Tin HayTin Mới

ᴍᴀ̂ᴍ ᴄᴏ̛ᴍ ᴄᴜ́пɡ ᴄһᴏ̂̀пɡ тгᴇ̂п ᴍᴏ̣̂ Ьɪ̣ һᴀ̀пɡ хᴏ́ᴍ ʟᴀ̂́ʏ

C̼ơ̼m̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼7̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼7̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼g̼ò̼i̼ ̼N̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ư̼n̼g̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼X̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼g̼ò̼i̼ ̼N̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼u̼ố̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼7̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼X̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼.̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼H̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼X̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼é̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼7̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button