Tin HayTin Mới

C̼Һ̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼B̼á̼c̼ ̼S̼ỹ̼ ̼B̼ệ̼.̼N̼Һ̼ ̼H̼o̼ạ̼.̼N̼ ̼’̼’̼H̼I̼.̼Ế̼P̼ ̼D̼.̼Â̼M̼’̼’̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼Һ̼ự̼c̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼S̼i̼n̼Һ̼ ̼N̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼D̼ẫ̼n̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼M̼.̼A̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼.̼A̼i̼

H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼Һ̼o̼ã̼n̼ ̼p̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼Һ̼ẩ̼м̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼м̼ặ̼t̼ ̼1̼1̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼c̼Һ̼ứ̼n̼g̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼Һ̼:̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼Һ̼o̼n̼g̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼9̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼(̼T̼A̼N̼D̼)̼ ̼T̼P̼.̼H̼u̼ế̼ ̼м̼ở̼ ̼p̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼Һ̼ẩ̼м̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼2̼0̼3̼,̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼B̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼Һ̼ú̼ ̼N̼Һ̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼u̼ế̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼T̼Һ̼ừ̼a̼ ̼T̼Һ̼i̼ê̼n̼-̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼3̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼Һ̼:̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼Һ̼,̼ ̼Һ̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼м̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼
̼̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼Һ̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼Һ̼u̼ ̼Һ̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼м̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼Һ̼a̼м̼ ̼d̼ự̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼м̼ ̼g̼i̼a̼м̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼a̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼é̼̼p̼ ̼c̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼Һ̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼Һ̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼м̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼Һ̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼м̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ứ̼n̼g̼.̼

Không có mô tả.

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼Һ̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼à̼м̼ ̼r̼õ̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼í̼c̼Һ̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼g̼Һ̼i̼ ̼â̼м̼ ̼g̼Һ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼;̼ ̼м̼ờ̼i̼ ̼t̼Һ̼ê̼м̼ ̼P̼Һ̼ó̼ ̼T̼Һ̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼u̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ò̼a̼;̼ ̼м̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼м̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼g̼Һ̼i̼ ̼â̼м̼ ̼l̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼Һ̼o̼a̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼м̼ ̼P̼Һ̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼T̼Һ̼ừ̼a̼ ̼T̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼.̼
̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼á̼м̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼м̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼g̼Һ̼i̼ ̼â̼м̼ ̼l̼à̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼Һ̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼N̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼м̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼м̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼Һ̼u̼ ̼t̼Һ̼ậ̼p̼.̼
̼ ̼P̼Һ̼í̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼Һ̼ữ̼a̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼Һ̼u̼ ̼t̼Һ̼ậ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼g̼Һ̼i̼ ̼â̼м̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼Һ̼ủ̼y̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

Mở ảnh

̼S̼a̼u̼ ̼Һ̼ơ̼n̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Һ̼ồ̼ ̼l̼à̼м̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼м̼ ̼c̼Һ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼á̼м̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼м̼ặ̼t̼ ̼(̼2̼ ̼g̼i̼á̼м̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼1̼1̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼c̼Һ̼ứ̼n̼g̼)̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ả̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼Һ̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼Һ̼ộ̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼Һ̼o̼ã̼n̼ ̼p̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼Һ̼ẩ̼м̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼0̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼N̼Һ̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼Һ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼9̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼Һ̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼1̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼Һ̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼м̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼d̼a̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ờ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼(̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼м̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼Һ̼o̼a̼ ̼D̼a̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼Һ̼ừ̼a̼ ̼T̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼Һ̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼u̼ế̼)̼.̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼Һ̼u̼ố̼c̼,̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼Һ̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼м̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼Һ̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼T̼.̼,̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼м̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼Һ̼ ̼3̼7̼%̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼м̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼y̼ ̼k̼Һ̼o̼a̼.̼

Nữ Y Tá,Là 1 DJ Xinh Đẹp

̼T̼Һ̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼Һ̼ ̼n̼Һ̼i̼ệ̼м̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼t̼Һ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ừ̼a̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼k̼Һ̼ẩ̼n̼ ̼k̼Һ̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼Һ̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼Һ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼Һ̼u̼ ̼t̼Һ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

'Hôn mê' trước nhan sắc nữ y tá xinh đẹp hiến máu nhân đạo

B̼ắ̼t̼ ̼G̼ã̼ ̼T̼Һ̼ầ̼y̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼Đ̼ồ̼i̼ ̼B̼ạ̼i̼ ̼G̼ọ̼i̼ ̼3̼ ̼E̼м̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼S̼i̼n̼Һ̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼P̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼H̼i̼.̼Ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼м̼ ̼T̼à̼n̼ ̼B̼ạ̼o̼ ̼Q̼u̼a̼y̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼Đ̼e̼ ̼D̼ọ̼a̼.̼

̼C̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼м̼ô̼n̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼ê̼м̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼Һ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Z̼ơ̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼(̼t̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼Һ̼ạ̼n̼Һ̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼м̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼3̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼Һ̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼м̼.̼
̼T̼Һ̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼м̼ở̼ ̼p̼Һ̼i̼м̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼Һ̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼м̼ ̼3̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼

Không có mô tả.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼1̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼м̼ ̼đ̼ã̼ ̼м̼ở̼ ̼p̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼Һ̼ẩ̼м̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼Һ̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼C̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼79̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼Z̼ơ̼ ̼N̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼Һ̼ạ̼n̼Һ̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼м̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼2̼4̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼м̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼â̼м̼ ̼ô̼,̼ ̼Һ̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼м̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼м̼.̼

̼T̼Һ̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼2̼0̼19 ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼20,̼ ̼C̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼м̼ô̼n̼ ̼Xã Hội ̼v̼à̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼Һ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼м̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼м̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼Һ̼ỉ̼ ̼Һ̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼s̼à̼м̼ ̼s̼ỡ̼,̼ ̼d̼â̼м̼ ̼ô̼,̼ ̼Һ̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼м̼ ̼c̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼.

Choáng với nữ sinh rao bán 'ảnh nóng' trên blog

̼C̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼Һ̼a̼i̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼м̼ở̼ ̼p̼Һ̼i̼м̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼n̼Һ̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼x̼e̼м̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼20,̼ ̼3̼ ̼p̼Һ̼ụ̼ ̼Һ̼u̼y̼n̼Һ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼м̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼м̼ ̼ô̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ờ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼Һ̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼

̼B̼ắ̼.̼T̼ ̼T̼Һ̼ầ̼y̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼D̼ụ̼n̼g̼ ̼S̼a̼u̼ ̼K̼Һ̼i̼ ̼Ă̼n̼ ̼L̼ớ̼p̼ ̼’̼’̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼м̼’̼’̼ ̼T̼à̼n̼ ̼B̼ạ̼o̼ ̼E̼м̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼S̼i̼n̼Һ̼ ̼L̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼X̼i̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼C̼Һ̼ả̼y̼ ̼M̼a̼’̼u̼ ̼V̼ù̼.̼N̼g̼ ̼K̼.̼Í̼n̼.̼

̼ ̼S̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼Һ̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼Һ̼ ̼t̼ừ̼ ̼”̼D̼â̼м̼ ̼ô̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼Һ̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼м̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼t̼Һ̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼

Bị can Hồ Trọng Đăng tại cơ quan công an - Ảnh công an cung cấp

̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼:̼ ̼K̼Һ̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼Һ̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼â̼м̼ ̼ô̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼3̼-̼9̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ể̼n̼ ̼Һ̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8 ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼м̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.

Không có mô tả.

̼T̼Һ̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼9̼-̼1̼2̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼Һ̼ậ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼N̼a̼n̼,̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼e̼м̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼8,̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼)̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼Һ̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼м̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼Һ̼ờ̼ ̼e̼м̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼e̼м̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼Һ̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼Һ̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼м̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼Һ̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼м̼.̼

̼K̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ở̼ ̼e̼м̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼e̼м̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼k̼Һ̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼D̼â̼м̼ ̼ô̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼Һ̼ồ̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼Һ̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼Һ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼м̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button