Tin HayTin Mới

B̼ắ̼.̼T̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼D̼ụ̼n̼g̼ ̼S̼a̼u̼ ̼K̼h̼i̼ ̼Ă̼n̼ ̼L̼ớ̼p̼ ̼’̼’̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼m̼’̼’̼ ̼T̼à̼n̼ ̼B̼ạ̼o̼ ̼E̼m̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼L̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼C̼h̼ả̼y̼ ̼M̼a̼’̼u̼ ̼V̼ù̼.̼N̼g̼ ̼K̼.̼Í̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼”̼D̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼

Bị can Hồ Trọng Đăng tại cơ quan công an - Ảnh công an cung cấp

̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼:̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼3̼-̼9̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8 ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.
Không có mô tả.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼9̼-̼1̼2̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼N̼a̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼8,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼)̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼D̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼

XEM THÊM: X̼.̼Ử̼ ̼G̼ã̼ ̼C̼h̼a̼ ̼D̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼.̼I̼ ̼B̼ạ̼.̼I̼ ̼’̼’̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼m̼’̼’̼ ̼2̼ ̼C̼o̼n̼ ̼G̼á̼i̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼V̼ợ̼ ̼H̼ờ̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼1̼ ̼B̼é̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼i̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼9̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼3̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼;̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼D̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼T̼.̼N̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼.̼N̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼9)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼9)̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼,̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼.̼N̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼T̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼:̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7 ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼20,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼4̼0̼6̼ ̼(̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼)̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼T̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼.̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼G̼ã̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ờ̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼â̼n̼

Không có mô tả.

̼B̼ị̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼T̼â̼n̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼â̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼.̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼T̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼”̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼5̼/̼2̼0̼1̼8̼)̼.̼

̼T̼â̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼T̼.̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼.̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼.̼N̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼9)̼,̼ ̼T̼â̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼T̼â̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼T̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼1̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼â̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼T̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼N̼.̼T̼.̼V̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼;̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼D̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼à̼ ̼2̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button