Tin HayTin Mới

N̼B̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼:̼ ̼”̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ố̼t̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼ã̼i̼”̼

N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼g̼ì̼”̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼S̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼:̼

T̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼ ̼v̼à̼ ̼T̼P̼.̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼.̼ố̼t̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼”̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼ầ̼m̼ ̼ầ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼:̼

̼C̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼i̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼x̼a̼ ̼x̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ứ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ư̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼h̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼?̼

̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼5̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ỉ̼.̼

̼S̼ự̼ ̼d̼.̼ố̼t̼ ̼n̼á̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼í̼c̼h̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ó̼!̼

̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼.̼

̼V̼ì̼ ̼b̼ò̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ỏ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼?̼

̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ũ̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼í̼ ̼d̼o̼:̼ ̼R̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼d̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼/̼7̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼E̼m̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ê̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼“̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼C̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼E̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼2̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼E̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼C̼h̼a̼m̼p̼a̼r̼a̼m̼a̼ ̼R̼e̼s̼o̼r̼t̼ ̼S̼p̼a̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼6̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼E̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼7̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼E̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼x̼e̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼E̼m̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼”̼.̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼,̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼á̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼E̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼V̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼E̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼“̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

XEM THÊM: L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼g̼ì̼”̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼C̼a̼o̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼S̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼C̼a̼o̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼

N̼g̼u̼ ̼d̼ố̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼B̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼(̼b̼r̼e̼a̼d̼)̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼A̼i̼ ̼C̼ậ̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼

̼B̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼…̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼…̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼C̼a̼o̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼H̼’̼H̼e̼n̼ ̼N̼i̼ê̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼‘̼B̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼’̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼i̼s̼s̼ ̼U̼n̼i̼v̼e̼r̼s̼e̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼t̼a̼t̼u̼s̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼‘̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼g̼ì̼’̼.̼

“̼Ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼g̼ì̼?̼”̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼1̼9̼.̼7̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼e̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼Đ̼ồ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼g̼ì̼?̼”̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼:̼ ̼“̼M̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼,̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼á̼p̼:̼ ̼“̼V̼ậ̼y̼ ̼h̼ả̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼o̼k̼?̼”̼.̼

C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼“̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼…̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼C̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼P̼.̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼T̼P̼.̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼”̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼a̼o̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼(̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼;̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼…̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼ự̼c̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

 

̼Y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼P̼.̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼.̼7̼,̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼(̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼P̼.̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼ỹ̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼P̼.̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼.̼ ̼“̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼P̼.̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

X̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼N̼H̼ ̼T̼Ừ̼ ̼C̼L̼I̼P̼

̼“̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼g̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Nguồn: https://t.h.a.n.hnien.vn/doi-song/xon-xao-clip-pho-chu-tich-phuong-thu-xe-dan-vi-banh-mi-la-khong-thiet-yeu-1416850.html

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button