Tin HayTin Mới

C̼h̼â̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼C̼ô̼ ̼G̼á̼i̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼G̼i̼ê̼’̼t̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼D̼ã̼ ̼M̼a̼n̼ ̼V̼ì̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼á̼p̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼Đ̼ủ̼ ̼N̼h̼u̼ ̼C̼ầ̼u̼.̼

K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼â̼̣̼p̼ ̼t̼ứ̼̼c̼.̼

̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼ù̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼…̼

̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼.̼ ̼(̼2̼5 ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼20.̼

Không có mô tả.

̼B̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼a̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼r̼ỡ̼,̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼t̼r̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼.̼ ̼K̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼o̼̣̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼̼n̼,̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼̣̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼B̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼C̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼,̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼B̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼.̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼.̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼.̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼B̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼g̼ộ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼R̼ờ̼̼i̼ ̼H̼à̼̼ ̼N̼ô̼̣̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼B̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ư̼̣̼c̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼.̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼“̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼”̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼i̼n̼,̼ ̼“̼c̼h̼á̼y̼ ̼m̼á̼y̼”̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼B̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼B̼.̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼B̼.̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ẫ̼̼m̼ ̼r̼a̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼c̼á̼̼c̼h̼ ̼t̼r̼ắ̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼ơ̼̣̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼B̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼c̼ư̼ớ̼p̼”̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ể̼̼u̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼̼n̼g̼,̼ ̼B̼.̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼…̼

̼T̼ư̼̣̼ ̼đ̼ẩ̼̼y̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼v̼ư̼̣̼c̼ ̼t̼h̼ẳ̼̼m̼

̼L̼ý̼ ̼t̼r̼í̼ ̼B̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼i̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼d̼ĩ̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼B̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ặ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼B̼.̼ ̼R̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼B̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼“̼r̼ó̼t̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼i̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼h̼ờ̼n̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

Không có mô tả.

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼1̼1̼,̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ỹ̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼H̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼â̼u̼ ̼y̼ế̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼ ̼B̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼p̼h̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼!̼”̼

̼C̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼á̼o̼ ̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼B̼.̼ ̼d̼ấ̼̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ỗ̼̼i̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼B̼.̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼.̼ ̼B̼.̼ ̼n̼h̼ớ̼̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼u̼ề̼,̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼h̼i̼ể̼̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼N̼ỗ̼̼i̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ù̼̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼.̼1̼1̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼B̼.̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ự̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼B̼.̼ ̼g̼i̼â̼̣̼n̼ ̼d̼ữ̼̼ ̼v̼ớ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼h̼á̼̼t̼ ̼n̼h̼ằ̼̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼…̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼â̼̣̼p̼ ̼t̼ứ̼̼c̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼B̼.̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ấ̼̼t̼ ̼c̼ả̼̼ ̼m̼o̼̣̼i̼ ̼t̼ô̼̣̼i̼ ̼l̼ỗ̼̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼.̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼.̼ ̼T̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼L̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼B̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼…̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button