Uncategorized

ɢ̼ɪ̼á̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ả̼ ̼ʙ̼é̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼𝟺̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ổ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼à̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼á̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ặ̼ᴛ̼ ̼ʟ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼à̼ ̼ᴅ̼ọ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ắ̼ᴍ̼ ̼đ̼ɪ̼ệ̼ɴ̼ ̼:̼ ̼ʜ̼ɪ̼ệ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ứ̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼â̼ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ẫ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ộ̼

J

Th̼e̼o̼ p̼h̼ả̼n̼ á̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ N̼a̼m̼ (̼ở̼ x̼ã̼ X̼u̼â̼n̼ G̼i̼a̼o̼,̼ B̼ả̼o̼ T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ L̼à̼o̼ C̼a̼i̼)̼,̼ H̼i̼ệ̼u̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ v̼à̼ g̼i̼á̼o̼ v̼i̼ê̼n̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ m̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼ x̼ã̼ X̼u̼â̼n̼ G̼i̼a̼o̼ đ̼ã̼ d̼ọ̼a̼ c̼ắ̼m̼ đ̼i̼ệ̼n̼,̼ b̼ế̼ n̼g̼ư̼ợ̼c̼ c̼o̼n̼ a̼n̼h̼ l̼à̼ c̼h̼á̼u̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ G̼i̼a̼ H̼.̼ (̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ t̼h̼ả̼ v̼à̼o̼ m̼á̼y̼ v̼ặ̼t̼ l̼ô̼n̼g̼ g̼à̼.̼ S̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ a̼n̼h̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ k̼i̼ế̼n̼ v̼à̼ q̼u̼a̼y̼ c̼l̼i̼p̼.̼

 

Đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ h̼i̼ệ̼u̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼

̼T̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ v̼ớ̼i̼ P̼V̼, a̼n̼h̼ N̼a̼m̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼,̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ l̼ệ̼,̼ a̼n̼h̼ đ̼ư̼a̼ c̼o̼n̼ l̼à̼ c̼h̼á̼u̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ G̼i̼a̼ H̼.̼ đ̼i̼ h̼ọ̼c̼ t̼ạ̼i̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ m̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼ x̼ã̼ X̼u̼â̼n̼ G̼i̼a̼o̼.̼

V̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼á̼u̼ b̼é̼

̼M̼ặ̼c̼ d̼ù̼ ở̼ n̼h̼à̼ c̼h̼á̼u̼ r̼ấ̼t̼ v̼u̼i̼ v̼ẻ̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼i̼ đ̼ế̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ c̼h̼á̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ị̼u̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ x̼e̼ đ̼ể̼ v̼à̼o̼ l̼ớ̼p̼.̼ V̼i̼ệ̼c̼ c̼o̼n̼ a̼n̼h̼ s̼ợ̼ l̼ớ̼p̼ đ̼ã̼ d̼i̼ễ̼n̼ r̼a̼ m̼ấ̼y̼ h̼ô̼m̼,̼ đ̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ b̼a̼n̼ đ̼ê̼m̼ c̼o̼n̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼a̼y̼ g̼i̼ậ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼,̼ k̼h̼ó̼c̼.̼ V̼ì̼ t̼h̼ế̼,̼ a̼n̼h̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ n̼g̼h̼ỉ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ể̼ t̼ì̼m̼ h̼i̼ể̼u̼ s̼ự̼ t̼h̼ể̼ ở̼ l̼ớ̼p̼ r̼a̼ s̼a̼o̼.̼

 

̼A̼n̼h̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼ẫ̼n̼ g̼i̼a̼o̼ c̼o̼n̼ c̼h̼o̼ c̼ô̼ g̼i̼á̼o̼ r̼ồ̼i̼ r̼a̼ v̼ề̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ a̼n̼h̼ đ̼ã̼ đ̼i̼ v̼ò̼n̼g̼ r̼a̼ c̼ổ̼n̼g̼ p̼h̼ụ̼ p̼h̼í̼a̼ s̼a̼u̼ t̼h̼ì̼ n̼g̼h̼e̼ t̼h̼ấ̼y̼ g̼i̼ọ̼n̼g̼ c̼ô̼ g̼i̼á̼o̼ q̼u̼á̼t̼,̼ d̼ọ̼a̼ c̼ắ̼m̼ c̼o̼n̼ v̼à̼o̼ ổ̼ đ̼i̼ệ̼n̼.̼

V̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼á̼u̼ b̼é̼
̼A̼n̼h̼ t̼r̼è̼o̼ l̼ê̼n̼ t̼ư̼ờ̼n̼g̼ n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼ô̼ H̼.̼ v̼à̼ c̼ô̼ P̼.̼ c̼ầ̼m̼ t̼a̼y̼,̼ c̼ầ̼m̼ c̼ổ̼ n̼h̼ấ̼c̼ c̼o̼n̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼à̼o̼ m̼á̼y̼ v̼ặ̼t̼ l̼ô̼n̼g̼ g̼à̼ g̼ầ̼n̼ đ̼ó̼.̼

“̼T̼ô̼i̼ v̼ộ̼i̼ v̼à̼n̼g̼ c̼h̼ụ̼p̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ấ̼y̼ k̼i̼ể̼u̼ ả̼n̼h̼ r̼ồ̼i̼ q̼u̼a̼y̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ộ̼t̼ đ̼o̼ạ̼n̼ v̼i̼d̼e̼o̼ b̼ằ̼n̼g̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ S̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ c̼ô̼ H̼.̼ -̼ H̼i̼ệ̼u̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ c̼ò̼n̼ q̼u̼á̼t̼ m̼ắ̼n̼g̼,̼ d̼ọ̼a̼ c̼ắ̼m̼ ổ̼ đ̼i̼ệ̼n̼ v̼à̼o̼ c̼o̼n̼ t̼ô̼i̼,̼ r̼ồ̼i̼ b̼ế̼ c̼ả̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ c̼ả̼ c̼h̼â̼n̼ c̼h̼á̼u̼ v̼à̼o̼ c̼á̼i̼ m̼á̼y̼ v̼ặ̼t̼ l̼ô̼n̼g̼ g̼à̼.̼ K̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ị̼u̼ đ̼ự̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼ữ̼a̼ t̼ô̼i̼ k̼ê̼u̼ l̼ê̼n̼:̼ “̼C̼h̼ị̼ ơ̼i̼,̼ c̼h̼ị̼ d̼ọ̼a̼ c̼o̼n̼ e̼m̼ v̼ừ̼a̼ t̼h̼ô̼i̼ n̼h̼a̼”̼,̼ đ̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ t̼ô̼i̼ n̼h̼ả̼y̼ t̼ư̼ờ̼n̼g̼ v̼à̼o̼ v̼à̼ l̼ấ̼y̼ đ̼ồ̼ đ̼ư̼a̼ c̼h̼á̼u̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼”̼,̼ a̼n̼h̼ N̼a̼m̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼.̼

“̼H̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼ô̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ ở̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼.̼ V̼ề̼ p̼h̼í̼a̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ g̼i̼á̼o̼ đ̼ã̼ x̼i̼n̼ l̼ỗ̼i̼ v̼à̼ m̼o̼n̼g̼ m̼u̼ố̼n̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ b̼ỏ̼ q̼u̼a̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼.̼ P̼h̼í̼a̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼ã̼ v̼à̼o̼ c̼u̼ộ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ể̼m̼ c̼ủ̼a̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ l̼à̼ đ̼i̼ đ̼ế̼n̼ c̼ù̼n̼g̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ b̼ở̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ l̼ờ̼i̼ t̼ô̼i̼ n̼ó̼i̼ r̼a̼,̼ g̼i̼ờ̼ m̼à̼ b̼ỏ̼ q̼u̼a̼,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼g̼h̼ĩ̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ n̼ó̼i̼ d̼ố̼i̼”̼,̼ a̼n̼h̼ N̼a̼m̼ n̼ói

̼B̼é̼ 4̼ t̼u̼ổ̼i̼ b̼ị̼ c̼ô̼ g̼i̼á̼o̼ v̼à̼ H̼i̼ệ̼u̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ d̼ọ̼a̼ c̼ắ̼m̼ đ̼i̼ệ̼n̼,̼ t̼h̼ả̼ v̼à̼o̼ m̼á̼y̼ v̼ặ̼t̼ l̼ô̼n̼g̼ g̼à̼

T̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ t̼h̼ê̼m̼ v̼ớ̼i̼ P̼V̼ ,̼ a̼n̼h̼ N̼a̼m̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼,̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼,̼ t̼r̼ê̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼á̼u̼ c̼ó̼ v̼ế̼t̼ b̼ầ̼m̼ t̼í̼m̼,̼ đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ v̼ế̼t̼ x̼ư̼ớ̼c̼ d̼à̼i̼,̼ r̼ộ̼n̼g̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 2̼ c̼m̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼,̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ c̼h̼á̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ s̼a̼o̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ t̼â̼m̼ l̼ý̼ c̼há̼u̼ v̼ẫ̼n̼ h̼o̼ả̼n̼g̼ s̼ợ̼.̼ N̼g̼a̼y̼ đ̼ê̼m̼ h̼ô̼m̼ đ̼ó̼,̼ c̼h̼á̼u̼ h̼a̼y̼ b̼ị̼ g̼i̼ậ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼,̼ r̼ồ̼i̼ k̼h̼ó̼c̼ c̼ả̼ đ̼ê̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼,̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ a̼n̼h̼ đ̼ã̼ b̼á̼o̼ l̼ê̼n̼ c̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ P̼h̼ò̼n̼g̼ G̼i̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ B̼ả̼o̼ T̼h̼ắ̼n̼g̼ v̼à̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ b̼u̼ổ̼i̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼ề̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼ê̼u̼ t̼r̼ê̼n̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ b̼u̼ổ̼i̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ g̼i̼á̼o̼ c̼ũ̼n̼g̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ d̼ọ̼a̼ c̼ắ̼m̼ đ̼i̼ệ̼n̼ v̼à̼ b̼ế̼ c̼h̼á̼u̼ b̼é̼ v̼à̼o̼ m̼á̼y̼ v̼ặ̼t̼ l̼ô̼n̼g̼ g̼à̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ể̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼i̼ệ̼n̼g̼ m̼á̼y̼ c̼h̼ứ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ả̼ c̼h̼á̼u̼ x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ m̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼ x̼ã̼ X̼u̼â̼n̼ G̼i̼a̼o̼

̼“̼C̼á̼c̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ g̼i̼á̼m̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼ậ̼t̼ c̼h̼o̼ c̼o̼n̼ t̼ô̼i̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ v̼ề̼ m̼ặ̼t̼ t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼,̼ t̼ô̼i̼ n̼g̼h̼ĩ̼ r̼ấ̼t̼ k̼h̼ó̼ đ̼ể̼ g̼i̼á̼m̼ đ̼ị̼n̼h̼ b̼ở̼i̼ đ̼ê̼m̼ đ̼ê̼m̼,̼ c̼h̼á̼u̼ t̼o̼à̼n̼ g̼i̼ậ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼,̼ k̼h̼ó̼c̼ v̼à̼ r̼ấ̼t̼ h̼o̼ả̼n̼g̼ s̼ợ̼ k̼h̼i̼ l̼ấ̼y̼ t̼ú̼i̼ x̼á̼c̼h̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ l̼ớ̼p̼.̼ C̼l̼i̼p̼ t̼ô̼i̼ q̼u̼a̼y̼ l̼ạ̼i̼ r̼à̼n̼h̼ r̼à̼n̼h̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ v̼ẫ̼n̼ b̼ả̼o̼,̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ể̼ c̼h̼á̼u̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼i̼ệ̼n̼g̼ m̼á̼y̼ c̼h̼ứ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ả̼ x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼ô̼i̼ đ̼ư̼a̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ r̼a̼ c̼ô̼n̼g̼ l̼u̼ậ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ n̼h̼ằ̼m̼ m̼ụ̼c̼ đ̼í̼c̼h̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ b̼ồ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼a̼y̼ l̼à̼m̼ g̼ì̼ c̼h̼o̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ m̼à̼ c̼h̼ỉ̼ m̼u̼ố̼n̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ x̼ử̼ l̼ý̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ g̼ư̼ơ̼n̼g̼ b̼ở̼i̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ứ̼n̼g̼ đ̼ầ̼u̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ g̼i̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼ m̼à̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ t̼r̼ê̼n̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ể̼ đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

M̼á̼y̼ v̼ặ̼t̼ l̼ô̼n̼g̼ g̼à̼ ”̼n̼g̼á̼o̼ ộ̼p̼”̼ m̼à̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ đ̼ã̼ đ̼ị̼n̼h̼ n̼h̼é̼t̼ t̼r̼ẻ̼ v̼à̼o̼ (̼ả̼n̼h̼ p̼h̼ụ̼ h̼u̼y̼n̼h̼ c̼u̼n̼g̼ c̼ấ̼p̼)
̼H̼i̼ệ̼u̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ d̼ố̼c̼ t̼r̼ẻ̼ v̼à̼o̼ m̼á̼y̼ v̼ặ̼t̼ l̼ô̼n̼g̼ g̼à̼ b̼ị̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ê̼m̼ s̼a̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼

̼T̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ b̼á̼o̼ D̼â̼n̼ T̼r̼í̼,̼ ô̼n̼g̼ P̼h̼ù̼n̼g̼ M̼i̼n̼h̼ T̼h̼á̼i̼ –̼ P̼h̼ó̼ C̼h̼á̼n̼h̼ V̼ă̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ S̼ở̼ G̼D̼ Đ̼T̼ t̼ỉ̼n̼h̼ L̼à̼o̼ C̼a̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ m̼ộ̼t̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ m̼ẫ̼u̼ g̼i̼á̼o̼ 4̼ t̼u̼ổ̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ m̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼ X̼u̼â̼n̼ G̼i̼a̼o̼ b̼ị̼ 2̼ g̼i̼á̼o̼ v̼i̼ê̼n̼ v̼à̼ c̼ô̼ H̼i̼ệ̼u̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ d̼ọ̼a̼ d̼ố̼c̼ đ̼ầ̼u̼ v̼à̼o̼ m̼á̼y̼ v̼ặ̼t̼ l̼ô̼n̼g̼ g̼à̼,̼ T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ t̼r̼ự̼c̼ U̼B̼N̼D̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ B̼ả̼o̼ T̼h̼ắ̼n̼g̼ v̼ừ̼a̼ c̼ó̼ k̼ế̼t̼ l̼u̼ậ̼n̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼.̼

 

̼T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼,̼ v̼ớ̼i̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ l̼ẽ̼ r̼a̼ c̼ô̼ V̼ũ̼ T̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼ –̼ h̼i̼ệ̼u̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ c̼h̼ỉ̼ b̼ị̼ g̼i̼á̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼ứ̼c̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ ủ̼y̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ê̼m̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ s̼a̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ k̼h̼á̼c̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼u̼ c̼h̼i̼ t̼à̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ ở̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ n̼à̼y̼.̼ C̼h̼í̼n̼h̼ v̼ì̼ v̼ậ̼y̼ c̼ô̼ H̼ằ̼n̼g̼ đ̼ã̼ p̼h̼ả̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ậ̼t̼ l̼à̼ c̼á̼c̼h̼ c̼h̼ứ̼c̼ v̼à̼ b̼ị̼ đ̼i̼ề̼u̼ đ̼ộ̼n̼g̼ s̼a̼n̼g̼ g̼i̼ả̼n̼g̼ d̼ạ̼y̼ t̼ạ̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ k̼h̼á̼c̼.̼

̼Kế̼t̼ l̼u̼ậ̼n̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼.̼

̼H̼a̼i̼ c̼ô̼ g̼i̼á̼o̼ c̼ó̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼à̼ c̼ô̼ V̼ũ̼ T̼h̼ị̼ T̼h̼u̼ H̼i̼ề̼n̼ v̼à̼ L̼ê̼ T̼h̼ị̼ P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ậ̼t̼ c̼ả̼n̼h̼ c̼á̼o̼ v̼à̼ b̼ị̼ đ̼i̼ề̼u̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ s̼a̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ k̼h̼á̼c̼.̼ T̼ạ̼m̼ t̼h̼ờ̼i̼,̼ h̼a̼i̼ c̼ô̼ n̼à̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼i̼ế̼p̼ đ̼ứ̼n̼g̼ l̼ớ̼p̼ g̼i̼ả̼n̼g̼ d̼ạ̼y̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ m̼à̼ l̼à̼m̼ c̼ô̼n̼g̼ v̼i̼ệ̼c̼ k̼h̼á̼c̼.̼

̼H̼a̼i̼ h̼i̼ệ̼u̼ p̼h̼ó̼ c̼ủ̼a̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ t̼u̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ d̼ố̼c̼ đ̼ầ̼u̼ t̼r̼ẻ̼ v̼à̼o̼ m̼á̼y̼ v̼ặ̼t̼ l̼ô̼n̼g̼ g̼à̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ c̼ũ̼n̼g̼ b̼ị̼ p̼h̼ê̼ b̼ì̼n̼h̼ v̼ì̼ c̼h̼ư̼a̼ l̼à̼m̼ t̼ố̼t̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ g̼i̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼ t̼ư̼ t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ đ̼ạ̼o̼ đ̼ứ̼c̼ n̼g̼h̼ề̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ v̼à̼ k̼ỹ̼ n̼ă̼n̼g̼ x̼ử̼ l̼ý̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼u̼ố̼n̼g̼ c̼h̼o̼ g̼i̼á̼o̼ v̼i̼ê̼n̼,̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼,̼ m̼ộ̼t̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ y̼ t̼ế̼ v̼à̼ m̼ộ̼t̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ c̼ấ̼p̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ c̼ó̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ k̼i̼ế̼n̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ g̼i̼á̼o̼ v̼i̼ê̼n̼ v̼à̼ h̼i̼ệ̼u̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ d̼ọ̼a̼ t̼r̼ẻ̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼a̼n̼ n̼g̼ă̼n̼ c̼ũ̼n̼g̼ b̼ị̼ p̼h̼ê̼ b̼ì̼n̼h̼.̼

T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ m̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼ x̼ã̼ X̼u̼â̼n̼ G̼i̼a̼o̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼,̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ p̼h̼á̼t̼ t̼á̼n̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ m̼ộ̼t̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ b̼ị̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ g̼i̼á̼o̼ d̼ố̼c̼ đ̼ầ̼u̼,̼ d̼ọ̼a̼ t̼h̼ả̼ v̼à̼o̼ m̼á̼y̼ v̼ặ̼t̼ l̼ô̼n̼g̼ g̼à̼.̼ C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ó̼ l̼à̼ b̼é̼ t̼r̼a̼i̼ 5̼ t̼u̼ổ̼i̼ h̼ọ̼c̼ t̼ạ̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ m̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼ x̼ã̼ X̼u̼â̼n̼ G̼i̼a̼o̼ (̼B̼ả̼o̼ T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ L̼à̼o̼ C̼a̼i̼)̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ l̼à̼ c̼h̼á̼u̼ b̼é̼ k̼h̼ó̼c̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ê̼n̼ b̼ị̼ c̼ô̼ V̼ũ̼ T̼h̼ị̼ T̼h̼u̼ H̼i̼ề̼n̼ v̼à̼ L̼ê̼ T̼h̼ị̼ P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ d̼ọ̼a̼ t̼h̼ả̼ v̼à̼o̼ m̼á̼y̼ v̼ặ̼t̼ l̼ô̼n̼g̼ g̼à̼.̼ T̼i̼ế̼p̼ đ̼ó̼,̼ H̼i̼ệ̼u̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ V̼ũ̼ T̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼ t̼ớ̼i̼ b̼ế̼ c̼h̼á̼u̼ d̼ỗ̼ d̼à̼n̼h̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ v̼à̼ m̼a̼n̼g̼ c̼h̼á̼u̼ t̼ớ̼i̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ m̼á̼y̼ n̼à̼y̼ d̼ọ̼a̼ c̼ắ̼m̼ đ̼i̼ệ̼n̼.̼

̼Ng̼ư̼ờ̼i̼ q̼u̼a̼y̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼l̼i̼p̼ c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ b̼ố̼ c̼h̼á̼u̼ b̼é̼.̼ S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼,̼ đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ x̼i̼n̼ l̼ỗ̼i̼ v̼à̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼o̼ b̼é̼ đ̼i̼ h̼ọ̼c̼ t̼r̼ở̼ l̼ạ̼i̼.̼ H̼u̼y̼ệ̼n̼ ủ̼y̼ B̼ả̼o̼ T̼h̼ắ̼n̼g̼ g̼i̼a̼o̼ U̼B̼N̼D̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ r̼a̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ H̼i̼ệ̼u̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ V̼ũ̼ T̼h̼ị̼ H̼ằ̼n̼g̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ k̼i̼ể̼m̼ đ̼i̼ể̼m̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button