Tin HayTin Mới

N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼

N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ủ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ũ̼i̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼̼̼à̼̼̼-̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼-̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼1̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼.̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼k̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼-̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼-̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼-̼n̼h̼ ̼h̼u̼-̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼-̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼q̼u̼-̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼-̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼-̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼t̼-̼á̼t̼,̼ ̼v̼-̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼-̼n̼ ̼n̼h̼-̼â̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ũ̼i̼…̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼à̼-̼n̼h̼ ̼h̼u̼-̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼.̼

 

̼N̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼6̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼V̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼á̼-̼n̼h̼ ̼đ̼-̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼–̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼V̼.̼H̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼V̼.̼H̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼H̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼V̼.̼H̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼đ̼á̼-̼n̼h̼ ̼đ̼-̼ậ̼-̼p̼,̼ ̼h̼à̼-̼n̼h̼ ̼h̼u̼-̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼“̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼5̼.̼6̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼-̼n̼h̼ ̼h̼-̼u̼-̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button