Uncategorized

H̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ù̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼

J

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼é̼m̼ ̼d̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

Ông Trần Văn Tuân, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cũng bị tấn công khi đọc lời xin lỗi công khai /// Ảnh Minh Chiến

Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼â̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼â̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼

̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼5̼.̼4̼)̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼5̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼x̼ô̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼â̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼é̼p̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼â̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼ị̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼á̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼


̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼á̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼.̼5̼.̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼(̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼ế̼n̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼ế̼n̼.̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼x̼ử̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼2̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼x̼ử̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼


N̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼.̼1̼2̼.̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button