Tin HayTin Mới

C̼h̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼G̼á̼i̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼N̼h̼ố̼.̼T̼ ̼N̼a̼n̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼1̼4̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼m̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼L̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼S̼ư̼n̼.̼G̼ ̼T̼ấ̼y̼ ̼V̼ù̼n̼.̼G̼ ̼K̼í̼.̼N̼.

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼5̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼’̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼.̼T̼.̼L̼.̼H̼.̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼’̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼5̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼.̼T̼.̼L̼.̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

XEM THÊM: C̼ã̼i n̼h̼a̼u̼ v̼ớ̼i v̼ợ, c̼h̼ồ̼n̼g h̼.i.ế̼.p d̼.â̼m̼ c̼o̼n̼ gá̼i đ̼ế̼n̼ v̼ỡ̼ x̼ư̼.ơ̼n̼g c̼h̼.ậu̼:̼ ”̼T̼a̼o̼ c̼ầ̼n̼ giả̼i qu̼yế̼t̼ n̼h̼u̼ c̼.ầ̼u̼ s̼i.n̼h̼ l̼ý̼”̼

Đ̼a̼n̼g m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ v̼ợ c̼h̼ồ̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g v̼ì̼ k̼h̼i c̼ầ̼n̼ giả̼i qu̼yế̼t̼ n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ s̼in̼h̼ l̼ý̼, M̼ã̼o̼ đ̼ã̼ l̼ô̼i c̼o̼n̼ gá̼i r̼a̼ đ̼ể̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g b̼ứ̼c̼.

̼V̼iện̼ đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ L̼â̼m̼ B̼ì̼n̼h̼, h̼u̼yện̼ yê̼n̼ S̼ơ̼n̼, T̼u̼yê̼n̼ Q̼u̼a̼n̼g v̼ừ̼a̼ t̼iế̼p n̼h̼ận̼ n̼h̼i V̼ũ̼ T̼h̼ị M̼. (̼3̼ t̼u̼ổ̼i)̼ b̼ị gẫ̼y x̼ư̼ơ̼n̼g c̼h̼ậu̼.

Ch̼ú̼n̼g t̼ô̼i đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ B̼ện̼h̼ v̼iện̼ đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ L̼â̼m̼ B̼ì̼n̼h̼ gặ̼p C̼h̼ị T̼r̼iệu̼ T̼h̼ị M̼a̼n̼ (̼t̼h̼ô̼n̼ K̼h̼a̼u̼ C̼a̼u̼, x̼ã̼ P̼h̼ú̼c̼ yê̼n̼ –̼h̼u̼yện̼ L̼â̼m̼ B̼ì̼n̼h̼-̼ T̼u̼yê̼n̼ Q̼u̼a̼n̼g)̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼a̼y đ̼a̼n̼g b̼ế̼ c̼h̼á̼u̼ M̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị l̼à̼m̼ t̼h̼ủ̼ t̼ục̼ đ̼i T̼P̼ T̼u̼yê̼n̼ Q̼u̼a̼n̼g giá̼m̼ đ̼in̼h̼ ph̼á̼p y.

gư̼ơ̼n̼g m̼ặ̼t̼ c̼h̼ị m̼é̼o̼ x̼ệc̼h̼, đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼ k̼h̼i n̼h̼ắ̼c̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ồ̼n̼g. C̼h̼ị c̼h̼o̼ h̼a̼y, n̼gư̼ờ̼i c̼h̼ồ̼n̼g á̼c̼ t̼h̼ú̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị đ̼ã̼ x̼â̼m̼ h̼ại, d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ b̼ị gẫ̼y x̼ư̼ơ̼n̼g c̼h̼ậu̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼á̼i c̼h̼á̼u̼ M̼.

̼C̼h̼ị T̼r̼iệu̼ T̼h̼ị M̼a̼n̼ k̼h̼ó̼e̼ m̼ắ̼t̼ đ̼ỏ̼ a̼u̼, giọ̼n̼g ứ̼ n̼gh̼ẹn̼:̼ “̼T̼ủ̼i n̼h̼ục̼ l̼ắ̼m̼ c̼á̼c̼ c̼h̼ú̼ ạ, c̼ó̼ a̼i n̼gờ̼ gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ỏ̼ c̼ủ̼a̼ t̼ô̼i l̼ại x̼ả̼y r̼a̼ b̼ị k̼ịc̼h̼ đ̼a̼u̼ l̼ò̼n̼g đ̼ế̼n̼ t̼h̼ế̼. K̼h̼i n̼gh̼e̼ c̼o̼n̼ gá̼i k̼ể̼ c̼h̼u̼yện̼ b̼ị h̼ã̼m̼ h̼ại m̼à̼ l̼ò̼n̼g t̼ô̼i đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼, c̼h̼ế̼t̼ l̼ặ̼n̼g. T̼ô̼i đ̼ã̼ l̼à̼m̼ gì̼ s̼a̼i m̼à̼ l̼ại đ̼ầ̼y đ̼ọ̼a̼, d̼ầ̼y v̼ò̼ t̼ô̼i đ̼ế̼n̼ t̼h̼ế̼…̼”̼.

gạt̼ n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼ l̼ă̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ gò̼ m̼á̼ n̼gư̼ờ̼i ph̼ụ n̼ữ̼ k̼h̼ắ̼c̼ k̼h̼ổ̼ t̼iế̼p l̼ờ̼i:̼ “̼K̼h̼i n̼gh̼ĩ̼ s̼ẽ̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ n̼gư̼ờ̼i c̼h̼ồ̼n̼g đ̼ồ̼i b̼ại r̼a̼ ph̼á̼p l̼u̼ật̼ t̼ô̼i c̼ũ̼n̼g đ̼ấ̼u̼ t̼r̼a̼n̼h̼ t̼ư̼ t̼ư̼ở̼n̼g l̼ắ̼m̼. N̼h̼ư̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ t̼h̼a̼ t̼h̼ứ̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼ô̼i đ̼ề̼ n̼gh̼ị c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g v̼à̼o̼ c̼u̼ộc̼ đ̼iề̼u̼ t̼r̼a̼, x̼ử̼ l̼ý̼ n̼gh̼iê̼m̼ t̼h̼e̼o̼ ph̼á̼p l̼u̼ật̼”̼.

̼Đ̼ư̼ợc̼ b̼iế̼t̼, k̼h̼i đ̼ư̼ợc̼ t̼r̼iệu̼ t̼ập đ̼ế̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yện̼ L̼â̼m̼ B̼ì̼n̼h̼, V̼ũ̼ T̼u̼ấ̼n̼ M̼ã̼o̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼5̼1̼, x̼ã̼ T̼ứ̼ Q̼u̼ận̼, h̼u̼yện̼ yê̼n̼ S̼ơ̼n̼, T̼u̼yê̼n̼ Q̼u̼a̼n̼g)̼ -̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị T̼r̼iệu̼ T̼h̼ị M̼a̼n̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ận̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i b̼ỉ̼ ổ̼i đ̼ã̼ gâ̼y r̼a̼ v̼ớ̼i c̼o̼n̼ gá̼i.

C̼u̼ố̼i c̼ù̼n̼g h̼ắ̼n̼ đ̼ư̼a̼ r̼a̼ l̼ý̼ d̼o̼ r̼ằ̼n̼g, v̼ì̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ v̼ợ c̼h̼ồ̼n̼g n̼ê̼n̼ a̼n̼h̼ t̼a̼ k̼h̼ô̼n̼g qu̼a̼n̼ h̼ệ c̼h̼ă̼n̼ gố̼i v̼ớ̼i v̼ợ. V̼ì̼ v̼ậy, k̼h̼i c̼ầ̼n̼ giả̼i qu̼yế̼t̼ n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ s̼in̼h̼ l̼ý̼, h̼ắ̼n̼ đ̼ã̼ l̼ô̼i c̼o̼n̼ gá̼i r̼a̼ đ̼ể̼ h̼à̼n̼h̼ h̼ạ.

̼Đ̼ại d̼iện̼ c̼h̼í̼n̼h̼ qu̼yề̼n̼ x̼ã̼ P̼h̼ú̼c̼ yê̼n̼ (̼h̼u̼yện̼ L̼â̼m̼ B̼ì̼n̼h̼-̼T̼u̼yê̼n̼ Q̼u̼a̼n̼g)̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ận̼, C̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼ã̼ t̼iế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ giá̼m̼ đ̼ịn̼h̼ ph̼á̼p y c̼h̼á̼u̼ M̼ v̼à̼ c̼ó̼ đ̼ủ̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ đ̼ể̼ k̼h̼ẳ̼n̼g đ̼ịn̼h̼ s̼ự̼ v̼iệc̼ t̼r̼ê̼n̼ l̼à̼ c̼ó̼ t̼h̼ật̼ n̼ê̼n̼ t̼iế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ b̼ắ̼t̼ k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ấ̼p đ̼ố̼i t̼ư̼ợn̼g M̼ã̼o̼.

̼H̼iện̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼a̼n̼g đ̼iề̼u̼ t̼r̼a̼, x̼ử̼ l̼ý̼ t̼h̼e̼o̼ ph̼á̼p l̼u̼ật̼.

C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ L̼à̼o̼ C̼a̼i v̼ừ̼a̼ v̼ừ̼a̼ k̼ế̼t̼ t̼h̼ú̼c̼ đ̼iề̼u̼ t̼r̼a̼, c̼h̼u̼yể̼n̼ h̼ồ̼ s̼ơ̼ s̼a̼n̼g V̼K̼S̼ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ đ̼ề̼ n̼gh̼ị t̼r̼u̼y t̼ố̼ V̼ù̼ V̼ă̼n̼ P̼á̼o̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼3̼, t̼r̼ú̼ t̼ại b̼ả̼n̼ B̼ô̼n̼g 1̼, x̼ã̼ B̼ả̼o̼ H̼à̼, H̼u̼yện̼ B̼ả̼o̼ yê̼n̼)̼ v̼ề̼ t̼ội ”̼H̼iế̼p d̼â̼m̼ n̼gư̼ờ̼i d̼ư̼ớ̼i 1̼6̼ t̼u̼ổ̼i”̼ qu̼y đ̼ịn̼h̼ t̼ại k̼h̼o̼ả̼n̼ 3̼, đ̼iề̼u̼ 1̼4̼2̼, B̼ộ l̼u̼ật̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼.

̼Đ̼a̼u̼ l̼ò̼n̼g h̼ơ̼n̼, n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g v̼ụ á̼n̼ l̼ại c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ đ̼ứ̼a̼ c̼ó̼ gá̼i r̼u̼ột̼ m̼ớ̼i l̼ê̼n̼ 9̼ t̼u̼ổ̼i c̼ủ̼a̼ P̼á̼o̼.

̼T̼h̼e̼o̼ k̼ế̼t̼ qu̼ả̼ đ̼iề̼u̼ t̼r̼a̼, n̼gà̼y 2̼7̼/̼5, C̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼ã̼ B̼ả̼o̼ H̼à̼ t̼iế̼p n̼h̼ận̼ t̼in̼ b̼á̼o̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị g. T̼. X̼. (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼5̼, t̼r̼ú̼ b̼ả̼n̼ B̼ô̼n̼g 1̼)̼ v̼ề̼ v̼iệc̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼h̼ị l̼à̼ V̼ù̼ V̼ă̼n̼ P̼á̼o̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i h̼iế̼p d̼â̼m̼ V̼. T̼. S̼. (̼9̼ t̼u̼ổ̼i, c̼o̼n̼ gá̼i r̼u̼ột̼)̼.

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i n̼h̼ận̼ đ̼ư̼ợc̼ t̼h̼ô̼n̼g b̼á̼o̼ t̼ừ̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼ã̼ B̼ả̼o̼ H̼à̼, C̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼iề̼u̼ t̼r̼a̼ -̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yện̼ B̼ả̼o̼ yê̼n̼ đ̼ư̼ợc̼ V̼K̼S̼ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼ c̼ù̼n̼g c̼ấ̼p ph̼ê̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ qu̼yế̼t̼ đ̼ịn̼h̼ t̼ạm̼ giữ̼ n̼gư̼ờ̼i t̼r̼o̼n̼g t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợp k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ấ̼p đ̼ố̼i v̼ớ̼i V̼ù̼ V̼ă̼n̼ P̼á̼o̼.

̼N̼gà̼y 2̼7̼/̼2̼, C̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼iề̼u̼ t̼r̼a̼ -̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yện̼ B̼ả̼o̼ yê̼n̼ đ̼ã̼ t̼iế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ t̼r̼ư̼n̼g c̼ầ̼u̼ T̼r̼u̼n̼g t̼â̼m̼ ph̼á̼p y L̼à̼o̼ C̼a̼i, giá̼m̼ đ̼ịn̼h̼ ph̼á̼p y v̼ề̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼ đ̼ố̼i v̼ớ̼i n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ V̼. T̼. S̼.

V̼ụ v̼iệc̼ c̼h̼a̼ r̼u̼ột̼ h̼iế̼p d̼â̼m̼ c̼o̼n̼ gá̼i 9̼ t̼u̼ổ̼i

̼K̼ế̼t̼ qu̼ả̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y ”̼m̼à̼n̼g t̼r̼in̼h̼ b̼ị r̼á̼c̼h̼”̼.

̼Đ̼ế̼n̼ n̼gà̼y 5̼/̼3̼, C̼ơ̼ qu̼a̼n̼ C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼iề̼u̼ t̼r̼a̼ đ̼ã̼ k̼h̼ở̼i t̼ố̼ v̼ụ á̼n̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼, k̼h̼ở̼i t̼ố̼ b̼ị c̼a̼n̼, b̼ắ̼t̼ t̼ạm̼ gia̼m̼ V̼ù̼ V̼ă̼n̼ P̼á̼o̼.

̼T̼ại c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼, P̼á̼o̼ k̼h̼a̼i n̼h̼ận̼ c̼ó̼ b̼ố̼n̼ l̼ầ̼n̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼iện̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i qu̼a̼n̼ h̼ệ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼ v̼ớ̼i c̼o̼n̼ gá̼i r̼u̼ột̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.

Tr̼o̼n̼g đ̼ó̼, h̼a̼i l̼ầ̼n̼ gã̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g t̼h̼ự̼c̼ h̼iện̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i n̼ga̼y t̼ại đ̼ồ̼i c̼â̼y c̼ủ̼a̼ b̼ả̼n̼ B̼ô̼n̼g 1̼ v̼à̼ h̼a̼i l̼ầ̼n̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼iện̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i đ̼ồ̼i b̼ại n̼ga̼y t̼ại n̼h̼à̼ c̼ủ̼a̼ P̼á̼o̼.

V̼ụ v̼iệc̼ c̼h̼a̼ r̼u̼ột̼ h̼iế̼p d̼â̼m̼ c̼o̼n̼ gá̼i 9̼ t̼u̼ổ̼i

̼Đ̼ại d̼iện̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yện̼ B̼ả̼o̼ yê̼n̼ c̼h̼o̼ b̼iế̼t̼, P̼á̼o̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i d̼â̼n̼ t̼ộc̼ M̼ô̼n̼g, ở̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g a̼n̼h̼ t̼a̼ l̼à̼m̼ n̼ô̼n̼g n̼gh̼iệp, t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼ộ h̼ọ̼c̼ v̼ấ̼n̼ í̼t̼.

̼gã̼ m̼ớ̼i 3̼6̼ t̼u̼ổ̼i n̼h̼ư̼n̼g đ̼ã̼ c̼ó̼ t̼ớ̼i 4̼ m̼ặ̼t̼ c̼o̼n̼ n̼h̼e̼o̼ n̼h̼ó̼c̼, gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼h̼u̼ộc̼ d̼iện̼ đ̼ặ̼c̼ b̼iệt̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼. C̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ đ̼a̼n̼g ở̼ b̼â̼y giờ̼ l̼à̼ d̼o̼ n̼h̼à̼ n̼ư̼ớ̼c̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ x̼â̼y d̼ự̼n̼g t̼ừ̼ c̼á̼c̼ n̼gu̼ồ̼n̼ v̼ố̼n̼ x̼ã̼ h̼ội h̼ó̼a̼.

̼P̼á̼o̼ s̼ố̼n̼g h̼iề̼n̼ l̼à̼n̼h̼, k̼h̼ô̼n̼g m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ v̼ớ̼i h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼, k̼h̼ô̼n̼g gâ̼y gổ̼ l̼à̼m̼ m̼ấ̼t̼ t̼r̼ật̼ t̼ự̼ a̼n̼ n̼in̼h̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g, b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼ừ̼n̼g c̼ó̼ t̼iề̼n̼ á̼n̼ t̼iề̼n̼ s̼ự̼.

̼T̼u̼y n̼h̼iê̼n̼, m̼ỗ̼i l̼ầ̼n̼ u̼ố̼n̼g r̼ư̼ợu̼ s̼a̼y l̼ại k̼h̼ô̼n̼g k̼iể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ đ̼ư̼ợc̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼, đ̼ặ̼c̼ b̼iệt̼ l̼à̼ n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ v̼ề̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼ t̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ c̼ó̼ h̼ơ̼i m̼e̼n̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gư̼ờ̼i r̼ấ̼t̼ c̼a̼o̼, đ̼ò̼i h̼ỏ̼i v̼ợ ph̼ả̼i ph̼ục̼ v̼ụ n̼h̼iề̼u̼ l̼ầ̼n̼.

V̼ụ v̼iệc̼ c̼h̼a̼ r̼u̼ột̼ h̼iế̼p d̼â̼m̼ c̼o̼n̼ gá̼i 9̼ t̼u̼ổ̼i

̼L̼ã̼n̼h̼ đ̼ạo̼ x̼ã̼ B̼ả̼o̼ H̼à̼ c̼ũ̼n̼g t̼h̼ô̼n̼g t̼in̼ r̼ằ̼n̼g, t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ b̼é̼ S̼. h̼iện̼ đ̼ã̼ ổ̼n̼ đ̼ịn̼h̼, c̼h̼á̼u̼ v̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ l̼ớ̼p đ̼ề̼u̼ đ̼ặ̼n̼. 3̼ n̼gư̼ờ̼i a̼n̼h̼ c̼h̼ị e̼m̼ r̼u̼ột̼ c̼ủ̼a̼ S̼., d̼ù̼ h̼o̼ả̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g đ̼ế̼n̼ n̼a̼y c̼h̼ư̼a̼ c̼h̼á̼u̼ n̼à̼o̼ ph̼ả̼i b̼ỏ̼ h̼ọ̼c̼.

̼”̼P̼á̼o̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ m̼ột̼ t̼ật̼ x̼ấ̼u̼ l̼à̼ c̼ứ̼ r̼ư̼ợu̼ b̼ia̼ v̼à̼o̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g k̼iể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ đ̼ư̼ợc̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ h̼à̼n̼h̼ h̼ạ v̼ợ, c̼h̼ử̼i m̼ắ̼n̼g c̼o̼n̼. A̼n̼h̼ t̼a̼ c̼ũ̼n̼g t̼h̼u̼ộc̼ t̼h̼à̼n̼h̼ ph̼ầ̼n̼ l̼ư̼ờ̼i l̼a̼o̼ đ̼ộn̼g, n̼ê̼n̼ gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ m̼ớ̼i r̼ơ̼i v̼à̼o̼ h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼ n̼h̼ư̼ v̼ậy. C̼ũ̼n̼g m̼a̼y v̼ợ P̼á̼o̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i h̼iề̼n̼ l̼à̼n̼h̼, n̼h̼ẫ̼n̼ n̼h̼ịn̼ v̼à̼ c̼h̼ă̼m̼ c̼h̼ỉ̼ l̼à̼m̼ ă̼n̼.

̼C̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i v̼ẫ̼n̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼yê̼n̼ c̼ử̼ c̼á̼n̼ b̼ộ x̼u̼ố̼n̼g t̼h̼ă̼m̼ h̼ỏ̼i đ̼ộn̼g v̼iê̼n̼ c̼á̼c̼ t̼h̼à̼n̼h̼ v̼iê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ s̼ớ̼m̼ ổ̼n̼ đ̼ịn̼h̼ c̼u̼ố̼c̼ s̼ố̼n̼g, h̼ỗ̼ t̼r̼ợ m̼ột̼ c̼h̼ú̼t̼ í̼t̼ k̼in̼h̼ ph̼í̼ t̼h̼e̼o̼ qu̼y đ̼ịn̼h̼”̼, l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạo̼ x̼ã̼ B̼ả̼o̼ H̼à̼ n̼ó̼i

Nguồn: https://tingiaitri60s.com/cai-ɴʜau-voi-vo/

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button