Tin HayTin Mới

R̼ú̼n̼g̼ đ̼ộ̼n̼g̼: c̼ụ̼ b̼à̼ 9̼7̼ t̼u̼ổ̼i̼ v̼ừ̼a̼ c̼h̼ô̼n̼ c̼ấ̼t̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ đ̼à̼o̼ t̼r̼ộ̼m̼ m̼ộ̼ l̼ấ̼y̼ đ̼i̼ x̼ư̼ơ̼n̼g̼ b̼á̼n̼h̼ c̼h̼è̼

M̼ộ̼t̼ đ̼ê̼m̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ô̼.n̼ c̼ấ̼.t̼,̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼ụ̼ b̼à̼ b̼ị̼ đ̼ư̼a̼ l̼ê̼n̼ k̼h̼ỏ̼i̼ h̼u̼y̼ệ̼.t̼ m̼ộ̼,̼ x̼ư̼ơ̼n̼g̼ b̼á̼n̼h̼ c̼h̼è̼ b̼i̼ế̼n̼ m̼ấ̼t̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ k̼h̼á̼m̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ t̼ử̼ t̼h̼i̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ n̼g̼h̼i̼ á̼n̼ đ̼à̼o̼ t̼r̼ộ̼m̼ m̼ộ̼ ở̼ n̼g̼h̼ĩ̼a̼ t̼r̼a̼n̼g̼ x̼ã̼ V̼ĩ̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ V̼ĩ̼n̼h̼ L̼ộ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ứ̼c̼ t̼r̼á̼c̼h̼,̼ s̼á̼n̼g̼ 3̼1̼/̼1̼ m̼ộ̼t̼ t̼ố̼p̼ t̼h̼ợ̼ đ̼i̼ đ̼à̼o̼ m̼ộ̼ ở̼ n̼g̼h̼ĩ̼a̼ t̼r̼a̼n̼g̼ n̼ú̼i̼ Đ̼ú̼n̼ (̼x̼ã̼ V̼ĩ̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ V̼ĩ̼n̼h̼ L̼ộ̼c̼,̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼)̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ô̼i̼ m̼ộ̼ m̼ớ̼i̼ c̼h̼ô̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼à̼y̼ b̼ị̼ đ̼à̼o̼ x̼ớ̼i̼ t̼u̼n̼g̼ t̼ó̼e̼.̼ T̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ b̼à̼ c̼ụ̼ 9̼7̼ t̼u̼ổ̼i̼ b̼ị̼ c̼ắ̼.t̼ p̼h̼ầ̼n̼ x̼ư̼ơ̼n̼g̼ b̼á̼n̼h̼ c̼h̼è̼,̼ x̼u̼n̼g̼ q̼u̼a̼n̼h̼ v̼ò̼n̼g̼ h̼o̼a̼,̼ đ̼ấ̼t̼ đ̼á̼ v̼ư̼ơ̼n̼g̼ v̼ã̼i̼…̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ s̼ố̼n̼g̼ g̼ầ̼n̼ n̼g̼h̼ĩ̼a̼ t̼r̼a̼n̼g̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼,̼ đ̼ê̼m̼ 3̼0̼/̼1̼ h̼ọ̼ n̼g̼h̼e̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ c̼h̼ó̼ s̼ủ̼a̼ r̼â̼m̼ r̼a̼n̼ b̼ấ̼t̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ U̼B̼N̼D̼ x̼ã̼ V̼ĩ̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼ T̼r̼ầ̼n̼ V̼ă̼n̼ K̼h̼á̼n̼h̼ c̼h̼o̼ V̼n̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ “̼Ở̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼ừ̼n̼g̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼y̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ l̼ờ̼i̼ ô̼n̼g̼ K̼h̼á̼n̼h̼,̼ k̼h̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ n̼g̼h̼ĩ̼a̼ đ̼ị̼a̼ ở̼ c̼h̼â̼n̼ n̼ú̼i̼ Đ̼ú̼n̼,̼ g̼ầ̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼ n̼h̼à̼ H̼ồ̼)̼,̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ l̼à̼ đ̼ố̼n̼g̼ đ̼ấ̼t̼ c̼á̼t̼ n̼g̼ổ̼n̼ n̼g̼a̼n̼g̼,̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ v̼ò̼n̼g̼ h̼o̼a̼ b̼ị̼ n̼é̼m̼ v̼ư̼ơ̼n̼g̼ v̼ã̼i̼.̼ “̼T̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼ụ̼ b̼à̼ n̼ằ̼m̼ p̼h̼ơ̼i̼ s̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ p̼h̼ầ̼n̼ đ̼ầ̼u̼ g̼ố̼i̼ c̼ó̼ d̼ấ̼u̼ h̼i̼ệ̼u̼ b̼ị̼ k̼ẻ̼ g̼i̼a̼n̼ d̼ù̼n̼g̼ d̼a̼.o̼ r̼ạ̼.c̼h̼ p̼h̼ầ̼n̼ d̼a̼.o̼ v̼à̼ t̼h̼á̼o̼ đ̼i̼ c̼ặ̼p̼ b̼á̼n̼h̼ c̼h̼è̼”̼,̼ ô̼n̼g̼ K̼h̼á̼n̼h̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼h̼ê̼m̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ t̼r̼a̼n̼g̼ x̼ã̼ V̼ĩ̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼,̼ n̼ơ̼i̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ đ̼à̼o̼ t̼r̼ộ̼m̼ m̼ộ̼.̼ Ả̼n̼h̼:̼ L̼a̼m̼ S̼ơ̼n̼.̼

̼C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼ n̼h̼ó̼m̼ đ̼à̼o̼ t̼r̼ộ̼m̼ m̼ộ̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼ó̼ í̼t̼ n̼h̼ấ̼t̼ 3̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ì̼ k̼h̼ố̼i̼ đ̼ấ̼t̼ đ̼á̼ c̼h̼ô̼.n̼ l̼ấ̼p̼ n̼g̼ô̼i̼ m̼ộ̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼ó̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ l̼à̼m̼ t̼r̼o̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ đ̼ê̼m̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼,̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ q̼u̼á̼ c̼ố̼ s̼ố̼n̼g̼ h̼i̼ề̼n̼ l̼à̼n̼h̼ v̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ v̼ớ̼i̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ n̼ê̼n̼ n̼g̼h̼i̼ v̼ấ̼n̼ t̼r̼ả̼ t̼h̼ù̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼o̼ạ̼i̼ t̼r̼ừ̼.̼

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ k̼h̼á̼m̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ s̼ẽ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ đ̼à̼i̼ H̼ó̼a̼ t̼h̼â̼n̼ P̼h̼ú̼c̼ l̼ạ̼c̼ v̼i̼ê̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼.̼

̼C̼ó̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g̼ k̼ẻ̼ g̼i̼a̼n̼ đ̼á̼n̼h̼ c̼ắ̼p̼ x̼ư̼ơ̼n̼g̼ b̼á̼n̼h̼ c̼h̼è̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ q̼u̼á̼ c̼ố̼ đ̼ể̼ b̼à̼o̼ c̼h̼ế̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ c̼h̼ữ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼.̼ N̼h̼à̼ n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ c̼ứ̼u̼ v̼ă̼n̼ h̼ó̼a̼ L̼ê̼ Q̼u̼â̼n̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ờ̼i̼ đ̼ồ̼n̼ đ̼ạ̼i̼ v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼ b̼ã̼ x̼ư̼ơ̼n̼g̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ g̼i̼ú̼p̼ c̼h̼ữ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ x̼ư̼ơ̼n̼g̼ k̼h̼ớ̼p̼ h̼o̼ặ̼c̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼a̼n̼ y̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ k̼h̼o̼a̼ h̼ọ̼c̼ t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ p̼h̼ụ̼c̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ t̼r̼a̼n̼g̼ x̼ã̼ V̼ĩ̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼ r̼ộ̼n̼g̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ h̼ơ̼n̼ m̼ộ̼t̼ h̼a̼,̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ d̼ù̼n̼g̼ l̼à̼m̼ n̼ơ̼i̼ c̼h̼ô̼.n̼ v̼à̼ c̼ả̼i̼ t̼á̼n̼g̼ c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ x̼ã̼ V̼ĩ̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼,̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ V̼ĩ̼n̼h̼ L̼ộ̼,̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼ó̼ c̼ả̼ n̼g̼h̼ì̼n̼ n̼g̼ô̼i̼ m̼ộ̼.̼ H̼ô̼m̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼r̼ờ̼i̼ r̼é̼t̼ đ̼ậ̼m̼,̼ c̼ó̼ m̼ư̼a̼ t̼o̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ t̼r̼a̼n̼g̼ n̼ú̼i̼ Đ̼ú̼n̼,̼ n̼ơ̼i̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ đ̼à̼o̼ m̼ộ̼,̼ đ̼á̼n̼h̼ c̼ắ̼p̼ x̼ư̼ơ̼n̼g̼ b̼á̼n̼h̼ c̼h̼è̼.̼ Ả̼n̼h̼:̼ L̼ê̼ H̼o̼à̼n̼g̼.̼

̼C̼ụ̼ b̼à̼ 9̼7̼ t̼u̼ổ̼i̼ b̼ị̼ đ̼à̼o̼ t̼r̼ộ̼m̼ m̼ộ̼ l̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ứ̼c̼ đ̼ộ̼,̼ h̼i̼ề̼n̼ l̼à̼n̼h̼

̼“̼T̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ m̼ẹ̼ t̼ô̼i̼ n̼ằ̼m̼ p̼h̼ơ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼i̼ệ̼n̼g̼ h̼u̼y̼ệ̼.t̼ q̼u̼a̼ m̼ộ̼t̼ đ̼ê̼m̼ m̼ư̼a̼ r̼é̼t̼,̼ x̼ư̼ơ̼n̼g̼ đ̼ầ̼u̼ g̼ố̼i̼ b̼ị̼ c̼ư̼a̼ m̼ấ̼t̼.̼ Đ̼ấ̼t̼ đ̼ắ̼p̼ m̼ộ̼ b̼ị̼ đ̼à̼o̼ x̼ớ̼i̼ t̼ứ̼ t̼u̼n̼g̼”̼,̼ ô̼n̼g̼ V̼ă̼n̼ đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼ k̼ể̼ l̼ạ̼i̼ g̼i̼â̼y̼ p̼h̼ú̼t̼ c̼h̼ạ̼y̼ r̼a̼ p̼h̼ầ̼n̼ m̼ộ̼ c̼ủ̼a̼ m̼ẹ̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ V̼ă̼n̼ (̼6̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ V̼ĩ̼n̼h̼ L̼ộ̼c̼,̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼)̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼,̼ s̼á̼n̼g̼ s̼ớ̼m̼ n̼g̼à̼y̼ t̼h̼ứ̼ 3̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ m̼ẹ̼ g̼i̼à̼ 9̼7̼ t̼u̼ổ̼i̼ q̼u̼a̼ đ̼ờ̼i̼,̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ô̼n̼g̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị̼ l̼à̼m̼ l̼ễ̼ c̼ú̼n̼g̼ t̼h̼ì̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼n̼ d̼ữ̼ p̼h̼ầ̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼.t̼ m̼ộ̼ b̼ị̼ đ̼à̼o̼ x̼ớ̼i̼.̼ “̼C̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ d̼á̼m̼ t̼i̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ đ̼ó̼ l̼à̼ s̼ự̼ t̼h̼ậ̼t̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ a̼i̼ c̼ũ̼n̼g̼ v̼ộ̼i̼ c̼h̼ạ̼y̼ r̼a̼ k̼h̼u̼ n̼g̼h̼ĩ̼a̼ t̼r̼a̼n̼g̼ n̼ú̼i̼ Đ̼ú̼n̼ x̼e̼m̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼ư̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼o̼”̼,̼ ô̼n̼g̼ V̼ă̼n̼ k̼ể̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ m̼ộ̼,̼ m̼ọ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ “̼r̼ụ̼n̼g̼ r̼ờ̼i̼ c̼h̼â̼n̼ t̼a̼y̼”̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼.̼ “̼T̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ m̼ẹ̼ t̼ô̼i̼ n̼ằ̼m̼ p̼h̼ơ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼i̼ệ̼n̼g̼ h̼u̼y̼ệ̼.t̼ q̼u̼a̼ m̼ộ̼t̼ đ̼ê̼m̼ m̼ư̼a̼ r̼é̼t̼,̼ x̼ư̼ơ̼n̼g̼ đ̼ầ̼u̼ g̼ố̼i̼ b̼ị̼ c̼ư̼a̼ m̼ấ̼t̼.̼ Đ̼ấ̼t̼ đ̼ắ̼p̼ m̼ộ̼ b̼ị̼ đ̼à̼o̼ x̼ớ̼i̼ t̼ứ̼ t̼u̼n̼g̼.̼ D̼ư̼ớ̼i̼ h̼u̼y̼ệ̼.t̼ l̼à̼ h̼ố̼ l̼ớ̼n̼ n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ư̼a̼.̼ S̼ố̼ m̼ẹ̼ t̼ô̼i̼ k̼h̼ổ̼ q̼u̼á̼,̼ k̼h̼ổ̼ s̼u̼ố̼t̼ m̼ộ̼t̼ đ̼ờ̼i̼ đ̼ế̼n̼ l̼ú̼c̼ c̼h̼ế̼.t̼ c̼ũ̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ y̼ê̼n̼ t̼h̼â̼n̼”̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ 6̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼ n̼g̼h̼ẹ̼n̼ n̼g̼à̼o̼ n̼ó̼i̼.̼

̼G̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ô̼n̼g̼ V̼ă̼n̼ n̼g̼a̼y̼ l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ c̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ đ̼ể̼ l̼ậ̼p̼ b̼i̼ê̼n̼ b̼ả̼n̼.̼ T̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ g̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ b̼á̼t̼ h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ v̼ò̼n̼g̼ h̼o̼a̼ b̼ị̼ v̼ứ̼t̼ n̼g̼ổ̼n̼ n̼g̼a̼n̼g̼,̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼ụ̼ b̼à̼ 9̼7̼ t̼u̼ổ̼i̼ n̼ằ̼m̼ n̼g̼a̼y̼ c̼ạ̼n̼h̼ m̼i̼ệ̼n̼g̼ h̼u̼y̼ệ̼.t̼.̼

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ h̼o̼à̼n̼ t̼ấ̼t̼ k̼h̼á̼m̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼ư̼a̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ đ̼i̼ h̼ỏ̼a̼ t̼á̼n̼g̼ d̼o̼ l̼o̼ s̼ợ̼ p̼h̼ầ̼n̼ m̼ộ̼ b̼ị̼ đ̼à̼o̼ x̼ớ̼i̼ t̼h̼ê̼m̼ l̼ầ̼n̼ n̼ữ̼a̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ n̼g̼ô̼i̼ m̼ộ̼ b̼ị̼ đ̼à̼o̼ x̼ớ̼i̼.̼ Ả̼n̼h̼:̼ L̼a̼m̼ S̼ơ̼n̼

̼Ô̼n̼g̼ V̼ă̼n̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼ m̼ẹ̼ ô̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ v̼a̼ c̼h̼ạ̼m̼ h̼a̼y̼ t̼h̼ù̼ o̼á̼n̼ v̼ớ̼i̼ a̼i̼.̼ “̼M̼ẹ̼ t̼í̼n̼h̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼i̼ề̼n̼ h̼ò̼a̼,̼ c̼h̼ư̼a̼ m̼ộ̼t̼ l̼ầ̼n̼ b̼à̼ c̼ầ̼m̼ r̼o̼i̼ đ̼á̼n̼h̼ c̼o̼n̼.̼ G̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼ô̼i̼ c̼ũ̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ h̼i̼ề̼m̼ k̼h̼í̼c̼h̼ v̼ớ̼i̼ a̼i̼”̼,̼ ô̼n̼g̼ V̼ă̼n̼ n̼ó̼i̼ v̼à̼ m̼o̼n̼g̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ s̼ớ̼m̼ t̼ì̼m̼ r̼a̼ k̼ẻ̼ g̼â̼y̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼h̼ấ̼t̼ đ̼ứ̼c̼ n̼à̼y̼.̼

̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ x̼ư̼a̼ c̼ó̼ c̼â̼u̼ “̼s̼ố̼n̼g̼ c̼á̼i̼ n̼h̼à̼,̼ g̼i̼à̼ c̼á̼i̼ m̼ồ̼”̼,̼ t̼h̼ế̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ b̼à̼ c̼ụ̼ c̼h̼ẳ̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ư̼ở̼n̼g̼ s̼ự̼ b̼ì̼n̼h̼ y̼ê̼n̼ n̼g̼a̼y̼ c̼ả̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ắ̼m̼ m̼ắ̼t̼ x̼u̼ô̼i̼ t̼a̼y̼.̼ N̼ế̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼ằ̼m̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ c̼ả̼m̼ t̼h̼ấ̼y̼ đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼ì̼ v̼ớ̼i̼ c̼o̼n̼ c̼h̼á̼u̼ c̼ủ̼a̼ c̼ụ̼ n̼ỗ̼i̼ đ̼a̼u̼ ấ̼y̼ c̼ò̼n̼ n̼h̼â̼n̼ l̼ê̼n̼ g̼ấ̼p̼ n̼g̼à̼n̼ l̼ầ̼n̼”̼,̼ m̼ộ̼t̼ c̼ụ̼ ô̼n̼g̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ t̼â̼m̼ s̼ự̼.̼

̼S̼a̼u̼ s̼ự̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼à̼y̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ q̼u̼a̼n̼h̼ v̼ù̼n̼g̼ V̼ĩ̼n̼h̼ L̼ộ̼c̼ r̼ấ̼t̼ h̼o̼a̼n̼g̼ m̼a̼n̼g̼.̼ N̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ờ̼i̼ s̼u̼y̼ đ̼o̼á̼n̼ m̼ê̼ t̼í̼n̼ v̼ô̼ c̼ă̼n̼ c̼ứ̼ l̼a̼n̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ v̼ớ̼i̼ t̼ố̼c̼ đ̼ộ̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ m̼ặ̼t̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ó̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ m̼ớ̼i̼ q̼u̼a̼ đ̼ờ̼i̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼ắ̼.t̼ c̼ử̼ n̼h̼â̼n̼ l̼ự̼c̼ t̼h̼a̼y̼ t̼r̼ô̼n̼g̼ m̼ộ̼ s̼u̼ố̼t̼ n̼g̼à̼y̼ đ̼ê̼m̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ T̼h̼ọ̼,̼ P̼h̼ó̼ c̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ x̼ã̼ V̼ĩ̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼,̼ đ̼â̼y̼ l̼à̼ v̼ụ̼ á̼n̼ l̼ạ̼ l̼ù̼n̼g̼,̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼ừ̼n̼g̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ ở̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ C̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ r̼õ̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ x̼ả̼y̼ v̼à̼o̼ b̼a̼n̼ đ̼ê̼m̼,̼ t̼r̼ờ̼i̼ l̼ạ̼i̼ m̼ư̼a̼ g̼i̼ó̼ n̼ê̼n̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ m̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ d̼ấ̼u̼ v̼ế̼t̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ t̼r̼a̼n̼g̼ n̼ú̼i̼ Đ̼ú̼n̼ ở̼ x̼ã̼ V̼ĩ̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ d̼ù̼n̼g̼ l̼à̼m̼ n̼ơ̼i̼ c̼h̼ô̼.n̼ v̼à̼ c̼ả̼i̼ t̼á̼n̼g̼ c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ x̼ã̼ V̼ĩ̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼,̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ V̼ĩ̼n̼h̼ L̼ộ̼c̼,̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼ó̼ c̼ả̼ n̼g̼h̼ì̼n̼ n̼g̼ô̼i̼ m̼ộ̼.̼ H̼ô̼m̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼r̼ờ̼i̼ r̼é̼t̼ đ̼ậ̼m̼,̼ c̼ó̼ m̼ư̼a̼ t̼o̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ q̼u̼ả̼n̼ t̼r̼a̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼.̼

̼B̼ế̼ t̼ắ̼c̼ k̼h̼i̼ t̼r̼u̼y̼ t̼ì̼m̼ k̼ẻ̼ t̼h̼ấ̼t̼ đ̼ứ̼c̼ đ̼à̼o̼ t̼r̼ộ̼m̼ m̼ộ̼ c̼ụ̼ b̼à̼ 9̼7̼ t̼u̼ổ̼i̼

̼G̼ầ̼n̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼á̼n̼g̼ r̼ư̼ỡ̼i̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ đ̼à̼o̼ t̼r̼ộ̼m̼ m̼ộ̼ l̼ấ̼y̼ đ̼i̼ x̼ư̼ơ̼n̼g̼ b̼á̼n̼h̼ c̼h̼è̼ c̼ủ̼a̼ c̼ụ̼ b̼à̼ 9̼7̼ t̼u̼ổ̼i̼ v̼ừ̼a̼ c̼h̼ô̼.n̼,̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼ì̼m̼ r̼a̼ t̼h̼ủ̼ p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ 9̼/̼3̼,̼ t̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ v̼ớ̼i̼ V̼n̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼,̼ t̼r̼u̼n̼g̼ t̼á̼ T̼r̼ị̼n̼h̼ D̼u̼y̼ N̼i̼ệ̼m̼,̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ V̼ĩ̼n̼h̼ L̼ộ̼c̼ (̼T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼)̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼í̼c̼h̼ c̼ự̼c̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ b̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼p̼ t̼r̼u̼y̼ t̼ì̼m̼ t̼h̼ủ̼ p̼h̼ạ̼m̼ g̼â̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ á̼n̼ đ̼à̼o̼ t̼r̼ộ̼m̼ m̼ộ̼ g̼â̼y̼ p̼h̼ẫ̼n̼ n̼ộ̼ t̼ạ̼i̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ t̼r̼u̼n̼g̼ t̼á̼ N̼i̼ệ̼m̼,̼ v̼ụ̼ á̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ m̼a̼n̼h̼ m̼ố̼i̼,̼ d̼ấ̼u̼ v̼ế̼t̼ c̼ó̼ k̼h̼á̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ “̼đ̼i̼ể̼m̼ m̼ờ̼”̼ n̼ê̼n̼ g̼â̼y̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼.̼ “̼D̼ị̼p̼ c̼ậ̼n̼ t̼ế̼t̼,̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ x̼u̼n̼g̼ q̼u̼a̼n̼h̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼à̼o̼ x̼ớ̼i̼ l̼ấ̼y̼ đ̼à̼o̼,̼ q̼u̼ấ̼t̼ đ̼e̼m̼ b̼á̼n̼,̼ d̼o̼ v̼ậ̼y̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ b̼ị̼ x̼á̼o̼ t̼r̼ộ̼n̼.̼ H̼ô̼m̼ đ̼ó̼ l̼ạ̼i̼ c̼ó̼ m̼ư̼a̼ v̼ì̼ t̼h̼ế̼ d̼ấ̼u̼ v̼ế̼t̼ c̼à̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ r̼õ̼ r̼à̼n̼g̼”̼,̼ ô̼n̼g̼ N̼i̼ệ̼m̼ n̼ó̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼ t̼ạ̼i̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼ừ̼n̼g̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼ự̼ n̼ê̼n̼ b̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ầ̼u̼ k̼h̼ó̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ k̼h̼ẳ̼n̼g̼ đ̼ị̼n̼h̼ c̼ó̼ p̼h̼ả̼i̼ d̼o̼ n̼h̼ó̼m̼ t̼r̼ộ̼m̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ g̼â̼y̼ r̼a̼ h̼a̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ứ̼c̼ t̼r̼á̼c̼h̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼g̼h̼i̼ v̼ấ̼n̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼a̼m̼ g̼i̼a̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ t̼r̼a̼n̼g̼ n̼ú̼i̼ Đ̼ú̼n̼ ở̼ x̼ã̼ V̼ĩ̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼ l̼à̼ n̼ơ̼i̼ c̼h̼ô̼.n̼ v̼à̼ c̼ả̼i̼ t̼á̼n̼g̼ c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ x̼ã̼ V̼ĩ̼n̼h̼ T̼h̼à̼n̼h̼,̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ V̼ĩ̼n̼h̼ L̼ộ̼c̼,̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼ó̼ c̼ả̼ n̼g̼h̼ì̼n̼ n̼g̼ô̼i̼ m̼ộ̼.̼ H̼ô̼m̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼r̼ờ̼i̼ r̼é̼t̼ đ̼ậ̼m̼,̼ c̼ó̼ m̼ư̼a̼ t̼o̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ q̼u̼ả̼n̼ t̼r̼a̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼à̼y̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ q̼u̼a̼n̼h̼ v̼ù̼n̼g̼ V̼ĩ̼n̼h̼ L̼ộ̼c̼ r̼ấ̼t̼ h̼o̼a̼n̼g̼ m̼a̼n̼g̼.̼ N̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ờ̼i̼ s̼u̼y̼ đ̼o̼á̼n̼ m̼ê̼ t̼í̼n̼ v̼ô̼ c̼ă̼n̼ c̼ứ̼ l̼a̼n̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ v̼ớ̼i̼ t̼ố̼c̼ đ̼ộ̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ m̼ặ̼t̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ó̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ m̼ớ̼i̼ q̼u̼a̼ đ̼ờ̼i̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼ắ̼.t̼ c̼ử̼ n̼h̼â̼n̼ l̼ự̼c̼ t̼h̼a̼y̼ n̼h̼a̼u̼ t̼r̼ô̼n̼g̼ m̼ộ̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ụ̼ b̼à̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼,̼ c̼ụ̼ l̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼i̼ề̼n̼ l̼à̼n̼h̼ đ̼ứ̼c̼ đ̼ộ̼.̼ H̼ọ̼ m̼o̼n̼g̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ s̼ớ̼m̼ t̼ì̼m̼ r̼a̼ k̼ẻ̼ g̼â̼y̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼h̼ấ̼t̼ đ̼ứ̼c̼ n̼à̼y̼ đ̼ể̼ y̼ê̼n̼ l̼ò̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼

Theo: https://vnexpress.net/ngoi-mo-cu-ba-97-tuoi-bi-dᴀo-boi-danh-cap-xuong-banh-che-3350950.ht

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button