Tin HayTin Mới

M̼a̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼T̼ạ̼ ̼3̼k̼g̼ ̼R̼a̼ ̼C̼h̼ố̼n̼g̼ ̼T̼r̼ả̼ ̼G̼ã̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼X̼ó̼m̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼M̼ẹ̼,̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼B̼é̼ ̼B̼ị̼ ̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼M̼é̼o̼ ̼H̼ộ̼p̼ ̼S̼ọ̼,̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Á̼m̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼D̼á̼m̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ă̼m̼ ̼C̼o̼n̼ Đời Sống

r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲n̲,̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲n̲à̲o̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲à̲o̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲t̲ạ̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲3̲k̲g̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲h̲ắ̲n̲.̲


S̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲5̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲7̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ậ̲n̲ ̲b̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲,̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲N̲g̲a̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲á̲m̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲s̲ố̲ ̲p̲h̲ậ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲,̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲m̲ẹ̲ ̲m̲à̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲q̲u̲á̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲.̲


M̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲5̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲V̲a̲n̲y̲a̲ ̲K̲r̲a̲p̲i̲v̲i̲n̲,̲ ̲1̲6̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲v̲ề̲.̲ ̲V̲ừ̲a̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲h̲ộ̲ ̲ở̲ ̲S̲e̲v̲e̲r̲o̲d̲v̲i̲n̲s̲k̲,̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲T̲â̲y̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲N̲g̲a̲,̲ ̲V̲a̲n̲y̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲h̲ố̲t̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲g̲ã̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲d̲a̲o̲ ̲u̲y̲ ̲h̲i̲ế̲p̲ ̲v̲à̲ ̲é̲p̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲b̲é̲,̲ ̲b̲à̲ ̲N̲a̲t̲a̲l̲i̲a̲ ̲K̲r̲a̲p̲i̲v̲i̲n̲a̲ ̲(̲4̲3̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲)̲,̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲ắ̲n̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲n̲,̲ ̲V̲a̲n̲y̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲n̲à̲o̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲à̲o̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲t̲ạ̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲3̲k̲g̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲h̲ắ̲n̲.̲ ̲N̲à̲o̲ ̲n̲g̲ờ̲,̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲1̲6̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ố̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲”̲c̲ầ̲m̲ ̲t̲h̲ú̲”̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲g̲i̲à̲n̲h̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲t̲ạ̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲a̲y̲ ̲V̲a̲n̲y̲a̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲á̲n̲g̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲3̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲b̲é̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ỗ̲.̲


̲H̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲l̲a̲ ̲h̲é̲t̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲h̲ã̲i̲.̲ ̲V̲a̲n̲y̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲m̲é̲o̲ ̲h̲ộ̲p̲ ̲s̲ọ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲b̲à̲ ̲N̲a̲t̲a̲l̲i̲a̲ ̲K̲r̲a̲p̲i̲v̲i̲n̲a̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲â̲m̲ ̲2̲7̲ ̲n̲h̲á̲t̲ ̲d̲a̲o̲ ̲k̲h̲ắ̲p̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲2̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲h̲ộ̲ ̲b̲ê̲ ̲b̲ế̲t̲ ̲m̲á̲u̲.̲

̲K̲ẻ̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ỏ̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲ ̲2̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲h̲ọ̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ế̲t̲.̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲P̲r̲o̲n̲i̲n̲,̲ ̲3̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲ơ̲i̲ ̲m̲e̲n̲,̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲ẩ̲n̲ ̲đ̲o̲á̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲â̲m̲ ̲l̲ý̲.

M̲a̲y̲ ̲m̲ắ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲b̲à̲ ̲N̲a̲t̲a̲l̲i̲a̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲â̲m̲ ̲n̲h̲á̲t̲ ̲d̲a̲o̲ ̲c̲h̲í̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲.̲ ̲C̲ò̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲b̲à̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲m̲ẹ̲ ̲m̲à̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲h̲ô̲n̲ ̲m̲ê̲ ̲s̲â̲u̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ắ̲t̲ ̲b̲ớ̲t̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲n̲ã̲o̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ộ̲p̲ ̲s̲ọ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲V̲a̲n̲y̲a̲ ̲n̲h̲ằ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲b̲é̲.̲

̲N̲a̲t̲a̲l̲i̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲à̲i̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲s̲â̲u̲ ̲s̲ắ̲c̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲ú̲ ̲s̲ố̲c̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲v̲à̲ ̲á̲m̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲v̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲,̲ ̲b̲à̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲d̲á̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲c̲o̲n̲ ̲2̲ ̲l̲ầ̲n̲.̲

̲Đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲d̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲ã̲o̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲m̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲x̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲r̲á̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲ộ̲p̲ ̲s̲ọ̲.


N̲a̲t̲a̲l̲i̲a̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲t̲ự̲ ̲d̲ằ̲n̲ ̲v̲ặ̲t̲ ̲v̲à̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲r̲a̲ ̲n̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲ấ̲y̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲b̲à̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲

N̲a̲t̲a̲l̲i̲a̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲í̲c̲h̲ ̲t̲ừ̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲v̲ì̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲V̲a̲n̲y̲a̲.̲ ̲B̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲:̲ ̲”̲T̲ô̲i̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲x̲i̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲a̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲v̲ì̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲.̲ ̲V̲à̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲ơ̲n̲,̲ ̲h̲ã̲y̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲t̲ô̲i̲.̲

̲T̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲đ̲ó̲.̲ ̲G̲i̲ờ̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲t̲h̲ứ̲.̲.̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲s̲ẵ̲n̲ ̲s̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲.̲ ̲V̲à̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲ở̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲”̲.̲ ̲N̲a̲t̲a̲l̲i̲a̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲r̲ư̲ợ̲u̲ ̲đ̲ể̲ ̲q̲u̲ê̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲k̲ý̲ ̲ứ̲c̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲h̲o̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲ấ̲y̲.

N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ổ̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲A̲n̲d̲r̲e̲y̲ ̲M̲a̲l̲a̲k̲h̲o̲v̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲q̲u̲y̲ê̲n̲ ̲g̲ó̲p̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲â̲y̲ ̲q̲u̲ỹ̲ ̲c̲h̲i̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲a̲ ̲p̲h̲ẫ̲u̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲V̲a̲n̲y̲a̲ ̲v̲à̲ ̲m̲u̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲ấ̲m̲ ̲t̲i̲t̲a̲n̲ ̲g̲h̲é̲p̲ ̲v̲à̲o̲ ̲h̲ộ̲p̲ ̲s̲ọ̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲h̲i̲ ̲p̲h̲í̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲k̲h̲á̲c̲.̲


̲M̲ộ̲t̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲s̲a̲u̲,̲ ̲V̲a̲n̲y̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲“̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲t̲á̲o̲ ̲n̲h̲ẹ̲”̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲p̲h̲ẫ̲u̲ ̲t̲h̲u̲ậ̲t̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲N̲g̲a̲ ̲L̲e̲o̲n̲i̲d̲ ̲R̲o̲s̲h̲a̲l̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲.

̲T̲h̲á̲n̲g̲ ̲6̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲8̲,̲ ̲V̲a̲n̲y̲a̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲y̲ ̲t̲á̲.̲ ̲C̲ậ̲u̲ ̲b̲é̲ ̲ă̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲á̲o̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲ă̲n̲ ̲n̲g̲h̲i̲ề̲n̲.̲ ̲V̲à̲o̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲7̲,̲ ̲V̲a̲n̲y̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲M̲o̲s̲c̲o̲w̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲h̲y̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲.̲

̲M̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲q̲u̲ỹ̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲q̲u̲y̲ê̲n̲ ̲g̲ó̲p̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲b̲é̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲T̲â̲y̲ ̲B̲a̲n̲ ̲N̲h̲a̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲t̲h̲ê̲m̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲1̲0̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲8̲,̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲b̲é̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲h̲i̲ễ̲m̲ ̲c̲ú̲m̲.̲ ̲B̲ấ̲t̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲ỗ̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲,̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲b̲é̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲q̲u̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲m̲ã̲i̲ ̲m̲ã̲i̲.

V̲ề̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ủ̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲,̲ ̲P̲r̲o̲n̲i̲n̲,̲ ̲3̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲á̲n̲ ̲1̲4̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲ù̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲c̲ố̲ ̲ý̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲V̲a̲n̲y̲a̲,̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲t̲ù̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲â̲n̲.

V̲ề̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ủ̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲,̲ ̲P̲r̲o̲n̲i̲n̲,̲ ̲3̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲á̲n̲ ̲1̲4̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲ù̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲c̲ố̲ ̲ý̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲V̲a̲n̲y̲a̲,̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲p̲h̲ạ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲h̲ắ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲t̲ù̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲â̲n̲.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button