Tin HayTin Mới

G̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼?̼

G̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼?̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼“̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼2̼0̼/̼1̼0̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼á̼c̼ ̼r̼ự̼a̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼é̼m̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼?̼

̼H̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼(̼7̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼0̼)̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼)̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ư̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼K̼h̼ổ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼”̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼1̼7̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼â̼n̼.̼ ̼G̼h̼é̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼i̼n̼h̼ ̼ỏ̼i̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼a̼i̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼â̼u̼ ̼y̼ế̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼.̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼é̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼”̼đ̼ã̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼”̼,̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼“̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼”̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼H̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼à̼o̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼

̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼.̼

̼V̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼L̼à̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼”̼.̼

̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼”̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼a̼o̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼á̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ợ̼?̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼V̼S̼N̼D̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼9̼3̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ể̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼à̼ ̼D̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ư̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼i̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼é̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼B̼à̼ ̼D̼i̼ể̼u̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼:̼ ̼“̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼v̼o̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼”̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼!̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼L̼ẽ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼”̼.̼

̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼o̼a̼n̼ ̼u̼ổ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼“̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button