Tin HayTin Mới

K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼:̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼6̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼

K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼:̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼6̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼

K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼:̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼6̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼0̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼/̼7̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼6̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼c̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼V̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼h̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼7̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼0̼2̼ ̼L̼ê̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼c̼.̼T̼a̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼0̼4̼ ̼n̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼0̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼)̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼s̼ứ̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼)̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼)̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ò̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼P̼o̼l̼i̼m̼e̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼á̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Đ̼ạ̼t̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼s̼ứ̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

̼6̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼

̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼

̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼;̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼;̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼;̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Đ̼ạ̼t̼;̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼n̼h̼;̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Y̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼T̼P̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼P̼H̼Á̼P̼ ̼L̼U̼Ậ̼T̼ ̼P̼L̼U̼S̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼p̼l̼u̼s̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼-̼p̼l̼u̼s̼/̼k̼o̼n̼-̼t̼u̼m̼-̼p̼h̼a̼t̼-̼h̼i̼e̼n̼-̼6̼-̼d̼o̼i̼-̼t̼u̼o̼n̼g̼-̼d̼a̼n̼g̼-̼t̼u̼-̼t̼a̼p̼-̼b̼a̼y̼-̼l̼a̼c̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼k̼h̼a̼c̼h̼-̼s̼a̼n̼-̼d̼1̼6̼0̼4̼6̼7̼.̼h̼t̼m̼l̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button