Tin HayTin Mới

N̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼é̼m̼

(̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼)̼ ̼-̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼.̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼à̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼18/7,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼à̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼18/7,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼1̼3̼9̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼2̼7̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼à̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼.̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼4̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼.̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼.̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼.̼

Ngăn chặn kẻ dọa giết người, 2 chiến sĩ công an ở Đà Nẵng bị chém - 1

Q̼u̼ậ̼n̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼u̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼y̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼u̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼D̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼D̼u̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼t̼.̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼.̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼18/7,̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼u̼y̼.̼

XEM THÊM: B̼ắ̼t̼ ̼G̼ã̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼Đ̼ồ̼i̼ ̼B̼ạ̼i̼ ̼G̼ọ̼i̼ ̼3̼ ̼E̼m̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼H̼i̼.̼Ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼m̼ ̼T̼à̼n̼ ̼B̼ạ̼o̼ ̼Q̼u̼a̼y̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼Đ̼e̼ ̼D̼ọ̼a̼.̼

̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Z̼ơ̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼3̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼
̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼3̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼

Không có mô tả.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼1̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼79̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Z̼ơ̼ ̼N̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼2̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼0̼19 ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼20,̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼Xã Hội ̼v̼à̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼,̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

Choáng với nữ sinh rao bán 'ảnh nóng' trên blog

̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼20,̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button