Tin HayTin Mới

M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ạ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼

M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼i̼n̼ ̼“̼g̼ạ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼

̼“̼U̼h̼,̼ ̼n̼h̼o̼ ̼d̼o̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼s̼u̼ ̼b̼a̼y̼ ̼g̼i̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼o̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼o̼ ̼c̼h̼o̼i̼ ̼v̼o̼i̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼ ̼v̼o̼ ̼k̼h̼o̼n̼g̼”̼ ̼(̼U̼h̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼G̼i̼ả̼ ̼s̼ử̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼)̼,̼ ̼“̼H̼a̼y̼ ̼l̼a̼ ̼o̼ ̼l̼a̼i̼ ̼b̼v̼ ̼n̼g̼u̼ ̼l̼u̼o̼n̼”̼ ̼(̼H̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼)̼.̼.̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼B̼S̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼ ̼3̼0̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼2̼/̼3̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼h̼S̼ ̼-̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼(̼B̼S̼)̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼(̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼-̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼-̼ ̼B̼V̼Đ̼K̼B̼Đ̼)̼ ̼“̼g̼ạ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼á̼o̼.̼

̼T̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼:̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼t̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼H̼.̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼M̼ỹ̼)̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼g̼ạ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼B̼S̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼L̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼2̼/̼3̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼3̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼3̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼,̼ ̼B̼S̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼à̼n̼ ̼n̼à̼n̼:̼ ̼“̼C̼ô̼ ̼L̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼”̼,̼ ̼“̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼”̼,̼ ̼“̼S̼a̼o̼ ̼B̼S̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼”̼.̼.̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼B̼S̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼2̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼B̼S̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼8̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼S̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼V̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼”̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼S̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼,̼ ̼B̼S̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼B̼V̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼B̼S̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

̼B̼S̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼B̼S̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼d̼ẫ̼m̼,̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼é̼p̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼n̼o̼i̼ ̼r̼o̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼m̼a̼ ̼l̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼a̼t̼ ̼l̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼u̼ ̼h̼i̼e̼u̼”̼ ̼(̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼i̼ể̼u̼)̼.̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼o̼m̼ ̼e̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼a̼.̼ ̼N̼o̼i̼ ̼t̼h̼a̼t̼ ̼d̼i̼”̼ ̼(̼A̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼e̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼ả̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼)̼,̼ ̼“̼E̼m̼ ̼p̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼o̼ ̼l̼a̼ ̼e̼m̼ ̼s̼e̼ ̼g̼a̼n̼ ̼c̼a̼ ̼c̼u̼o̼c̼ ̼d̼o̼i̼ ̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼a̼n̼h̼”̼ ̼(̼E̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼a̼n̼h̼)̼,̼ ̼“̼U̼h̼,̼ ̼n̼h̼o̼ ̼d̼o̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼s̼u̼ ̼b̼a̼y̼ ̼g̼i̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼o̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼o̼ ̼c̼h̼o̼i̼ ̼v̼o̼i̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼ ̼v̼o̼ ̼k̼h̼o̼n̼g̼”̼ ̼(̼U̼h̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼G̼i̼ả̼ ̼s̼ử̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼)̼,̼ ̼“̼H̼a̼y̼ ̼l̼a̼ ̼o̼ ̼l̼a̼i̼ ̼b̼v̼ ̼n̼g̼u̼ ̼l̼u̼o̼n̼”̼ ̼(̼H̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼)̼.̼.̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼B̼S̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼ ̼3̼0̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼2̼/̼3̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼3̼/̼3̼,̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼3̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼C̼A̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼.̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼3̼,̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼V̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼B̼S̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼“̼g̼ạ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼3̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼3̼0̼5̼/̼Q̼Đ̼ ̼-̼ ̼B̼V̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼.̼

̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼9̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼(̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼3̼)̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼3̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼B̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼B̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼-̼ ̼k̼ý̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼/̼3̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼3̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼,̼ ̼B̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼á̼y̼ ̼0̼9̼0̼3̼.̼5̼9̼4̼.̼0̼x̼x̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼u̼,̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ị̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼B̼S̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼g̼ạ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼B̼S̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼“̼g̼ạ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼(̼?̼)̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼S̼ ̼T̼o̼à̼n̼.̼

̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼“̼c̼h̼ì̼m̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼/̼4̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼1̼9̼/̼T̼B̼-̼ ̼K̼N̼T̼C̼ ̼d̼o̼ ̼T̼S̼ ̼-̼ ̼B̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼ỵ̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼V̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼V̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼“̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼S̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼g̼ạ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼V̼Đ̼K̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼S̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼L̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼2̼/̼3̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼.̼

̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼t̼i̼n̼t̼u̼c̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼v̼n̼/̼t̼h̼u̼o̼n̼g̼n̼h̼a̼t̼/̼4̼3̼9̼6̼4̼8̼/̼i̼n̼d̼e̼x̼.̼h̼t̼m̼l̼

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button