Tin Hay

Đ̳ộ̳c̳ ̳q̳u̳y̳ề̳n̳:̳ ̳N̳ữ̳ ̳c̳h̳í̳n̳h̳ ̳s̳h̳o̳w̳ ̳h̳ẹ̳n̳ ̳h̳ò̳ ̳n̳ó̳i̳ ̳g̳ì̳ ̳k̳h̳i̳ ̳b̳ị̳ ̳’̳b̳ó̳c̳ ̳p̳h̳ố̳t̳’̳ ̳c̳ô̳n̳g̳ ̳k̳h̳a̳i̳ ̳q̳u̳ả̳n̳g̳ ̳c̳á̳o̳ ̳c̳h̳o̳ ̳’̳w̳.e̳.b̳ ̳đ̳e̳n̳’̳?̳

Đăng lúc 25/06/2021

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼a̼m̼s̼h̼o̼w̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼”̼q̼u̼á̼ ̼l̼ố̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼p̼p̼ ̼(̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼1̼8̼+̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼.̼

Độc quyền: Nữ chính show hẹn hò nói gì khi bị 'bóc phốt' công khai quảng cáo cho 'web đen'? Ảnh 1

Độc quyền: Nữ chính show hẹn hò nói gì khi bị 'bóc phốt' công khai quảng cáo cho 'web đen'? Ảnh 2

 

̼Chúng tôi ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼w̼e̼b̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼a̼p̼p̼ ̼(̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼u̼p̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼’̼t̼h̼ô̼i̼ ̼u̼p̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼d̼ễ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼g̼u̼.̼ ̼
̼Độc quyền: Nữ chính show hẹn hò nói gì khi bị 'bóc phốt' công khai quảng cáo cho 'web đen'? Ảnh 3
̼T̼ả̼i̼ ̼a̼p̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼g̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼h̼o̼t̼g̼i̼r̼l̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼’̼.̼ ̼D̼ạ̼ ̼m̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼à̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼a̼p̼p̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼l̼i̼s̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼a̼n̼t̼i̼-̼f̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼”̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼”̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button