Uncategorized

B̼é̼ ̼4̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼B̼ị̼ ̼”̼ʜ̼.̼Ɪ̼ế̼ᴘ̼”̼ ̼ɴ̼é̼ᴍ̼ ̼X̼.̼Á̼ᴄ̼ ̼X̼u̼ố̼n̼g̼ ̼G̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼B̼ố̼ ̼Q̼u̼ặ̼n̼ ̼L̼ò̼n̼g̼ ̼”̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼A̼i̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ắ̼ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼C̼h̼o̼ ̼C̼o̼n̼ ̼T̼ô̼i̼

24/06/2021 - 9h02PM

S̼a̼u̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼nay ̼b̼é̼ ̼L̼.̼Đ̼.̼T̼.̼A̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼)̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼é̼ ̼T̼.̼A̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ờ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼.̼

Bé gái 4 tuổi mất tích bị hiếp dâm, sát hại rồi ném xuống giếng

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ô̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼

Điều tra nghi án bé gái 12 tuổi bị hàng xóm hiếp dâm

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼á̼̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼n̼g̼u̼̣̼ ̼ấ̼̼p̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼̼ ̼T̼i̼ế̼̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼̣̼ ̼x̼ã̼̼ ̼Đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼B̼ì̼̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼̼c̼)̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼h̼ở̼̼ ̼b̼é̼̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ô̼̣̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼a̼̣̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼í̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

Bé gái 12 tuổi mù chữ dũng cảm vượt qua “luật tục” nhờ người viết đơn
̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼8̼h̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼b̼é̼̼ ̼v̼ề̼̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼̼m̼ ̼k̼i̼ế̼̼m̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼a̼̣̼c̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼.̼ ̼H̼ỏ̼̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼k̼ế̼̼t̼ ̼q̼u̼ả̼̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼t̼ì̼̼m̼ ̼k̼i̼ế̼̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼à̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼

Bắt hai đối tượng giết người, hiếp dâm - Báo Nhân Dân

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼…̼ ̼”̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button