Uncategorized

N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼C̼ô̼ ̼X̼u̼y̼ế̼n̼ ̼’̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼’̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼á̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼t̼

25/06/2021 15:45

N̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼5̼/̼6̼)̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

‘̼C̼ô̼ ̼X̼u̼y̼ế̼n̼’̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼(̼C̼l̼i̼p̼:̼ ̼T̼i̼i̼n̼’̼s̼ ̼)̼

C̼ô̼ ̼X̼u̼y̼ế̼n̼’̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼d̼á̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼,̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼’̼C̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼’̼

Diễn viên Hoàng Yến lần đầu tiên xuất hiện sau khi bị chồng hành hung với nhiều vết thương trên mặt.Diễn viên Hoàng Yến lần đầu tiên xuất hiện sau khi bị chồng hành hung với nhiều vết thương trên mặt.
Diễn viên Hoàng Yến lần đầu tiên xuất hiện sau khi bị chồng hành hung với nhiều vết thương trên mặt.

D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

3̼1̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ồ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼x̼e̼ nh̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ S̼a̼u̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼.̼ợ̼ ̼n̼.̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼c̼.̼ờ̼ ̼b̼.̼ạ̼c̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼K̼h̼i̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼‘̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼’̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼‘̼t̼.a̼o̼,̼ ̼m̼.à̼y̼’̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼,̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.á̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼̼T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼.o̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼.a̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼.â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼.ợ̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼M̼ầ̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼r̼.ạ̼c̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ố̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼q̼.u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button