Tin HayTin Mới

ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ ̼ʜ̼.̼ɪ̼.̼ᴇ̼̼̼̂́.̼ρ̼ ̼D̼.̼ᴀ̼̼̂.̼ᴍ̼ ̼п̼ɡ̼ɑ̼ʏ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼.̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼6̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼6̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼v̼ỏ̼ ̼s̼e̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼ỗ̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼v̼ỏ̼ ̼s̼e̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼1̼6̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Võ Minh Trung bị khởi tố để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản. Ảnh: TTT

̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼T̼T̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼(̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼.̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼H̼C̼S̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼”̼đ̼ộ̼i̼ ̼s̼ổ̼”̼,̼ ̼k̼é̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼g̼ổ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼é̼m̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼.̼

Ông Trần Văn Bình - Hiệu trưởng trường Lê Thuyết trả lời với báo chí. Ảnh: TTT

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼T̼T̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼6̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼1̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼,̼ ̼”̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ê̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼.̼

̼C̼ô̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼:̼ ̼”̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼6̼.̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼.̼

Ông Trương Văn Đới, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà. Ảnh: TTT

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ớ̼i̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼T̼T̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼5̼/̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ớ̼i̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼T̼-̼H̼u̼ế̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼í̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼0̼/̼6̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼;̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼h̼è̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼V̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼đ̼ủ̼ ̼8̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼6̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼P̼.̼T̼.̼N̼.̼N̼.̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼h̼è̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼.̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼u̼ế̼)̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼“̼c̼ỏ̼ ̼M̼ỹ̼”̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼)̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼“̼c̼ỏ̼ ̼M̼ỹ̼”̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button