Tin HayTin Mới

N̼ỗ̼i̼ ̼Á̼.̼M̼ ̼Ả̼n̼.̼H̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼T̼r̼.̼Ộ̼m̼ ̼T̼r̼ó̼.̼I̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼N̼h̼a̼u̼ ̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼m̼ ̼T̼h̼a̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼S̼ả̼y̼ ̼T̼h̼a̼i̼ ̼

N̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼i̼n̼h̼?̼

̼(̼T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼)̼ ̼-̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼8̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼5̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼e̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼/̼5̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼V̼N̼N̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼A̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼.̼

̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼5̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼A̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼à̼ ̼n̼g̼à̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼3̼0̼’̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼ũ̼i̼ ̼Đ̼á̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼,̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼T̼.̼M̼.̼H̼ ̼(̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼ô̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼ ̼C̼ả̼ ̼4̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.

̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼á̼o̼ ̼đ̼ỏ̼)̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼)̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼à̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼c̼á̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼,̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ôn̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼.̼T̼.̼M̼.̼H̼.̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼D̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼1̼,̼ ̼P̼.̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼)̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼1̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼5̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼Y̼a̼m̼a̼h̼a̼ ̼E̼x̼c̼i̼t̼e̼r̼ ̼á̼p̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼á̼p̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼r̼à̼m̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼/̼5̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼4̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼5̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ì̼…̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼!̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button