Tin HayTin Mới

T̼h̼u̼a̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼

N̼g̼à̼y̼ ̼8/̼2,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼(̼5̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼m̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼T̼ế̼t̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼.̼
Vụ mê game thua sạch tiền, tự thiêu: Tiêu tan vì cờ bạc - Pháp luật
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7/̼2,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼a̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼.̼
thieu nguoi dan ong chay nhu ngon duoc song do tuoi xang tu thieu giua duong
̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼5̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼
thieu nguoi dan ong chay nhu ngon duoc song do tuoi xang tu thieu giua duong
̼B̼à̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼-̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ằ̼n̼ ̼q̼u̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ề̼m̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼
Di thư đau đớn của cụ bà 66 tuổi tự thiêu vì nợ nần phá sản
̼D̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼4̼8̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ề̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼.̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

Một người đàn ông ở Hải Dương ᴛử voɴg vì tự thiêu

K̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

1̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ạ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
Mua xăng về tự thiêu tại nhà, người đàn ông tử vong thương tâm | Báo Dân trí
̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼.̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼4̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ạ̼c̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼3̼0̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼
Kinh hoàng: Người đàn ông bốc cháy như ngọn đuốc, nghi tự thiêu ở Bình Dương
̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button