̳â̳n̳ ̳v̳à̳ ̳c̳h̳í̳n̳h̳ ̳q̳u̳y̳ề̳n̳ ̳đ̳ị̳a̳ ̳p̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳đ̳ã̳ ̳t̳ổ̳ ̳c̳h̳ứ̳c̳ ̳đ̳i̳ ̳t̳ì̳m̳ ̳k̳i̳ế̳m̳ ̳n̳h̳ư̳n̳g̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳t̳h̳ấ̳y̳

̳C̳h̳ỉ̳ ̳t̳ớ̳i̳ ̳k̳h̳i̳ ̳ô̳n̳g̳ ̳L̳u̳y̳ế̳n̳ ̳đ̳i̳ ̳l̳ấ̳y̳ ̳n̳ư̳ớ̳c̳ ̳d̳ư̳ớ̳i̳ ̳g̳i̳ế̳n̳g̳ ̳ở̳ ̳k̳h̳u̳ ̳v̳ự̳c̳ ̳g̳i̳á̳p̳ ̳r̳a̳n̳h̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳n̳h̳à̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳H̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳m̳ớ̳i̳ ̳p̳h̳á̳t̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳x̳á̳c̳ ̳c̳h̳á̳u̳ ̳b̳é̳ ̳x̳ấ̳u̳ ̳s̳ố̳.̳ ̳V̳ụ̳ ̳v̳i̳ệ̳c̳ ̳n̳h̳a̳n̳h̳ ̳c̳h̳ó̳n̳g̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳l̳a̳n̳ ̳k̳h̳ắ̳p̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳v̳ù̳n̳g̳ ̳q̳u̳ê̳ ̳v̳ố̳n̳ ̳t̳r̳ư̳ớ̳c̳ ̳n̳a̳y̳ ̳r̳ấ̳t̳ ̳y̳ê̳n̳ ̳b̳ì̳n̳h̳.̳.̳

̳N̳g̳a̳y̳ ̳k̳h̳i̳ ̳n̳h̳ậ̳n̳ ̳t̳i̳n̳ ̳c̳ấ̳p̳ ̳b̳á̳o̳,̳ ̳C̳ô̳n̳g̳ ̳a̳n̳ ̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳K̳i̳n̳h̳ ̳M̳ô̳n̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳c̳á̳c̳ ̳đ̳ơ̳n̳ ̳v̳ị̳ ̳n̳g̳h̳i̳ệ̳p̳ ̳v̳ụ̳ ̳C̳ô̳n̳g̳ ̳a̳n̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳H̳ả̳i̳ ̳D̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳đ̳ã̳ ̳k̳h̳ẩ̳n̳ ̳t̳r̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳c̳ó̳ ̳m̳ặ̳t̳.̳ ̳C̳ô̳n̳g̳ ̳t̳á̳c̳ ̳k̳h̳á̳m̳ ̳n̳g̳h̳i̳ệ̳m̳ ̳t̳ử̳ ̳t̳h̳i̳,̳ ̳k̳h̳á̳m̳ ̳n̳g̳h̳i̳ệ̳m̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳t̳r̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳t̳i̳ế̳n̳ ̳h̳à̳n̳h̳ ̳k̳h̳ẩ̳n̳ ̳t̳r̳ư̳ơ̳n̳g̳,̳ ̳t̳h̳ậ̳n̳ ̳t̳r̳ọ̳n̳g̳.

̳K̳ế̳t̳ ̳q̳u̳ả̳ ̳b̳a̳n̳ ̳đ̳ầ̳u̳ ̳c̳h̳o̳ ̳t̳h̳ấ̳y̳:̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳t̳h̳i̳ ̳t̳h̳ể̳ ̳c̳h̳á̳u̳ ̳S̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳p̳h̳á̳t̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳d̳ấ̳u̳ ̳v̳ế̳t̳ ̳t̳á̳c̳ ̳đ̳ộ̳n̳g̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳n̳g̳o̳ạ̳i̳ ̳l̳ự̳c̳.̳ ̳Đ̳ã̳ ̳c̳ó̳ ̳n̳h̳ậ̳n̳ ̳đ̳ị̳n̳h̳ ̳đ̳ư̳a̳ ̳r̳a̳,̳ ̳r̳ấ̳t̳ ̳c̳ó̳ ̳t̳h̳ể̳ ̳c̳ậ̳u̳ ̳b̳é̳ ̳r̳a̳ ̳k̳h̳u̳ ̳v̳ự̳c̳ ̳g̳i̳ế̳n̳g̳ ̳n̳ư̳ớ̳c̳ ̳c̳h̳ơ̳i̳ ̳v̳à̳ ̳b̳ị̳ ̳t̳r̳ư̳ợ̳t̳ ̳c̳h̳â̳n̳ ̳r̳ơ̳i̳ ̳x̳u̳ố̳n̳g̳

̳B̳ở̳i̳ ̳đ̳ã̳ ̳c̳ó̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳í̳t̳ ̳c̳á̳c̳ ̳v̳ụ̳ ̳v̳i̳ệ̳c̳ ̳t̳r̳ẻ̳ ̳b̳ị̳ ̳t̳a̳i̳ ̳n̳ạ̳n̳ ̳r̳ơ̳i̳ ̳x̳u̳ố̳n̳g̳ ̳g̳i̳ế̳n̳g̳,̳ ̳n̳h̳ấ̳t̳ ̳l̳à̳ ̳v̳ù̳n̳g̳ ̳n̳ô̳n̳g̳ ̳t̳h̳ô̳n̳

̳T̳u̳y̳ ̳n̳h̳i̳ê̳n̳,̳ ̳q̳u̳á̳ ̳t̳r̳ì̳n̳h̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳t̳r̳a̳,̳ ̳c̳á̳c̳ ̳t̳r̳i̳n̳h̳ ̳s̳á̳t̳ ̳h̳ì̳n̳h̳ ̳s̳ự̳ ̳v̳à̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳t̳r̳a̳ ̳v̳i̳ê̳n̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳s̳ự̳ ̳n̳h̳ạ̳y̳ ̳c̳ả̳m̳ ̳đ̳ặ̳c̳ ̳b̳i̳ệ̳t̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳b̳ỏ̳ ̳q̳u̳a̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳c̳h̳i̳ ̳t̳i̳ế̳t̳ ̳n̳à̳o̳ ̳d̳ù̳ ̳l̳à̳ ̳n̳h̳ỏ̳ ̳n̳h̳ấ̳t̳ ̳đ̳ã̳ ̳p̳h̳á̳t̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳r̳a̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳s̳ố̳ ̳đ̳i̳ể̳m̳ ̳b̳ấ̳t̳ ̳t̳h̳ư̳ờ̳n̳g̳,̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳c̳ó̳ ̳ở̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳t̳a̳i̳ ̳n̳ạ̳n̳ ̳d̳ư̳ớ̳i̳ ̳n̳ư̳ớ̳c̳.

̳T̳h̳e̳o̳ ̳t̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳t̳r̳ì̳n̳h̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳b̳ố̳ ̳m̳ẹ̳ ̳c̳h̳á̳u̳ ̳S̳,̳ ̳t̳u̳y̳ ̳c̳ò̳n̳ ̳n̳h̳ỏ̳ ̳n̳h̳ư̳n̳g̳ ̳c̳h̳á̳u̳ ̳S̳ ̳đ̳ã̳ ̳n̳h̳ậ̳n̳ ̳b̳i̳ế̳t̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳k̳h̳á̳ ̳n̳h̳i̳ề̳u̳ ̳n̳ê̳n̳ ̳r̳ấ̳t̳ ̳í̳t̳ ̳t̳h̳e̳o̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳l̳ạ̳

̳T̳h̳ê̳m̳ ̳v̳à̳o̳ ̳đ̳ó̳,̳ ̳c̳h̳á̳u̳ ̳S̳ ̳c̳ò̳n̳ ̳c̳h̳ư̳a̳ ̳b̳i̳ế̳t̳ ̳đ̳i̳,̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳k̳h̳i̳ ̳k̳h̳o̳ả̳n̳g̳ ̳c̳á̳c̳h̳ ̳t̳ừ̳ ̳n̳h̳à̳ ̳a̳n̳h̳ ̳T̳i̳ế̳n̳ ̳đ̳ế̳n̳ ̳g̳i̳ế̳n̳g̳ ̳n̳ư̳ớ̳c̳ ̳n̳h̳à̳ ̳ô̳n̳g̳ ̳L̳u̳y̳ế̳n̳ ̳k̳h̳á̳ ̳x̳a̳,̳ ̳c̳h̳ắ̳c̳ ̳c̳h̳ắ̳n̳ ̳c̳h̳á̳u̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳t̳h̳ể̳ ̳t̳ự̳ ̳b̳ò̳ ̳r̳a̳ ̳g̳i̳ế̳n̳g̳ ̳c̳h̳ơ̳i̳ ̳đ̳ể̳ ̳d̳ẫ̳n̳ ̳đ̳ế̳n̳ ̳t̳a̳i̳ ̳n̳ạ̳n̳ ̳đ̳á̳n̳g̳ ̳t̳i̳ế̳c̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳.

̳T̳ừ̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳n̳g̳h̳i̳ ̳v̳ấ̳n̳ ̳n̳à̳y̳,̳ ̳k̳ế̳t̳ ̳h̳ợ̳p̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳k̳ế̳t̳ ̳q̳u̳ả̳ ̳k̳h̳á̳m̳ ̳n̳g̳h̳i̳ệ̳m̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳t̳r̳ư̳ờ̳n̳g̳,̳ ̳c̳ơ̳ ̳q̳u̳a̳n̳ ̳c̳ô̳n̳g̳ ̳a̳n̳ ̳x̳á̳c̳ ̳đ̳ị̳n̳h̳ ̳c̳ó̳ ̳d̳ấ̳u̳ ̳h̳i̳ệ̳u̳ ̳l̳à̳ ̳v̳ụ̳ ̳á̳n̳ ̳g̳i̳ế̳t̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳đ̳ặ̳c̳ ̳b̳i̳ệ̳t̳ ̳n̳g̳h̳i̳ê̳m̳ ̳t̳r̳ọ̳n̳g̳.

̳G̳i̳á̳m̳ ̳đ̳ố̳c̳ ̳C̳ô̳n̳g̳ ̳a̳n̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳n̳g̳a̳y̳ ̳s̳a̳u̳ ̳đ̳ó̳ ̳đ̳ã̳ ̳c̳h̳ỉ̳ ̳đ̳ạ̳o̳ ̳c̳á̳c̳ ̳đ̳ơ̳n̳ ̳v̳ị̳ ̳p̳h̳ố̳i̳ ̳h̳ợ̳p̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳C̳ô̳n̳g̳ ̳a̳n̳ ̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳K̳i̳n̳h̳ ̳M̳ô̳n̳ ̳t̳r̳i̳ể̳n̳ ̳k̳h̳a̳i̳ ̳c̳á̳c̳ ̳b̳i̳ệ̳n̳ ̳p̳h̳á̳p̳ ̳n̳g̳h̳i̳ệ̳p̳ ̳v̳ụ̳,̳ ̳p̳h̳á̳ ̳á̳n̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳t̳h̳ờ̳i̳ ̳g̳i̳a̳n̳ ̳n̳g̳ắ̳n̳ ̳n̳h̳ấ̳t̳.

̳C̳â̳u̳ ̳h̳ỏ̳i̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳đ̳ặ̳t̳ ̳r̳a̳,̳ ̳h̳u̳n̳g̳ ̳t̳h̳ủ̳ ̳l̳à̳ ̳a̳i̳ ̳v̳à̳ ̳v̳ì̳ ̳s̳a̳o̳ ̳l̳ạ̳i̳ ̳r̳a̳ ̳t̳a̳y̳ ̳s̳á̳t̳ ̳h̳ạ̳i̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳đ̳ứ̳a̳ ̳t̳r̳ẻ̳ ̳v̳ô̳ ̳t̳ộ̳i̳ ̳(̳?̳)̳.̳ ̳B̳ư̳ớ̳c̳ ̳đ̳ầ̳u̳,̳ ̳C̳ơ̳ ̳q̳u̳a̳n̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳t̳r̳a̳ ̳t̳ậ̳p̳ ̳t̳r̳u̳n̳g̳ ̳p̳h̳á̳ ̳á̳n̳ ̳t̳h̳e̳o̳ ̳h̳ư̳ớ̳n̳g̳ ̳b̳é̳ ̳S̳ ̳đ̳ã̳ ̳b̳ị̳ ̳k̳ẻ̳ ̳x̳ấ̳u̳ ̳h̳ã̳m̳ ̳h̳ạ̳i̳.̳ ̳V̳à̳ ̳h̳u̳n̳g̳ ̳t̳h̳ủ̳ ̳c̳h̳ắ̳c̳ ̳c̳h̳ắ̳n̳ ̳p̳h̳ả̳i̳ ̳c̳ó̳ ̳m̳â̳u̳ ̳t̳h̳u̳ẫ̳n̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳v̳ợ̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳a̳n̳h̳ ̳T̳i̳ế̳n̳,̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳H̳ư̳ơ̳n̳g̳.

̳B̳a̳n̳ ̳c̳h̳u̳y̳ê̳n̳ ̳á̳n̳ ̳g̳ồ̳m̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳t̳r̳a̳ ̳v̳i̳ê̳n̳,̳ ̳t̳r̳i̳n̳h̳ ̳s̳á̳t̳ ̳d̳à̳y̳ ̳d̳ặ̳n̳ ̳k̳i̳n̳h̳ ̳n̳g̳h̳i̳ệ̳m̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳P̳h̳ò̳n̳g̳ ̳C̳S̳H̳S̳ ̳-̳ ̳C̳ô̳n̳g̳ ̳a̳n̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳p̳h̳ố̳i̳ ̳h̳ợ̳p̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳C̳ô̳n̳g̳ ̳a̳n̳ ̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳K̳i̳n̳h̳ ̳M̳ô̳n̳ ̳đ̳ã̳ ̳k̳h̳ẩ̳n̳ ̳t̳r̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳t̳ổ̳ ̳c̳h̳ứ̳c̳ ̳r̳à̳ ̳s̳o̳á̳t̳ ̳c̳á̳c̳ ̳m̳a̳n̳h̳ ̳m̳ố̳i̳,̳ ̳đ̳ố̳i̳ ̳t̳ư̳ợ̳n̳g̳ ̳n̳g̳h̳i̳ ̳v̳ấ̳n̳ ̳q̳u̳a̳n̳h̳ ̳v̳ù̳n̳g̳.

̳T̳u̳y̳ ̳n̳h̳i̳ê̳n̳ ̳t̳h̳e̳o̳ ̳a̳n̳h̳ ̳T̳i̳ế̳n̳ ̳v̳à̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳H̳ư̳ơ̳n̳g̳,̳ ̳v̳ợ̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳a̳n̳h̳ ̳c̳h̳ỉ̳ ̳đ̳ơ̳n̳ ̳t̳h̳u̳ầ̳n̳ ̳l̳à̳m̳ ̳r̳u̳ộ̳n̳g̳.̳ ̳L̳ú̳c̳ ̳r̳ả̳n̳h̳ ̳r̳ỗ̳i̳,̳ ̳a̳n̳h̳ ̳c̳h̳ị̳ ̳t̳r̳a̳n̳h̳ ̳t̳h̳ủ̳ ̳b̳u̳ô̳n̳ ̳b̳á̳n̳ ̳t̳h̳ê̳m̳ ̳h̳à̳n̳g̳ ̳r̳a̳u̳ ̳q̳u̳ả̳ ̳đ̳ể̳ ̳k̳i̳ế̳m̳ ̳t̳h̳ê̳m̳ ̳t̳h̳u̳ ̳n̳h̳ậ̳p̳ ̳n̳ê̳n̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳c̳ó̳ ̳m̳â̳u̳ ̳t̳h̳u̳ẫ̳n̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳a̳i̳.

̳T̳r̳o̳n̳g̳ ̳k̳h̳i̳ ̳đ̳ó̳,̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳t̳r̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳v̳ụ̳ ̳á̳n̳ ̳t̳ạ̳i̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳n̳ơ̳i̳ ̳v̳ắ̳n̳g̳ ̳v̳ẻ̳,̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳c̳ó̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳c̳h̳ứ̳n̳g̳ ̳t̳r̳ự̳c̳ ̳t̳i̳ế̳p̳ ̳n̳ê̳n̳ ̳c̳ô̳n̳g̳ ̳t̳á̳c̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳t̳r̳a̳ ̳d̳ầ̳n̳ ̳đ̳i̳ ̳v̳à̳o̳ ̳n̳g̳õ̳ ̳c̳ụ̳t̳.

̳T̳h̳e̳o̳ ̳p̳h̳â̳n̳ ̳c̳ô̳n̳g̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳B̳a̳n̳ ̳c̳h̳u̳y̳ê̳n̳ ̳á̳n̳,̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳m̳ũ̳i̳ ̳t̳r̳i̳n̳h̳ ̳s̳á̳t̳ ̳n̳h̳a̳n̳h̳ ̳c̳h̳ó̳n̳g̳ ̳t̳ổ̳ ̳c̳h̳ứ̳c̳ ̳t̳i̳ế̳p̳ ̳c̳ậ̳n̳ ̳s̳â̳u̳ ̳h̳ơ̳n̳ ̳p̳h̳í̳a̳ ̳g̳i̳a̳ ̳đ̳ì̳n̳h̳ ̳b̳ị̳ ̳h̳ạ̳i̳.̳ ̳C̳ũ̳n̳g̳ ̳c̳h̳í̳n̳h̳ ̳t̳ừ̳ ̳đ̳â̳y̳,̳ ̳t̳r̳i̳n̳h̳ ̳s̳á̳t̳ ̳đ̳ã̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳b̳ỏ̳ ̳q̳u̳a̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳t̳ì̳n̳h̳ ̳t̳i̳ế̳t̳ ̳”̳l̳ạ̳”̳ ̳t̳h̳u̳ ̳t̳h̳ậ̳p̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳x̳o̳a̳y̳ ̳q̳u̳a̳n̳h̳ ̳c̳á̳c̳ ̳đ̳ầ̳u̳ ̳m̳ố̳i̳ ̳n̳g̳h̳i̳ ̳v̳ấ̳n̳.

̳Đ̳ó̳ ̳c̳h̳í̳n̳h̳ ̳l̳à̳ ̳N̳g̳u̳y̳ễ̳n̳ ̳T̳h̳ị̳ ̳L̳i̳ê̳n̳,̳ ̳e̳m̳ ̳g̳á̳i̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳a̳n̳h̳ ̳N̳g̳u̳y̳ễ̳n̳ ̳P̳h̳ồ̳n̳ ̳T̳i̳ế̳n̳.̳ ̳L̳ạ̳i̳ ̳c̳à̳n̳g̳ ̳”̳l̳ạ̳”̳ ̳n̳ữ̳a̳,̳ ̳L̳i̳ê̳n̳ ̳l̳à̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳đ̳ầ̳u̳ ̳t̳i̳ê̳n̳ ̳t̳h̳ắ̳c̳ ̳m̳ắ̳c̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳v̳ợ̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳a̳n̳h̳ ̳T̳i̳ế̳n̳ ̳v̳ề̳ ̳v̳i̳ệ̳c̳ ̳b̳é̳ ̳S̳ ̳m̳ấ̳t̳ ̳t̳í̳c̳h̳.

̳K̳h̳o̳ả̳n̳g̳ ̳1̳5̳h̳4̳5̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳n̳g̳à̳y̳,̳ ̳k̳h̳i̳ ̳v̳ợ̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳a̳n̳h̳ ̳T̳i̳ế̳n̳ ̳ở̳ ̳n̳h̳à̳,̳ ̳L̳i̳ê̳n̳ ̳x̳u̳ấ̳t̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳v̳à̳ ̳l̳à̳m̳ ̳n̳h̳ư̳ ̳b̳â̳n̳g̳ ̳q̳u̳ơ̳ ̳h̳ỏ̳i̳ ̳c̳h̳á̳u̳ ̳S̳ ̳đ̳i̳ ̳đ̳â̳u̳.

̳T̳r̳o̳n̳g̳ ̳k̳h̳i̳ ̳đ̳ó̳,̳ ̳t̳ừ̳ ̳l̳ú̳c̳ ̳a̳n̳h̳ ̳đ̳i̳ ̳l̳à̳m̳ ̳v̳ề̳,̳ ̳r̳ồ̳i̳ ̳ă̳n̳ ̳c̳ơ̳m̳ ̳t̳r̳ư̳a̳,̳ ̳c̳ậ̳u̳ ̳b̳é̳ ̳1̳ ̳t̳u̳ổ̳i̳ ̳v̳ẫ̳n̳ ̳t̳h̳a̳ ̳t̳h̳ẩ̳n̳ ̳q̳u̳a̳n̳h̳ ̳n̳h̳à̳.̳ ̳N̳g̳h̳ĩ̳ ̳c̳o̳n̳ ̳c̳h̳ỉ̳ ̳q̳u̳a̳n̳h̳ ̳q̳u̳ẩ̳n̳ ̳c̳h̳ơ̳i̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳s̳â̳n̳,̳ ̳v̳ợ̳ ̳c̳h̳ồ̳n̳g̳ ̳a̳n̳h̳ ̳T̳i̳ế̳n̳ ̳đ̳i̳ ̳n̳g̳h̳ỉ̳.

̳Đ̳ặ̳c̳ ̳b̳i̳ệ̳t̳,̳ ̳t̳h̳ô̳n̳g̳ ̳t̳i̳n̳ ̳t̳r̳i̳n̳h̳ ̳s̳á̳t̳ ̳c̳h̳o̳ ̳t̳h̳ấ̳y̳,̳ ̳t̳ừ̳ ̳l̳ú̳c̳ ̳d̳ự̳ ̳đ̳á̳m̳ ̳t̳a̳n̳g̳ ̳c̳h̳á̳u̳ ̳S̳ ̳v̳ề̳,̳ ̳L̳i̳ê̳n̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳t̳h̳i̳ế̳t̳ ̳ă̳n̳ ̳u̳ố̳n̳g̳ ̳v̳à̳ ̳l̳i̳ê̳n̳ ̳t̳ụ̳c̳ ̳g̳i̳ậ̳t̳ ̳m̳ì̳n̳h̳ ̳k̳h̳i̳ ̳a̳i̳ ̳đ̳ó̳ ̳v̳ô̳ ̳t̳ì̳n̳h̳ ̳n̳h̳ắ̳c̳ ̳đ̳ế̳n̳ ̳v̳i̳ệ̳c̳ ̳b̳é̳ ̳S̳ ̳c̳ó̳ ̳t̳h̳ể̳ ̳b̳ị̳ ̳s̳á̳t̳ ̳h̳ạ̳i̳.

̳V̳ớ̳i̳ ̳t̳i̳n̳h̳ ̳t̳h̳ầ̳n̳ ̳k̳h̳ẩ̳n̳ ̳t̳r̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳q̳u̳y̳ế̳t̳ ̳t̳â̳m̳ ̳p̳h̳á̳ ̳á̳n̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳c̳á̳c̳ ̳t̳r̳i̳n̳h̳ ̳s̳á̳t̳,̳ ̳”̳n̳ú̳t̳ ̳t̳h̳ắ̳t̳”̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳v̳ụ̳ ̳á̳n̳ ̳đ̳ã̳ ̳d̳ầ̳n̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳h̳é̳ ̳m̳ở̳.̳.̳.

̳(̳c̳ò̳n̳ ̳n̳ữ̳a̳)̳

XEM THÊM: R̳ù̳n̳g̳ ̳m̳ì̳n̳h̳ ̳c̳ụ̳ ̳b̳à̳ ̳b̳ậ̳t̳ ̳d̳ậ̳y̳ ̳t̳ừ̳ ̳q̳u̳a̳n̳ ̳t̳à̳i̳ ̳s̳a̳u̳ ̳6̳ ̳n̳g̳à̳y̳ ̳t̳ư̳ở̳n̳g̳ ̳n̳h̳ư̳ ̳đ̳ã̳ ̳c̳h̳ế̳t̳,̳ ̳h̳à̳n̳h̳ ̳đ̳ộ̳n̳g̳ ̳đ̳ầ̳u̳ ̳t̳i̳ê̳n̳ ̳c̳ò̳n̳ ̳g̳â̳y̳ ̳b̳ấ̳t̳ ̳n̳g̳ờ̳ ̳h̳ơ̳n̳

T̳r̳ư̳ớ̳c̳ ̳n̳g̳à̳y̳ ̳h̳ạ̳ ̳h̳u̳y̳ệ̳t̳,̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳h̳à̳n̳g̳ ̳x̳ó̳m̳ ̳x̳a̳n̳h̳ ̳t̳á̳i̳ ̳m̳ặ̳t̳ ̳m̳à̳y̳ ̳k̳h̳i̳ ̳p̳h̳á̳t̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳c̳h̳i̳ế̳c̳ ̳q̳u̳a̳n̳ ̳t̳à̳i̳ ̳c̳h̳ứ̳a̳ ̳t̳h̳â̳n̳ ̳x̳á̳c̳ ̳b̳à̳ ̳c̳ụ̳ ̳n̳e̳o̳ ̳đ̳ơ̳n̳ ̳b̳ỗ̳n̳g̳ ̳d̳ư̳n̳g̳.̳.̳.̳ ̳t̳r̳ố̳n̳g̳ ̳r̳ỗ̳n̳g̳.̳

M̳ộ̳t̳ ̳c̳á̳i̳ ̳c̳h̳ế̳t̳ ̳c̳ó̳ ̳t̳i̳ế̳n̳g̳ ̳k̳h̳ó̳c̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳t̳h̳â̳n̳ ̳s̳ẽ̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳đ̳a̳u̳ ̳b̳u̳ồ̳n̳ ̳b̳ằ̳n̳g̳ ̳c̳á̳i̳ ̳c̳h̳ế̳t̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳n̳e̳o̳ ̳đ̳ơ̳n̳,̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳c̳o̳n̳ ̳c̳á̳i̳,̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳t̳h̳â̳n̳ ̳t̳h̳í̳c̳h̳,̳ ̳k̳h̳i̳ ̳r̳a̳ ̳đ̳i̳ ̳v̳à̳ ̳l̳ú̳c̳ ̳t̳i̳ễ̳n̳ ̳đ̳ư̳a̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳c̳h̳ỉ̳ ̳c̳ó̳ ̳s̳ự̳ ̳c̳ó̳ ̳m̳ặ̳t̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳h̳à̳n̳g̳ ̳x̳ó̳m̳ ̳t̳ố̳t̳ ̳b̳ụ̳n̳g̳

̳L̳ý̳ ̳T̳ú̳ ̳P̳h̳o̳n̳g̳ ̳l̳à̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳b̳à̳ ̳l̳ã̳o̳ ̳t̳ư̳ở̳n̳g̳ ̳c̳h̳ừ̳n̳g̳ ̳n̳h̳ư̳ ̳đ̳ã̳ ̳đ̳i̳ ̳v̳à̳o̳ ̳c̳á̳n̳h̳ ̳c̳ử̳a̳ ̳b̳ê̳n̳ ̳k̳i̳a̳ ̳t̳h̳ế̳ ̳g̳i̳ớ̳i̳ ̳g̳i̳ố̳n̳g̳ ̳n̳h̳ư̳ ̳v̳ậ̳y̳ ̳v̳à̳o̳ ̳n̳ă̳m̳ ̳2̳0̳1̳2̳.̳ ̳T̳h̳ờ̳i̳ ̳đ̳i̳ể̳m̳ ̳ấ̳y̳,̳ ̳b̳à̳ ̳đ̳ã̳ ̳b̳ư̳ớ̳c̳ ̳s̳a̳n̳g̳ ̳t̳u̳ổ̳i̳ ̳9̳5̳ ̳-̳ ̳c̳á̳i̳ ̳t̳u̳ổ̳i̳ ̳g̳ầ̳n̳ ̳đ̳ấ̳t̳ ̳x̳a̳ ̳t̳r̳ờ̳i̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳c̳u̳ộ̳c̳ ̳đ̳ờ̳i̳ ̳đ̳ơ̳n̳ ̳c̳h̳i̳ế̳c̳,̳ ̳q̳u̳ạ̳n̳h̳ ̳h̳i̳u̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳t̳h̳ể̳ ̳n̳à̳o̳ ̳t̳ả̳ ̳x̳i̳ế̳t̳

̳B̳à̳ ̳L̳ý̳ ̳T̳ú̳ ̳P̳h̳o̳n̳g̳.

̳C̳ụ̳ ̳t̳h̳ể̳,̳ ̳1̳7̳/̳2̳/̳2̳0̳1̳2̳,̳ ̳b̳à̳ ̳T̳ú̳ ̳P̳h̳o̳n̳g̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳h̳à̳n̳g̳ ̳x̳ó̳m̳ ̳p̳h̳á̳t̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳đ̳ã̳ ̳b̳ấ̳t̳ ̳đ̳ộ̳n̳g̳ ̳v̳à̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳c̳ò̳n̳ ̳t̳h̳ở̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳g̳i̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳s̳a̳u̳ ̳h̳ơ̳n̳ ̳h̳a̳i̳ ̳t̳u̳ầ̳n̳ ̳b̳ị̳ ̳c̳h̳ấ̳n̳ ̳t̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳v̳ù̳n̳g̳ ̳đ̳ầ̳u̳ ̳d̳o̳ ̳v̳ấ̳p̳ ̳n̳g̳ã̳ ̳t̳ạ̳i̳ ̳n̳h̳à̳ ̳r̳i̳ê̳n̳g̳ ̳ở̳ ̳Q̳u̳ả̳n̳g̳ ̳T̳â̳y̳,̳ ̳T̳r̳u̳n̳g̳ ̳Q̳u̳ố̳c̳.

̳”̳T̳ô̳i̳ ̳đ̳á̳n̳h̳ ̳t̳h̳ứ̳c̳ ̳b̳à̳ ̳ấ̳y̳ ̳n̳h̳ư̳n̳g̳ ̳b̳à̳ ̳ấ̳y̳ ̳v̳ẫ̳n̳ ̳n̳ằ̳m̳ ̳b̳ấ̳t̳ ̳đ̳ộ̳n̳g̳,̳ ̳c̳ó̳ ̳g̳ọ̳i̳ ̳t̳h̳ế̳ ̳n̳à̳o̳ ̳b̳à̳ ̳ấ̳y̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳p̳h̳ả̳n̳ ̳ứ̳n̳g̳.̳ ̳L̳i̳n̳h̳ ̳t̳í̳n̳h̳ ̳c̳h̳ẳ̳n̳g̳ ̳l̳à̳n̳h̳,̳ ̳t̳ô̳i̳ ̳k̳i̳ể̳m̳ ̳t̳r̳a̳ ̳h̳ơ̳i̳ ̳t̳h̳ở̳ ̳t̳h̳ì̳ ̳p̳h̳á̳t̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳b̳à̳ ̳ấ̳y̳ ̳đ̳ã̳ ̳m̳ã̳i̳ ̳m̳ã̳i̳ ̳r̳a̳ ̳đ̳i̳”̳ ̳-̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳h̳à̳n̳g̳ ̳x̳ó̳m̳ ̳đ̳ầ̳u̳ ̳t̳i̳ê̳n̳ ̳p̳h̳á̳t̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳r̳a̳ ̳b̳à̳ ̳T̳ú̳ ̳P̳h̳o̳n̳g̳ ̳q̳u̳a̳ ̳đ̳ờ̳i̳ ̳c̳h̳o̳ ̳b̳i̳ế̳t̳

̳T̳h̳ậ̳m̳ ̳c̳h̳í̳,̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳n̳à̳y̳ ̳c̳ò̳n̳ ̳t̳i̳ế̳t̳ ̳l̳ộ̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳k̳ỳ̳ ̳l̳ạ̳ ̳l̳à̳ ̳d̳ù̳ ̳b̳à̳ ̳T̳ú̳ ̳P̳h̳o̳n̳g̳ ̳đ̳ã̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳c̳ò̳n̳ ̳t̳h̳ở̳ ̳n̳h̳ư̳n̳g̳ ̳c̳ơ̳ ̳t̳h̳ể̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳b̳à̳ ̳v̳ẫ̳n̳ ̳r̳ấ̳t̳ ̳ấ̳m̳.̳ ̳T̳u̳y̳ ̳n̳h̳i̳ê̳n̳,̳ ̳b̳ỏ̳ ̳q̳u̳a̳ ̳s̳ự̳ ̳k̳ỳ̳ ̳q̳u̳á̳i̳ ̳n̳à̳y̳,̳ ̳a̳i̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳t̳i̳n̳ ̳r̳ằ̳n̳g̳ ̳b̳à̳ ̳đ̳ã̳ ̳c̳h̳ế̳t̳ ̳ở̳ ̳t̳u̳ổ̳i̳ ̳9̳5̳

̳C̳ứ̳ ̳t̳h̳ế̳,̳ ̳c̳á̳i̳ ̳c̳h̳ế̳t̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳b̳à̳ ̳T̳ú̳ ̳P̳h̳o̳n̳g̳ ̳n̳h̳a̳n̳h̳ ̳c̳h̳ó̳n̳g̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳l̳a̳n̳ ̳đ̳i̳ ̳k̳h̳ắ̳p̳ ̳x̳ó̳m̳.̳ ̳T̳ấ̳t̳ ̳n̳h̳i̳ê̳n̳,̳ ̳l̳à̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳b̳à̳ ̳l̳ã̳o̳ ̳n̳e̳o̳ ̳đ̳ơ̳n̳,̳ ̳s̳ự̳ ̳r̳a̳ ̳đ̳i̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳b̳à̳ ̳k̳h̳i̳ế̳n̳ ̳c̳ả̳ ̳x̳ó̳m̳ ̳n̳g̳h̳è̳o̳ ̳t̳i̳ế̳c̳ ̳t̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳v̳à̳ ̳q̳u̳y̳ế̳t̳ ̳đ̳ị̳n̳h̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳n̳h̳a̳u̳ ̳t̳ổ̳ ̳c̳h̳ứ̳c̳ ̳đ̳á̳m̳ ̳t̳a̳n̳g̳ ̳c̳h̳o̳ ̳b̳à̳.

̳Ả̳n̳h̳ ̳m̳i̳n̳h̳ ̳h̳ọ̳a̳

X̳á̳c̳ ̳b̳à̳ ̳n̳h̳a̳n̳h̳ ̳c̳h̳ó̳n̳g̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳đ̳ặ̳t̳ ̳v̳à̳o̳ ̳q̳u̳a̳n̳ ̳t̳à̳i̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳đ̳ó̳n̳g̳ ̳n̳ắ̳p̳ ̳t̳h̳e̳o̳ ̳p̳h̳o̳n̳g̳ ̳t̳ụ̳c̳ ̳v̳à̳ ̳d̳ự̳ ̳k̳i̳ế̳n̳ ̳s̳ẽ̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳c̳h̳ô̳n̳ ̳c̳ấ̳t̳ ̳v̳à̳o̳ ̳n̳g̳à̳y̳ ̳2̳4̳/̳2̳.

̳S̳u̳ố̳t̳ ̳t̳h̳ờ̳i̳ ̳g̳i̳a̳n̳ ̳ấ̳y̳,̳ ̳m̳ọ̳i̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳x̳ó̳m̳ ̳đ̳ề̳u̳ ̳l̳ầ̳n̳ ̳l̳ư̳ợ̳t̳ ̳t̳ớ̳i̳ ̳t̳h̳ắ̳p̳ ̳c̳h̳o̳ ̳b̳à̳ ̳n̳é̳n̳ ̳n̳h̳a̳n̳g̳,̳ ̳g̳ử̳i̳ ̳l̳ờ̳i̳ ̳c̳h̳à̳o̳ ̳t̳ạ̳m̳ ̳b̳i̳ệ̳t̳ ̳đ̳ế̳n̳ ̳b̳à̳ ̳t̳r̳ư̳ớ̳c̳ ̳k̳h̳i̳ ̳h̳ì̳n̳h̳ ̳d̳á̳n̳g̳,̳ ̳g̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳m̳ặ̳t̳ ̳v̳à̳ ̳t̳ê̳n̳ ̳t̳u̳ổ̳i̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳b̳à̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳c̳ò̳n̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳m̳ấ̳y̳ ̳a̳i̳ ̳n̳h̳ớ̳ ̳đ̳ế̳n̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳m̳ư̳ơ̳i̳ ̳n̳ă̳m̳ ̳t̳i̳ế̳p̳ ̳t̳h̳e̳o̳ ̳k̳h̳i̳ ̳x̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳c̳ố̳t̳ ̳b̳à̳ ̳đ̳ã̳ ̳h̳ò̳a̳ ̳v̳à̳o̳ ̳l̳ò̳n̳g̳ ̳đ̳ấ̳t̳

̳Ấ̳y̳ ̳v̳ậ̳y̳ ̳m̳à̳,̳ ̳c̳á̳i̳ ̳k̳ế̳t̳ ̳b̳i̳ ̳t̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳ấ̳y̳ ̳đ̳ã̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳x̳ả̳y̳ ̳r̳a̳,̳ ̳t̳h̳a̳y̳ ̳v̳à̳o̳ ̳đ̳ó̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳b̳ấ̳t̳ ̳n̳g̳ờ̳ ̳đ̳ế̳n̳ ̳m̳ứ̳c̳ ̳r̳ù̳n̳g̳ ̳m̳ì̳n̳h̳ ̳đ̳ã̳ ̳x̳u̳ấ̳t̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳v̳à̳o̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳n̳g̳à̳y̳ ̳t̳r̳ư̳ớ̳c̳ ̳k̳h̳i̳ ̳q̳u̳a̳n̳ ̳t̳à̳i̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳b̳à̳ ̳T̳ú̳ ̳P̳h̳o̳n̳g̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳h̳ạ̳ ̳t̳h̳ổ̳.

̳2̳3̳/̳2̳,̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳h̳à̳n̳g̳ ̳x̳ó̳m̳ ̳x̳a̳n̳h̳ ̳t̳á̳i̳ ̳m̳ặ̳t̳ ̳m̳à̳y̳ ̳k̳h̳i̳ ̳p̳h̳á̳t̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳c̳h̳i̳ế̳c̳ ̳q̳u̳a̳n̳ ̳t̳à̳i̳ ̳c̳h̳ứ̳a̳ ̳t̳h̳â̳n̳ ̳x̳á̳c̳ ̳b̳à̳ ̳T̳ú̳ ̳P̳h̳o̳n̳g̳ ̳b̳ỗ̳n̳g̳ ̳d̳ư̳n̳g̳.̳.̳.̳ ̳t̳r̳ố̳n̳g̳ ̳r̳ỗ̳n̳g̳.̳ ̳V̳ớ̳i̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳d̳â̳n̳ ̳ở̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳l̳à̳n̳g̳ ̳q̳u̳ê̳ ̳q̳u̳a̳n̳h̳ ̳n̳ă̳m̳ ̳ê̳m̳ ̳đ̳ề̳m̳,̳ ̳t̳h̳ì̳ ̳đ̳â̳y̳ ̳l̳à̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳v̳ô̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳c̳h̳ấ̳n̳ ̳đ̳ộ̳n̳g̳.

̳M̳ọ̳i̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳h̳o̳a̳n̳g̳ ̳m̳a̳n̳g̳,̳ ̳t̳h̳ả̳n̳g̳ ̳t̳h̳ố̳t̳,̳ ̳c̳ó̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳c̳ò̳n̳ ̳s̳ợ̳ ̳h̳ã̳i̳ ̳v̳ì̳ ̳n̳i̳ề̳m̳ ̳t̳i̳n̳ ̳t̳â̳m̳ ̳l̳i̳n̳h̳ ̳c̳h̳o̳ ̳r̳ằ̳n̳g̳ ̳đ̳â̳y̳ ̳l̳à̳ ̳đ̳i̳ề̳m̳ ̳x̳ấ̳u̳.

Ả̳n̳h̳ ̳m̳i̳n̳h̳ ̳h̳ọ̳a̳.

̳A̳i̳ ̳đ̳ã̳ ̳t̳r̳ộ̳m̳ ̳m̳ấ̳t̳ ̳x̳á̳c̳ ̳b̳à̳ ̳T̳ú̳ ̳P̳h̳o̳n̳g̳ ̳v̳à̳ ̳t̳r̳ộ̳m̳ ̳v̳ì̳ ̳m̳ụ̳c̳ ̳đ̳í̳c̳h̳ ̳g̳ì̳?̳ ̳N̳ế̳u̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳a̳i̳ ̳t̳r̳ộ̳m̳,̳ ̳x̳á̳c̳ ̳b̳à̳ ̳t̳ạ̳i̳ ̳s̳a̳o̳ ̳l̳ạ̳i̳ ̳b̳i̳ế̳n̳ ̳m̳ấ̳t̳?̳ ̳-̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳c̳â̳u̳ ̳h̳ỏ̳i̳ ̳x̳u̳ấ̳t̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳n̳g̳a̳y̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳đ̳ầ̳u̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳h̳à̳n̳g̳ ̳x̳ó̳m̳ ̳t̳h̳ờ̳i̳ ̳đ̳i̳ể̳m̳ ̳ấ̳y̳,̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳c̳â̳u̳ ̳h̳ỏ̳i̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳a̳i̳ ̳c̳ó̳ ̳t̳h̳ể̳ ̳t̳r̳ả̳ ̳l̳ờ̳i̳.

̳T̳u̳y̳ ̳n̳h̳i̳ê̳n̳,̳ ̳s̳a̳u̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳h̳ồ̳i̳ ̳l̳o̳a̳y̳ ̳h̳o̳a̳y̳ ̳t̳ì̳m̳ ̳x̳á̳c̳ ̳b̳à̳ ̳l̳ã̳o̳,̳ ̳m̳ọ̳i̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳m̳ớ̳i̳ ̳g̳i̳ậ̳t̳ ̳m̳ì̳n̳h̳ ̳v̳ỡ̳ ̳l̳ẽ̳,̳ ̳b̳à̳ ̳T̳ú̳ ̳P̳h̳o̳n̳g̳ ̳đ̳ã̳ ̳”̳c̳ả̳i̳ ̳t̳ử̳ ̳h̳o̳à̳n̳ ̳s̳i̳n̳h̳”̳ ̳v̳à̳ ̳đ̳a̳n̳g̳ ̳n̳ấ̳u̳ ̳ă̳n̳ ̳d̳ư̳ớ̳i̳ ̳b̳ế̳p̳.̳ ̳”̳T̳ô̳i̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳d̳ậ̳y̳ ̳s̳a̳u̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳g̳i̳ấ̳c̳ ̳n̳g̳ủ̳ ̳d̳à̳i̳,̳ ̳k̳h̳ó̳ ̳k̳h̳ă̳n̳ ̳l̳ắ̳m̳ ̳m̳ớ̳i̳ ̳b̳ò̳ ̳r̳a̳ ̳k̳h̳ỏ̳i̳ ̳h̳ò̳m̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳r̳ồ̳i̳ ̳x̳u̳ố̳n̳g̳ ̳b̳ế̳p̳ ̳n̳ấ̳u̳ ̳ă̳n̳,̳ ̳n̳g̳ủ̳ ̳l̳â̳u̳ ̳n̳ê̳n̳ ̳đ̳ó̳i̳ ̳b̳ụ̳n̳g̳ ̳q̳u̳á̳”̳ ̳-̳ ̳b̳à̳ ̳T̳ú̳ ̳P̳h̳o̳n̳g̳ ̳b̳ì̳n̳h̳ ̳t̳h̳ả̳n̳ ̳g̳i̳ả̳i̳ ̳đ̳á̳p̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳c̳â̳u̳ ̳h̳ỏ̳i̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳h̳à̳n̳g̳ ̳x̳ó̳m̳ ̳v̳ề̳ ̳m̳à̳n̳ ̳t̳r̳ở̳ ̳v̳ề̳ ̳t̳ừ̳ ̳c̳õ̳i̳ ̳c̳h̳ế̳t̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳m̳ì̳n̳h̳.

̳C̳â̳u̳ ̳c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳đ̳ầ̳y̳ ̳l̳y̳ ̳k̳ỳ̳ ̳n̳à̳y̳ ̳n̳h̳a̳n̳h̳ ̳c̳h̳ó̳n̳g̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳c̳ả̳ ̳k̳h̳u̳ ̳v̳ự̳c̳ ̳q̳u̳a̳n̳ ̳t̳â̳m̳,̳ ̳l̳a̳n̳ ̳x̳a̳ ̳v̳à̳ ̳t̳r̳ở̳ ̳n̳ê̳n̳ ̳n̳ổ̳i̳ ̳t̳i̳ế̳n̳g̳ ̳t̳ớ̳i̳ ̳m̳ứ̳c̳ ̳c̳ả̳ ̳b̳á̳o̳ ̳c̳h̳í̳,̳ ̳g̳i̳ớ̳i̳ ̳c̳h̳u̳y̳ê̳n̳ ̳g̳i̳a̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳n̳ư̳ớ̳c̳ ̳l̳ẫ̳n̳ ̳q̳u̳ố̳c̳ ̳t̳ế̳ ̳q̳u̳a̳n̳ ̳t̳â̳m̳

D̳ù̳ ̳b̳à̳ ̳T̳ú̳ ̳P̳h̳o̳n̳g̳ ̳c̳h̳o̳ ̳r̳ằ̳n̳g̳ ̳m̳ì̳n̳h̳ ̳c̳h̳ỉ̳ ̳”̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳d̳ậ̳y̳ ̳s̳a̳u̳ ̳g̳i̳ấ̳c̳ ̳n̳g̳ủ̳ ̳d̳à̳i̳”̳ ̳n̳h̳ư̳n̳g̳ ̳c̳á̳c̳ ̳n̳h̳à̳ ̳k̳h̳o̳a̳ ̳h̳ọ̳c̳ ̳v̳à̳o̳ ̳c̳u̳ộ̳c̳ ̳x̳á̳c̳ ̳m̳i̳n̳h̳ ̳đ̳ã̳ ̳c̳h̳o̳ ̳b̳i̳ế̳t̳,̳ ̳t̳h̳ự̳c̳ ̳c̳h̳ấ̳t̳ ̳b̳à̳ ̳T̳ú̳ ̳P̳h̳o̳n̳g̳ ̳v̳ừ̳a̳ ̳t̳r̳ả̳i̳ ̳q̳u̳a̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳c̳á̳i̳ ̳c̳h̳ế̳t̳ ̳g̳i̳ả̳.̳ ̳Đ̳â̳y̳ ̳l̳à̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳t̳ư̳ợ̳n̳g̳ ̳y̳ ̳h̳ọ̳c̳ ̳c̳ự̳c̳ ̳k̳ỳ̳ ̳h̳i̳ế̳m̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳t̳h̳ế̳ ̳g̳i̳ớ̳i̳.

̳Q̳u̳a̳y̳ ̳t̳r̳ở̳ ̳l̳ạ̳i̳ ̳c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳b̳à̳ ̳T̳ú̳ ̳P̳h̳o̳n̳g̳,̳ ̳b̳i̳ế̳t̳ ̳b̳à̳ ̳c̳ò̳n̳ ̳s̳ố̳n̳g̳ ̳g̳i̳ữ̳a̳ ̳t̳h̳ờ̳i̳ ̳k̳h̳ắ̳c̳ ̳c̳h̳u̳ẩ̳n̳ ̳b̳ị̳ ̳đ̳ó̳n̳g̳ ̳n̳ắ̳p̳ ̳q̳u̳a̳n̳ ̳t̳à̳i̳ ̳v̳à̳ ̳h̳ạ̳ ̳h̳u̳y̳ệ̳t̳ ̳c̳h̳ô̳n̳ ̳c̳ấ̳t̳,̳ ̳m̳ọ̳i̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳x̳ó̳m̳ ̳d̳ù̳ ̳s̳ợ̳ ̳n̳h̳ư̳n̳g̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳r̳ấ̳t̳ ̳v̳u̳i̳.̳ ̳T̳u̳y̳ ̳n̳h̳i̳ê̳n̳,̳ ̳v̳ẫ̳n̳ ̳c̳ó̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ̳b̳u̳ồ̳n̳ ̳l̳à̳ ̳b̳à̳ ̳T̳ú̳ ̳P̳h̳o̳n̳g̳ ̳đ̳ã̳ ̳g̳ầ̳n̳ ̳n̳h̳ư̳ ̳m̳ấ̳t̳ ̳h̳ế̳t̳ ̳t̳o̳à̳n̳ ̳b̳ộ̳ ̳v̳ậ̳t̳ ̳d̳ụ̳n̳g̳,̳ ̳đ̳ồ̳ ̳đ̳ạ̳c̳ ̳s̳a̳u̳ ̳g̳i̳ấ̳c̳ ̳n̳g̳ủ̳ ̳k̳é̳o̳ ̳d̳à̳i̳ ̳6̳ ̳n̳g̳à̳y̳.

̳T̳h̳e̳o̳ ̳p̳h̳o̳n̳g̳ ̳t̳ụ̳c̳,̳ ̳k̳h̳i̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳c̳h̳ế̳t̳ ̳t̳h̳ì̳ ̳đ̳ồ̳ ̳đ̳ạ̳c̳ ̳q̳u̳ầ̳n̳ ̳á̳o̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳h̳ọ̳ ̳s̳ẽ̳ ̳p̳h̳ả̳i̳ ̳m̳a̳n̳g̳ ̳t̳h̳i̳ê̳u̳,̳ ̳d̳o̳ ̳m̳ọ̳i̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳n̳g̳h̳ĩ̳ ̳b̳à̳ ̳T̳ú̳ ̳P̳h̳o̳n̳g̳ ̳đ̳ã̳ ̳c̳h̳ế̳t̳ ̳n̳ê̳n̳ ̳h̳ọ̳ ̳đ̳ã̳ ̳”̳t̳h̳ự̳c̳ ̳t̳h̳i̳”̳ ̳p̳h̳o̳n̳g̳ ̳t̳ụ̳c̳ ̳đ̳ể̳ ̳r̳ồ̳i̳ ̳k̳h̳i̳ ̳b̳à̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳d̳ậ̳y̳,̳ ̳m̳ọ̳i̳ ̳t̳h̳ứ̳ ̳c̳h̳ỉ̳ ̳c̳ò̳n̳ ̳l̳ạ̳i̳ ̳t̳à̳n̳ ̳t̳r̳o̳.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button