Tin HayTin Mới

C̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼

V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼T̼ ̼7̼4̼4̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼“̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
C̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼T̼ ̼7̼4̼4̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼.̼T̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.


D̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ữ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼ ̼B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼
̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼v̼ô̼n̼g̼ ̼(̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼c̼m̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ồ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼


C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼u̼ ̼c̼h̼ù̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼
N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼t̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼.̼
̼B̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼&̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼)̼,̼ ̼H̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ể̼n̼ ̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼1̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼
̼H̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼à̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼


̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼/̼2̼,̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼v̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼H̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼H̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼2̼,̼ ̼H̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼à̼)̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼H̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼0̼h̼ ̼n̼,̼ ̼H̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼k̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼2̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button