Uncategorized

C̼ô̼ ̼X̼u̼y̼ế̼n̼ ̼’̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼’̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼’̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼’̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼

Đăng lúc 25/06/2021 - 15:56 GMT+7

T̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼X̼u̼y̼ế̼n̼ ̼’̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼’̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼5̼/̼6̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼Ở̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼X̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼d̼á̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.

Cô Xuyến 'Về nhà đi con' từng bị chồng cũ bạo hành nhiều lần khi sống chung, dọa 'tiêu diệt' nếu ly hôn Ảnh 1
Hoàng Yến xuất hiện với khuôn мặᴛ đầy băng dán vết ᴛнươnɢ

 

C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼.

 

Cô Xuyến 'Về nhà đi con' từng bị chồng cũ bạo hành nhiều lần khi sống chung, dọa 'tiêu diệt' nếu ly hôn Ảnh 2
Nữ diễn viên cho biết mình từng nhiều lần bị b.ạo h.ành

 

C̼ô̼ ̼X̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼ủ̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.

̼”̼T̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼x̼ạ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ă̼m̼ ̼l̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ấ̼m̼,̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼”̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼.

Cô Xuyến 'Về nhà đi con' từng bị chồng cũ bạo hành nhiều lần khi sống chung, dọa 'tiêu diệt' nếu ly hôn Ảnh 3
Hoàng Yến chia sẻ những bí мậᴛ trong khoảng thời gian sống cùng với chồng cũ

C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼”̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼6̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button