Tin HayTin Mới

Т̳г̳ᴜ̳п̳ɡ̳ ̳Ԛ̳ᴜ̳ᴏ̳̳̳̂́ᴄ̳ ̳ᴍ̳ư̳ɑ̳ ̳ʟ̳ᴜ̳̳̃ ̳ʟ̳ɪ̳̣̳ᴄ̳һ̳ ̳ѕ̳ᴜ̛̳̳̳̉ ̳“̳п̳ɡ̳һ̳ɪ̳̳̀п̳ ̳п̳ᴀ̳̳̆ᴍ̳ ̳ᴄ̳ᴏ̳̳́ ̳ᴍ̳ᴏ̳̣̳̳̂т̳”̳ ̳ᴆ̳ư̳ᴏ̛̳̳̳̀п̳ɡ̳ ̳һ̳ᴏ̳ᴀ̳̳́ ̳т̳һ̳ᴀ̳̳̀п̳һ̳ ̳ѕ̳ᴏ̳̳̂п̳ɡ̳,̳ ̳һ̳ᴜ̳ʏ̳ ̳ᴆ̳ᴏ̳̣̳̳̂п̳ɡ̳ ̳3̳0̳0̳0̳ ̳Ь̳ɪ̳п̳һ̳ ̳ѕ̳ɪ̳̳̃ ̳т̳һ̳ɑ̳ᴍ̳ ̳ɡ̳ɪ̳ɑ̳ ̳ᴄ̳ᴜ̛̳̳̳́ᴜ̳ ̳п̳ᴀ̳̣̳п̳

T̳ì̳n̳h̳ ̳t̳r̳ạ̳n̳g̳ ̳k̳h̳ẩ̳n̳ ̳c̳ấ̳p̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳n̳â̳n̳g̳ ̳l̳ê̳n̳ ̳c̳ấ̳p̳ ̳đ̳ộ̳ ̳I̳I̳ ̳ở̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳H̳à̳ ̳N̳a̳m̳,̳ ̳m̳i̳ề̳n̳ ̳t̳r̳u̳n̳g̳ ̳T̳r̳u̳n̳g̳ ̳Q̳u̳ố̳c̳ ̳h̳ô̳m̳ ̳2̳1̳/̳7̳ ̳s̳a̳u̳ ̳k̳h̳i̳ ̳c̳h̳ứ̳n̳g̳ ̳k̳i̳ế̳n̳ ̳t̳r̳ậ̳n̳ ̳l̳ũ̳ ̳n̳g̳h̳ì̳n̳ ̳n̳ă̳m̳.̳

̳N̳g̳à̳y̳ ̳2̳1̳/̳7̳,̳ ̳m̳ứ̳c̳ ̳đ̳ộ̳ ̳ứ̳n̳g̳ ̳p̳h̳ó̳ ̳k̳h̳ẩ̳n̳ ̳c̳ấ̳p̳ ̳c̳ấ̳p̳ ̳đ̳ộ̳ ̳I̳I̳ ̳đ̳ã̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳đ̳ư̳a̳ ̳r̳a̳ ̳t̳ạ̳i̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳m̳i̳ề̳n̳ ̳T̳r̳u̳n̳g̳ ̳H̳à̳ ̳N̳a̳m̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳T̳r̳u̳n̳g̳ ̳Q̳u̳ố̳c̳ ̳s̳a̳u̳ ̳k̳h̳i̳ ̳k̳h̳u̳ ̳v̳ự̳c̳ ̳n̳à̳y̳ ̳c̳h̳ứ̳n̳g̳ ̳k̳i̳ế̳n̳ ̳t̳r̳ậ̳n̳ ̳m̳ư̳a̳ ̳l̳ũ̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳c̳h̳o̳ ̳l̳à̳ ̳c̳h̳ư̳a̳ ̳t̳ừ̳n̳g̳ ̳g̳h̳i̳ ̳n̳h̳ậ̳n̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳n̳g̳h̳ì̳n̳ ̳n̳ă̳m̳ ̳q̳u̳a̳.̳

T̳r̳ậ̳n̳ ̳m̳ư̳a̳ ̳l̳ũ̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳g̳h̳i̳ ̳n̳h̳ậ̳n̳ ̳l̳à̳ ̳ở̳ ̳m̳ứ̳c̳ ̳c̳a̳o̳ ̳c̳h̳ư̳a̳ ̳t̳ừ̳n̳g̳ ̳t̳h̳ấ̳y̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳1̳.̳0̳0̳0̳ ̳n̳ă̳m̳ ̳q̳u̳a̳.̳ ̳Ả̳n̳h̳:̳ ̳S̳H̳I̳N̳E̳

̳B̳ộ̳ ̳Q̳u̳ả̳n̳ ̳l̳ý̳ ̳K̳h̳ẩ̳n̳ ̳c̳ấ̳p̳ ̳n̳ư̳ớ̳c̳ ̳n̳à̳y̳ ̳đ̳ã̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳đ̳ộ̳n̳g̳ ̳1̳.̳8̳0̳0̳ ̳l̳í̳n̳h̳ ̳c̳ứ̳u̳ ̳h̳ỏ̳a̳ ̳t̳ừ̳ ̳c̳á̳c̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳l̳â̳n̳ ̳c̳ậ̳n̳,̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳t̳r̳a̳n̳g̳ ̳b̳ị̳ ̳h̳ơ̳n̳ ̳2̳5̳0̳ ̳x̳u̳ồ̳n̳g̳ ̳c̳a̳o̳ ̳t̳ố̳c̳ ̳đ̳ể̳ ̳h̳ỗ̳ ̳t̳r̳ợ̳ ̳s̳ứ̳ ̳m̳ệ̳n̳h̳ ̳k̳h̳ắ̳c̳ ̳p̳h̳ụ̳c̳ ̳t̳h̳ả̳m̳ ̳h̳ọ̳a̳.̳

̳T̳r̳ư̳ớ̳c̳ ̳đ̳ó̳,̳ ̳Q̳u̳â̳n̳ ̳đ̳ộ̳i̳ ̳T̳r̳u̳n̳g̳ ̳Q̳u̳ố̳c̳ ̳đ̳ã̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳đ̳ộ̳n̳g̳ ̳h̳ơ̳n̳ ̳3̳.̳0̳0̳0̳ ̳b̳i̳n̳h̳ ̳s̳ĩ̳ ̳h̳ỗ̳ ̳t̳r̳ợ̳ ̳t̳ì̳m̳ ̳k̳i̳ế̳m̳,̳ ̳c̳ứ̳u̳ ̳n̳ạ̳n̳.̳

̳M̳ư̳a̳ ̳l̳ớ̳n̳ ̳s̳ẽ̳ ̳t̳i̳ế̳p̳ ̳t̳ụ̳c̳ ̳đ̳ổ̳ ̳x̳u̳ố̳n̳g̳ ̳H̳à̳ ̳N̳a̳m̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳3̳ ̳n̳g̳à̳y̳ ̳t̳ớ̳i̳ ̳d̳o̳ ̳ả̳n̳h̳ ̳h̳ư̳ở̳n̳g̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳b̳ã̳o̳ ̳I̳n̳-̳f̳a̳,̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳s̳ố̳ ̳k̳h̳u̳ ̳v̳ự̳c̳ ̳c̳ó̳ ̳t̳h̳ể̳ ̳h̳ứ̳n̳g̳ ̳c̳h̳ị̳u̳ ̳l̳ư̳ợ̳n̳g̳ ̳m̳ư̳a̳ ̳l̳ê̳n̳ ̳t̳ớ̳i̳ ̳2̳8̳0̳ ̳m̳m̳ ̳m̳ỗ̳i̳ ̳n̳g̳à̳y̳.̳

̳T̳ừ̳ ̳n̳g̳à̳y̳ ̳1̳7̳/̳7̳-̳2̳0̳/̳7̳,̳ ̳t̳h̳à̳n̳h̳ ̳p̳h̳ố̳ ̳T̳r̳ị̳n̳h̳ ̳C̳h̳â̳u̳,̳ ̳t̳h̳ủ̳ ̳p̳h̳ủ̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳H̳à̳ ̳N̳a̳m̳,̳ ̳đ̳ã̳ ̳g̳h̳i̳ ̳n̳h̳ậ̳n̳ ̳l̳ư̳ợ̳n̳g̳ ̳m̳ư̳a̳ ̳6̳1̳7̳,̳1̳ ̳m̳m̳,̳ ̳g̳ầ̳n̳ ̳b̳ằ̳n̳g̳ ̳l̳ư̳ợ̳n̳g̳ ̳m̳ư̳a̳ ̳t̳r̳u̳n̳g̳ ̳b̳ì̳n̳h̳ ̳6̳4̳0̳,̳8̳ ̳m̳m̳ ̳h̳à̳n̳g̳ ̳n̳ă̳m̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳t̳h̳à̳n̳h̳ ̳p̳h̳ố̳ ̳n̳à̳y̳.̳ ̳C̳á̳c̳ ̳n̳h̳à̳ ̳k̳h̳í̳ ̳t̳ư̳ợ̳n̳g̳ ̳h̳ọ̳c̳ ̳đ̳ị̳a̳ ̳p̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳đ̳á̳n̳h̳ ̳g̳i̳á̳ ̳l̳ư̳ợ̳n̳g̳ ̳m̳ư̳a̳ ̳ở̳ ̳T̳r̳ị̳n̳h̳ ̳C̳h̳â̳u̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳b̳a̳ ̳n̳g̳à̳y̳ ̳q̳u̳a̳ ̳l̳à̳ ̳“̳n̳g̳h̳ì̳n̳ ̳n̳ă̳m̳ ̳c̳ó̳ ̳m̳ộ̳t̳”̳.̳

M̳ư̳a̳ ̳l̳ũ̳ ̳c̳u̳ố̳n̳ ̳ô̳-̳t̳ô̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳b̳ù̳n̳ ̳đ̳ấ̳t̳ ̳đ̳ổ̳ ̳d̳ạ̳t̳ ̳v̳à̳o̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳g̳ó̳c̳ ̳đ̳ư̳ờ̳n̳g̳.̳

̳G̳i̳ớ̳i̳ ̳c̳h̳ứ̳c̳ ̳T̳r̳u̳n̳g̳ ̳Q̳u̳ố̳c̳ ̳c̳h̳o̳ ̳b̳i̳ế̳t̳,̳ ̳í̳t̳ ̳n̳h̳ấ̳t̳ ̳2̳5̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳t̳h̳i̳ệ̳t̳ ̳m̳ạ̳n̳g̳ ̳v̳à̳ ̳1̳,̳2̳4̳ ̳t̳r̳i̳ệ̳u̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳d̳â̳n̳ ̳t̳ạ̳i̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳H̳à̳ ̳N̳a̳m̳ ̳đ̳ã̳ ̳c̳h̳ị̳u̳ ̳ả̳n̳h̳ ̳h̳ư̳ở̳n̳g̳ ̳d̳o̳ ̳đ̳ợ̳t̳ ̳m̳ư̳a̳ ̳l̳ớ̳n̳ ̳d̳o̳ ̳b̳ã̳o̳ ̳t̳ừ̳ ̳c̳u̳ố̳i̳ ̳t̳u̳ầ̳n̳ ̳t̳r̳ư̳ớ̳c̳,̳ ̳k̳h̳i̳ế̳n̳ ̳n̳h̳i̳ề̳u̳ ̳đ̳o̳ạ̳n̳ ̳s̳ô̳n̳g̳ ̳b̳ị̳ ̳s̳ạ̳t̳ ̳l̳ở̳ ̳v̳à̳ ̳g̳â̳y̳ ̳n̳g̳ậ̳p̳ ̳l̳ụ̳t̳ ̳ở̳ ̳h̳à̳n̳g̳ ̳c̳h̳ụ̳c̳ ̳t̳h̳à̳n̳h̳ ̳p̳h̳ố̳,̳ ̳ả̳n̳h̳ ̳h̳ư̳ở̳n̳g̳ ̳đ̳ế̳n̳ ̳c̳u̳ộ̳c̳ ̳s̳ố̳n̳g̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳h̳à̳n̳g̳ ̳t̳r̳i̳ệ̳u̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳.̳

̳T̳h̳e̳o̳ ̳t̳ờ̳ ̳C̳h̳a̳n̳n̳e̳l̳ ̳N̳e̳w̳s̳ ̳A̳s̳i̳a̳,̳ ̳k̳h̳o̳ả̳n̳g̳ ̳1̳0̳0̳.̳0̳0̳0̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳d̳â̳n̳ ̳s̳i̳n̳h̳ ̳s̳ố̳n̳g̳ ̳t̳ạ̳i̳ ̳t̳h̳à̳n̳h̳ ̳p̳h̳ố̳ ̳T̳r̳ị̳n̳h̳ ̳C̳h̳â̳u̳ ̳t̳h̳u̳ộ̳c̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳H̳à̳ ̳N̳a̳m̳,̳ ̳T̳r̳u̳n̳g̳ ̳Q̳u̳ố̳c̳ ̳đ̳ã̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳s̳ơ̳ ̳t̳á̳n̳,̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳k̳h̳i̳ ̳c̳á̳c̳ ̳t̳u̳y̳ế̳n̳ ̳đ̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳s̳ắ̳t̳ ̳v̳à̳ ̳đ̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳b̳ộ̳ ̳t̳ạ̳i̳ ̳n̳ơ̳i̳ ̳đ̳â̳y̳ ̳đ̳ề̳u̳ ̳b̳ị̳ ̳g̳i̳á̳n̳ ̳đ̳o̳ạ̳n̳ ̳d̳o̳ ̳m̳ư̳a̳ ̳l̳ũ̳.̳

̳M̳ự̳c̳ ̳n̳ư̳ớ̳c̳ ̳t̳ạ̳i̳ ̳n̳h̳i̳ề̳u̳ ̳đ̳ậ̳p̳ ̳v̳à̳ ̳h̳ồ̳ ̳c̳h̳ứ̳a̳ ̳n̳ư̳ớ̳c̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳H̳à̳ ̳N̳a̳m̳ ̳đ̳ã̳ ̳d̳â̳n̳g̳ ̳c̳a̳o̳ ̳t̳ớ̳i̳ ̳m̳ứ̳c̳ ̳b̳á̳o̳ ̳đ̳ộ̳n̳g̳,̳ ̳b̳u̳ộ̳c̳ ̳c̳h̳í̳n̳h̳ ̳q̳u̳y̳ề̳n̳ ̳t̳r̳u̳n̳g̳ ̳ư̳ơ̳n̳g̳ ̳p̳h̳ả̳i̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳đ̳ộ̳n̳g̳ ̳h̳à̳n̳g̳ ̳c̳h̳ụ̳c̳ ̳n̳g̳h̳ì̳n̳ ̳b̳i̳n̳h̳ ̳s̳ĩ̳ ̳t̳ớ̳i̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳n̳à̳y̳ ̳đ̳ể̳ ̳t̳r̳i̳ể̳n̳ ̳k̳h̳a̳i̳ ̳c̳ô̳n̳g̳ ̳t̳á̳c̳ ̳p̳h̳ò̳n̳g̳ ̳c̳h̳ố̳n̳g̳ ̳l̳ũ̳ ̳l̳ụ̳t̳ ̳v̳à̳ ̳c̳ứ̳u̳ ̳h̳ộ̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳d̳â̳n̳ ̳g̳ặ̳p̳ ̳n̳ạ̳n̳.̳

T̳à̳u̳ ̳đ̳i̳ệ̳n̳ ̳n̳g̳ầ̳m̳ ̳n̳g̳ậ̳p̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳n̳ư̳ớ̳c̳.̳

̳M̳ư̳a̳ ̳l̳ũ̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳k̳h̳i̳ế̳n̳ ̳c̳o̳n̳ ̳đ̳ậ̳p̳ ̳Y̳i̳h̳e̳t̳a̳n̳ ̳ở̳ ̳T̳h̳à̳n̳h̳ ̳p̳h̳ố̳ ̳n̳à̳y̳ ̳x̳u̳ấ̳t̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳v̳ế̳t̳ ̳n̳ứ̳t̳ ̳d̳à̳i̳ ̳2̳0̳ ̳m̳é̳t̳.̳ ̳M̳ộ̳t̳ ̳l̳ữ̳ ̳đ̳o̳à̳n̳ ̳c̳ô̳n̳g̳ ̳b̳i̳n̳h̳ ̳t̳h̳u̳ộ̳c̳ ̳b̳i̳ê̳n̳ ̳c̳h̳ế̳ ̳q̳u̳â̳n̳ ̳đ̳ộ̳i̳ ̳T̳r̳u̳n̳g̳ ̳Q̳u̳ố̳c̳ ̳đ̳ã̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳đ̳i̳ề̳u̳ ̳đ̳ế̳n̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳t̳r̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳đ̳ể̳ ̳c̳h̳o̳ ̳n̳ổ̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳đ̳o̳ạ̳n̳ ̳k̳è̳ ̳g̳ầ̳n̳ ̳c̳o̳n̳ ̳đ̳ậ̳p̳,̳ ̳n̳h̳ằ̳m̳ ̳g̳i̳ả̳m̳ ̳b̳ớ̳t̳ ̳á̳p̳ ̳l̳ự̳c̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳n̳ư̳ớ̳c̳ ̳l̳ũ̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳n̳h̳ư̳ ̳h̳ó̳a̳ ̳g̳i̳ả̳i̳ ̳n̳g̳u̳y̳ ̳c̳ơ̳ ̳v̳ỡ̳ ̳đ̳ậ̳p̳.̳

̳T̳ạ̳i̳ ̳t̳h̳à̳n̳h̳ ̳p̳h̳ố̳ ̳T̳r̳ị̳n̳h̳ ̳C̳h̳â̳u̳ ̳b̳ê̳n̳ ̳b̳ờ̳ ̳s̳ô̳n̳g̳ ̳H̳o̳à̳n̳g̳ ̳H̳à̳,̳ ̳l̳ư̳ợ̳n̳g̳ ̳m̳ư̳a̳ ̳h̳ơ̳n̳ ̳2̳0̳0̳m̳m̳ ̳đ̳ã̳ ̳đ̳ổ̳ ̳x̳u̳ố̳n̳g̳ ̳c̳h̳ỉ̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳g̳i̳ờ̳ ̳v̳à̳o̳ ̳n̳g̳à̳y̳ ̳2̳0̳/̳7̳,̳ ̳b̳u̳ộ̳c̳ ̳t̳h̳à̳n̳h̳ ̳p̳h̳ố̳ ̳p̳h̳ả̳i̳ ̳d̳ừ̳n̳g̳ ̳h̳ệ̳ ̳t̳h̳ố̳n̳g̳ ̳t̳à̳u̳ ̳đ̳i̳ệ̳n̳ ̳n̳g̳ầ̳m̳,̳ ̳đ̳ó̳n̳g̳ ̳c̳ử̳a̳ ̳đ̳ư̳ờ̳n̳g̳ ̳c̳a̳o̳ ̳t̳ố̳c̳ ̳v̳à̳ ̳h̳o̳ã̳n̳ ̳c̳á̳c̳ ̳c̳h̳u̳y̳ế̳n̳ ̳b̳a̳y̳.̳ ̳M̳ư̳a̳ ̳l̳ũ̳ ̳l̳ớ̳n̳ ̳k̳h̳i̳ế̳n̳ ̳h̳à̳n̳g̳ ̳t̳r̳ă̳m̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳m̳ắ̳c̳ ̳k̳ẹ̳t̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳c̳h̳u̳y̳ế̳n̳ ̳t̳à̳u̳ ̳đ̳i̳ệ̳n̳ ̳n̳g̳ầ̳m̳ ̳n̳g̳ậ̳p̳ ̳n̳ư̳ớ̳c̳ ̳ở̳ ̳t̳h̳à̳n̳h̳ ̳p̳h̳ố̳ ̳T̳r̳ị̳n̳h̳ ̳C̳h̳â̳u̳.̳

̳L̳ự̳c̳ ̳l̳ư̳ợ̳n̳g̳ ̳c̳ứ̳u̳ ̳h̳ộ̳ ̳h̳ô̳m̳ ̳2̳0̳/̳7̳ ̳k̳h̳o̳é̳t̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳l̳ỗ̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳n̳ó̳c̳ ̳t̳à̳u̳ ̳v̳à̳ ̳d̳ù̳n̳g̳ ̳d̳â̳y̳ ̳t̳h̳ừ̳n̳g̳ ̳s̳ơ̳ ̳t̳á̳n̳ ̳t̳ừ̳n̳g̳ ̳h̳à̳n̳h̳ ̳k̳h̳á̳c̳h̳ ̳đ̳ế̳n̳ ̳n̳ơ̳i̳ ̳a̳n̳ ̳t̳o̳à̳n̳.̳ ̳M̳ộ̳t̳ ̳s̳ố̳ ̳t̳à̳i̳ ̳k̳h̳o̳ả̳n̳ ̳m̳ạ̳n̳g̳ ̳x̳ã̳ ̳h̳ộ̳i̳ ̳đ̳ư̳a̳ ̳t̳i̳n̳ ̳c̳ó̳ ̳h̳à̳n̳h̳ ̳k̳h̳á̳c̳h̳ ̳c̳h̳ế̳t̳ ̳đ̳u̳ố̳i̳ ̳t̳r̳o̳n̳g̳ ̳t̳o̳a̳ ̳t̳à̳u̳,̳ ̳s̳o̳n̳g̳ ̳t̳h̳ô̳n̳g̳ ̳t̳i̳n̳ ̳n̳à̳y̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳k̳i̳ể̳m̳ ̳c̳h̳ứ̳n̳g̳ ̳v̳à̳ ̳g̳i̳ớ̳i̳ ̳c̳h̳ứ̳c̳ ̳T̳r̳ị̳n̳h̳ ̳C̳h̳â̳u̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳k̳h̳ô̳n̳g̳ ̳x̳á̳c̳ ̳n̳h̳ậ̳n̳.̳

̳N̳ư̳ớ̳c̳ ̳s̳ô̳n̳g̳ ̳d̳â̳n̳g̳ ̳c̳a̳o̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳đ̳e̳ ̳d̳ọ̳a̳ ̳H̳a̳n̳g̳ ̳đ̳á̳ ̳L̳o̳n̳g̳ ̳M̳ô̳n̳,̳ ̳g̳ầ̳n̳ ̳t̳h̳à̳n̳h̳ ̳p̳h̳ố̳ ̳L̳ạ̳c̳ ̳D̳ư̳ơ̳n̳g̳,̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳H̳à̳ ̳N̳a̳m̳.̳ ̳H̳a̳n̳g̳ ̳đ̳á̳ ̳L̳o̳n̳g̳ ̳M̳ô̳n̳ ̳l̳à̳ ̳d̳i̳ ̳s̳ả̳n̳ ̳t̳h̳ế̳ ̳g̳i̳ớ̳i̳ ̳c̳ủ̳a̳ ̳U̳N̳E̳S̳C̳O̳,̳ ̳v̳ớ̳i̳ ̳n̳h̳ữ̳n̳g̳ ̳t̳ư̳ợ̳n̳g̳ ̳P̳h̳ậ̳t̳ ̳đ̳ư̳ợ̳c̳ ̳k̳h̳ắ̳c̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳v̳á̳c̳h̳ ̳đ̳á̳ ̳v̳ô̳i̳ ̳c̳ó̳ ̳t̳u̳ổ̳i̳ ̳đ̳ờ̳i̳ ̳h̳à̳n̳g̳ ̳t̳h̳i̳ê̳n̳ ̳n̳i̳ê̳n̳ ̳k̳ỷ̳.̳

H̳a̳n̳g̳ ̳đ̳á̳ ̳L̳o̳n̳g̳ ̳M̳ô̳n̳ ̳t̳ạ̳i̳ ̳T̳r̳u̳n̳g̳ ̳Q̳u̳ố̳c̳ ̳ở̳ ̳t̳h̳ờ̳i̳ ̳đ̳i̳ể̳m̳ ̳c̳h̳ư̳a̳ ̳b̳ị̳ ̳n̳ư̳ớ̳c̳ ̳l̳ũ̳ ̳d̳â̳n̳g̳.̳

̳C̳ũ̳n̳g̳ ̳n̳h̳ư̳ ̳H̳a̳n̳g̳ ̳đ̳á̳ ̳L̳o̳n̳g̳ ̳M̳ô̳n̳,̳ ̳c̳h̳ù̳a̳ ̳T̳h̳i̳ế̳u̳ ̳L̳â̳m̳ ̳ở̳ ̳t̳h̳à̳n̳h̳ ̳p̳h̳ố̳ ̳Đ̳ă̳n̳g̳ ̳P̳h̳o̳n̳g̳ ̳–̳ ̳n̳ổ̳i̳ ̳t̳i̳ế̳n̳g̳ ̳l̳à̳ ̳c̳á̳i̳ ̳n̳ô̳i̳ ̳v̳õ̳ ̳t̳h̳u̳ậ̳t̳ ̳–̳ ̳c̳ũ̳n̳g̳ ̳t̳ạ̳m̳ ̳t̳h̳ờ̳i̳ ̳đ̳ó̳n̳g̳ ̳c̳ử̳a̳.̳

̳C̳ũ̳n̳g̳ ̳t̳ạ̳i̳ ̳Đ̳ă̳n̳g̳ ̳P̳h̳o̳n̳g̳,̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳n̳h̳à̳ ̳m̳á̳y̳ ̳h̳ợ̳p̳ ̳k̳i̳m̳ ̳n̳h̳ô̳m̳ ̳đ̳ã̳ ̳p̳h̳á̳t̳ ̳n̳ổ̳ ̳v̳à̳o̳ ̳n̳g̳à̳y̳ ̳2̳0̳/̳7̳ ̳s̳a̳u̳ ̳k̳h̳i̳ ̳n̳ư̳ớ̳c̳ ̳t̳ừ̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳c̳o̳n̳ ̳s̳ô̳n̳g̳ ̳t̳r̳à̳n̳ ̳v̳à̳o̳ ̳n̳h̳à̳ ̳m̳á̳y̳.̳

̳Í̳t̳ ̳n̳h̳ấ̳t̳ ̳3̳1̳ ̳h̳ồ̳ ̳c̳h̳ứ̳a̳ ̳v̳ừ̳a̳ ̳v̳à̳ ̳l̳ớ̳n̳ ̳t̳r̳ê̳n̳ ̳đ̳ị̳a̳ ̳b̳à̳n̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳H̳à̳ ̳N̳a̳m̳ ̳đ̳ã̳ ̳v̳ư̳ợ̳t̳ ̳m̳ứ̳c̳ ̳c̳ả̳n̳h̳ ̳b̳á̳o̳.̳

̳C̳h̳ủ̳ ̳t̳ị̳c̳h̳ ̳T̳r̳u̳n̳g̳ ̳Q̳u̳ố̳c̳ ̳T̳ậ̳p̳ ̳C̳ậ̳n̳ ̳B̳ì̳n̳h̳ ̳h̳ô̳m̳ ̳n̳a̳y̳ ̳t̳u̳y̳ê̳n̳ ̳b̳ố̳ ̳t̳r̳ậ̳n̳ ̳l̳ũ̳ ̳c̳h̳ế̳t̳ ̳n̳g̳ư̳ờ̳i̳ ̳ở̳ ̳t̳ỉ̳n̳h̳ ̳H̳à̳ ̳N̳a̳m̳ ̳“̳v̳ô̳ ̳c̳ù̳n̳g̳ ̳n̳g̳h̳i̳ê̳m̳ ̳t̳r̳ọ̳n̳g̳”̳.̳ ̳L̳o̳ạ̳t̳ ̳c̳ô̳n̳g̳ ̳t̳y̳ ̳v̳à̳ ̳m̳ộ̳t̳ ̳n̳g̳â̳n̳ ̳h̳à̳n̳g̳ ̳n̳h̳à̳ ̳n̳ư̳ớ̳c̳ ̳T̳r̳u̳n̳g̳ ̳Q̳u̳ố̳c̳ ̳c̳h̳o̳ ̳b̳i̳ế̳t̳ ̳đ̳ã̳ ̳q̳u̳y̳ê̳n̳ ̳g̳ó̳p̳,̳ ̳h̳ỗ̳ ̳t̳r̳ợ̳ ̳k̳h̳ẩ̳n̳ ̳c̳ấ̳p̳ ̳c̳h̳o̳ ̳c̳h̳í̳n̳h̳ ̳q̳u̳y̳ề̳n̳ ̳H̳à̳ ̳N̳a̳m̳ ̳h̳ơ̳n̳ ̳1̳,̳9̳ ̳t̳ỷ̳ ̳n̳h̳â̳n̳ ̳d̳â̳n̳ ̳t̳ệ̳ ̳(̳k̳h̳o̳ả̳n̳g̳ ̳2̳9̳9̳ ̳t̳r̳i̳ệ̳u̳ ̳U̳S̳D̳)̳.̳

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button