Tin HayTin Mới

Vɪ̀ 1 ɴᴜ̛̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ, 16 ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̃ɴʜ ɢᴀ̂̀ɴ 100 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀

Uᴏ̂́ɴɢ ʙɪᴀ, ʜᴀ́ᴛ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ʀᴏ̂̀ɪ đᴀ́ɴʜ ɴᴜ̛̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠɪᴇ̂ɴ, ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴏ̛̉ Cᴀ̀ Mᴀᴜ ʙɪ̣ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴏ̛̉ Kɪᴇ̂ɴ Gɪᴀɴɢ ᴄʜᴇ́ᴍ ʟᴀ̀ᴍ 1 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃, 1 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛́ᴛ ʟɪ̀ᴀ ᴄᴀ́ɴʜ ᴛᴀʏ.

Sᴀᴜ 1 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ɴɢʜɪ̣ ᴀ́ɴ, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 29-3, TAND ᴛɪ̉ɴʜ Kɪᴇ̂ɴ Gɪᴀɴɢ đᴀ̃ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ: Tʀᴀ̂̀ɴ Tʜᴀɴʜ Tᴜᴀ̂́ɴ (27 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), 13 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀; Tʀᴀ̂̀ɴ Tʜᴀɴʜ Bɪ̀ɴʜ (24 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), 12 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀; Pʜᴀɴ Vᴀ̆ɴ Dᴏ̂ (22 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), 7 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀. Cᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ: Tʀᴀ̂̀ɴ Cʜɪ́ Lɪɴʜ (23 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Dᴜʏ Tᴏᴀ̀ɴ (22 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), Mᴀɪ Vᴀ̆ɴ Ơɴ (21 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Gɪᴀ Tɪᴇ̂́ɴ (24 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), Dᴀɴʜ Nɢᴏᴀɴ (24 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴠᴀ̀ Cʜᴀ̂ᴜ Vᴀ̆ɴ Tʜᴏ̂ɴɢ (21 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴀ́ɴ 8 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “Gɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ”.

Vì 1 nữ tiếp viên karaoke, 16 thanh niên lãnh gần 100 năm tù - Ảnh 1.
9 ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ʟᴀ̃ɴʜ ᴀ́ɴ ᴛᴏ̣̂ɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ

HĐXX ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ᴏ 7 ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛᴜ̛̀ 1 ɴᴀ̆ᴍ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜ̀ đᴇ̂́ɴ 4 ɴᴀ̆ᴍ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “Gᴀ̂ʏ ʀᴏ̂́ɪ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ”. Tᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ, 16 ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ ɢᴀ̂̀ɴ 100 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀.

Vì 1 nữ tiếp viên karaoke, 16 thanh niên lãnh gần 100 năm tù - Ảnh 2.
7 ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ʟᴀ̃ɴʜ ᴀ́ɴ ᴛᴏ̣̂ɪ ɢᴀ̂ʏ ʀᴏ̂́ɪ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 17 ɢɪᴏ̛̀, ɴɢᴀ̀ʏ 2-10-2019, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴏ̣ɴɢ Tɪ́ɴʜ (35 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ; ɴɢᴜ̣ Cᴀ̀ Mᴀᴜ), Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Bᴀ́ Tᴏ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ 4 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʙɪᴀ ᴠᴀ̀ ʜᴀ́ᴛ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ɴ ᴏ̛̉ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Vɪ̃ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vɪ̃ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Kɪᴇ̂ɴ Gɪᴀɴɢ. Tʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ᴜ, ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Tɪ́ɴʜ ᴋᴇ̂ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴜ̛̃ ʀᴏ́ᴛ ʙɪᴀ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̂́ᴍ ʙᴀ̀ɪ ʜᴀ́ᴛ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ N.T.N.T.

Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ɢɪᴜ̛̃ᴀ Tᴏ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ T. xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ. Tᴏ̀ɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀʏ đᴀ́ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ T. ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ. T. ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴋᴇ̂̉ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ ᴄʜᴏ Bɪ̀ɴʜ ʙɪᴇ̂́ᴛ. Lᴀ́ᴛ sᴀᴜ, Bɪ̀ɴʜ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ Nɢᴏᴀɴ, Nɢᴏᴀɴ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ Lɪɴʜ đᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ́ɴ.

Kʜɪ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Bɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ Nɢᴏᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴛʜɪ̀ ɢᴀ̣̆ᴘ Tɪ́ɴʜ đᴀɴɢ đᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ǫᴜᴀ̂̀ʏ. Nɢᴏᴀɴ ʜᴏ̉ɪ Tɪ́ɴʜ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴛᴀ̣ɪ sᴀᴏ đᴀ́ɴʜ T., ᴛʜɪ̀ 2 ɴʜᴏ́ᴍ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄᴜ̛̣ ᴄᴀ̃ɪ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴀɴʜ Lᴀ̣̂ᴘ (ᴄʜᴜ̉ ǫᴜᴀ́ɴ) ʀᴀ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴀɴ. Nʜᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴏᴀɴ, Bɪ̀ɴʜ đɪ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ. Lᴀ́ᴛ sᴀᴜ, Bɪ̀ɴʜ, Nɢᴏᴀɴ ᴠᴀ̀ Lɪɴʜ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ 9 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ʜᴜɴɢ ᴋʜɪ́ đɪ đᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ.

Mᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ sᴀᴜ, Tᴏ̀ɴɢ, Tɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ đɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴜ̛̉ᴀ ǫᴜᴀ́ɴ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̉ ᴄʜᴀɪ ʙɪᴀ ɴᴇ́ᴍ, ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ đᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Bɪ̀ɴʜ ᴄʜᴀ̣ʏ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴏ̣̂.

Bɪ̣ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴏ̀ɴɢ, Tɪ́ɴʜ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴀɪ ʙɪᴀ ɴᴇ́ᴍ, ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Bɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ ɢᴀ̣ᴄʜ ᴏ̂́ɴɢ, đᴀ́, ᴄʜᴀɪ ʙɪᴀ ɴᴇ́ᴍ ʟᴀ̣ɪ.


Bɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Tᴜᴀ̂́ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴄʜᴇ̂́ᴛ Tɪ́ɴʜ, ᴄʜᴇ́ᴍ ʟɪ̀ᴀ ᴄᴀ́ɴʜ ᴛᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴏ̀ɴɢ ʟᴀ̃ɴʜ ᴀ́ɴ 13 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀

Hᴀɪ ɴʜᴏ́ᴍ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ đᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴀᴜ ǫᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɢᴀ̂ʏ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ. Tʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ đᴀ́ɴʜ ɴʜᴀᴜ, Bɪ̀ɴʜ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ Tᴜᴀ̂́ɴ ʜᴏ̉ɪ ᴄᴏ́ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴀᴏ ᴛᴜ̛̣ ᴄʜᴇ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂ᴜ Tᴜᴀ̂́ɴ ᴄʜᴀ̣ʏ ʟᴇ̂ɴ đᴀ́ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ.

Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, Dᴀɴʜ Đᴇɴ (ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ 3 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ɢᴀ̂ʏ ʀᴏ̂́ɪ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ) ᴄʜᴀ̣ʏ xᴇ ɴɢᴀɴɢ ǫᴜᴀ, ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ 2 ʙᴇ̂ɴ đᴀ́ɴʜ ɴʜᴀᴜ ɴᴇ̂ɴ ᴅᴜ̛̀ɴɢ xᴇ ʟᴀ̣ɪ, đɪ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴜ̣ɪ ᴄᴀ̂ʏ ɢᴀ̂̀ɴ đᴏ́ ʟᴀ̂́ʏ 2 ᴄᴀ̂ʏ ᴅᴀᴏ ᴛᴜ̛̣ ᴄʜᴇ̂́ đᴀ̃ ᴄᴀ̂́ᴛ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴜɴɢ ᴋʜɪ́. Tʜᴀ̂́ʏ Đᴇɴ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ ɴᴇ̂ɴ Bɪ̀ɴʜ, Kʜᴀ đɪ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ʏ ᴅᴀᴏ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴜɴɢ ᴋʜɪ́ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ đᴜᴏ̂̉ɪ đᴀ́ɴʜ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴏ̀ɴɢ, Tɪ́ɴʜ.

Tʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ đᴀ́ɴʜ ɴʜᴀᴜ, Tᴜᴀ̂́ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ ᴄʜᴇ́ᴍ Tᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ 52%, Tɪ́ɴʜ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ, Tᴜᴀ̂́ɴ ᴠᴀ̀ Bɪ̀ɴʜ đᴇ̂́ɴ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Kɪᴇ̂ɴ Gɪᴀɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ́.

XEM THÊM: 5̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼’̼’̼H̼i̼.̼Ế̼p̼ ̼D̼â̼.̼M̼’̼’̼ ̼T̼à̼.̼N̼ ̼B̼ạ̼.̼O̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼’̼’̼C̼ô̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼’̼’̼ ̼X̼o̼n̼g̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼B̼ắ̼.̼T̼ ̼Q̼u̼.̼Ỳ̼ ̼Q̼u̼a̼y̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼Đ̼.̼E̼ ̼D̼.̼Ọ̼a̼

u̼ỳ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼(̼G̼D̼&̼Đ̼T̼)̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼(̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼.

Băng nhóm nhí trộm trăm triệu đồng chơi game | An ninh trật tự | PLO
̼5̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼

Không có mô tả.

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼ó̼n̼g̼ ̼L̼u̼ô̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼)̼,̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼

V̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼L̼o̼ó̼n̼g̼ ̼L̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼B̼o̼n̼)̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼u̼ỳ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼L̼ó̼n̼g̼ ̼L̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼g̼h̼ẹ̼o̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼ó̼n̼g̼ ̼L̼u̼ô̼n̼g̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼-̼1̼2̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼5̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼,̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼.̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼5̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼B̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼B̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼L̼o̼ó̼n̼g̼ ̼L̼u̼ô̼n̼g̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button