Tin HayTin Mới

T͢ê͢n͢ ͢t͢r͢ộ͢m͢ ͢b͢ị͢ ͢n͢ữ͢ ͢c͢h͢ủ͢ ͢n͢h͢à͢ ͢b͢ắ͢t͢ ͢g͢i͢ữ͢,͢ ͢c͢h͢o͢ ͢u͢ố͢n͢g͢ ͢t͢h͢u͢ố͢c͢ ͢t͢ă͢n͢g͢ ͢l͢ự͢c͢ ͢b͢ắ͢t͢ ͢h͢ã͢m͢ ͢h͢i͢ế͢p͢ ͢3͢ ͢n͢g͢à͢y͢,͢ ͢t͢h͢ả͢ ͢r͢a͢ ͢t͢h͢â͢n͢ ͢t͢à͢n͢ ͢m͢a͢ ͢d͢ạ͢i͢

T͢h͢a͢y͢ ͢v͢ì͢ ͢g͢i͢a͢o͢ ͢n͢ộ͢p͢ ͢c͢h͢o͢ ͢c͢ả͢n͢h͢ ͢s͢á͢t͢,͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢p͢h͢ụ͢ ͢n͢ữ͢ ͢g͢i͢ữ͢ ͢l͢ạ͢i͢ ͢t͢ê͢n͢ ͢t͢r͢ộ͢m͢ ͢đ͢ộ͢t͢ ͢n͢h͢ậ͢p͢ ͢v͢à͢o͢ ͢t͢i͢ệ͢m͢ ͢l͢à͢m͢ ͢t͢ó͢c͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢m͢ì͢n͢h͢ ͢v͢à͢ ͢c͢.͢ư͢.͢ỡ͢n͢g͢ ͢b͢ứ͢c͢ ͢h͢ắ͢n͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢n͢g͢à͢y͢.͢

͢V͢ụ͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢x͢ả͢y͢ ͢r͢a͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢M͢e͢s͢h͢c͢h͢o͢v͢s͢k͢,͢ ͢N͢g͢a͢.͢ ͢T͢h͢e͢o͢ ͢D͢a͢i͢l͢y͢ ͢M͢a͢i͢l͢,͢ ͢O͢l͢g͢a͢ ͢v͢à͢ ͢c͢á͢c͢ ͢n͢h͢â͢n͢ ͢v͢i͢ê͢n͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢t͢i͢ệ͢m͢ ͢l͢à͢m͢ ͢t͢ó͢c͢ ͢c͢ủ͢a͢ ͢m͢ì͢n͢h͢ ͢đ͢a͢n͢g͢ ͢c͢h͢u͢ẩ͢n͢ ͢b͢ị͢ ͢t͢h͢u͢ ͢d͢ọ͢n͢ ͢đ͢ồ͢ ͢đ͢ạ͢c͢,͢ ͢k͢ế͢t͢ ͢t͢h͢ú͢c͢ ͢n͢g͢à͢y͢ ͢l͢à͢m͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢t͢h͢ì͢ ͢V͢i͢k͢t͢o͢r͢ ͢J͢a͢s͢i͢n͢s͢k͢i͢ ͢c͢ầ͢m͢ ͢s͢ú͢n͢g͢ ͢x͢ô͢n͢g͢ ͢v͢à͢o͢ ͢t͢i͢ệ͢m͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢ý͢ ͢đ͢ị͢n͢h͢ ͢t͢r͢ộ͢m͢ ͢t͢à͢i͢ ͢s͢ả͢n͢.͢

͢N͢h͢ư͢n͢g͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢m͢a͢y͢ ͢c͢h͢o͢ ͢t͢ê͢n͢ ͢t͢r͢ộ͢m͢ ͢3͢2͢ ͢t͢u͢ổ͢i͢,͢ ͢c͢h͢ủ͢ ͢t͢i͢ệ͢m͢ ͢l͢ạ͢i͢ ͢l͢à͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢c͢a͢o͢ ͢t͢h͢ủ͢ ͢k͢a͢r͢a͢t͢e͢.͢ ͢C͢ô͢ ͢v͢ì͢ ͢v͢ậ͢y͢ ͢n͢h͢a͢n͢h͢ ͢c͢h͢ó͢n͢g͢ ͢h͢ạ͢ ͢g͢ụ͢c͢ ͢t͢ê͢n͢ ͢t͢r͢ộ͢m͢ ͢b͢ằ͢n͢g͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢c͢h͢i͢ê͢u͢ ͢c͢ơ͢ ͢b͢ả͢n͢.͢

͢C͢ô͢ ͢g͢á͢i͢ ͢t͢r͢ẻ͢ ͢2͢6͢ ͢t͢u͢ổ͢i͢ ͢n͢ó͢i͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢m͢ọ͢i͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢s͢ẽ͢ ͢g͢ọ͢i͢ ͢c͢ả͢n͢h͢ ͢s͢á͢t͢ ͢đ͢ể͢ ͢t͢h͢ô͢n͢g͢ ͢b͢á͢o͢ ͢v͢ụ͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢.͢ ͢N͢h͢ư͢n͢g͢ ͢t͢h͢ự͢c͢ ͢t͢ế͢,͢ ͢c͢ô͢ ͢n͢h͢ố͢t͢ ͢t͢ê͢n͢ ͢t͢r͢ộ͢m͢ ͢v͢à͢o͢ ͢p͢h͢ò͢n͢g͢,͢ ͢d͢ù͢n͢g͢ ͢d͢â͢y͢ ͢m͢á͢y͢ ͢s͢ấ͢y͢ ͢t͢ó͢c͢ ͢đ͢ể͢ ͢t͢r͢ó͢i͢ ͢h͢ắ͢n͢ ͢v͢à͢o͢ ͢m͢á͢y͢ ͢s͢ư͢ở͢i͢.͢

͢L͢i͢ê͢n͢ ͢t͢i͢ế͢p͢ ͢3͢ ͢n͢g͢à͢y͢ ͢s͢a͢u͢ ͢đ͢ó͢,͢ ͢t͢ê͢n͢ ͢t͢r͢ộ͢m͢ ͢b͢ị͢ ͢g͢i͢a͢m͢ ͢g͢i͢ữ͢,͢ ͢k͢h͢ô͢n͢g͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢ă͢n͢ ͢u͢ố͢n͢g͢ ͢g͢ì͢ ͢n͢g͢o͢à͢i͢ ͢V͢i͢a͢g͢r͢a͢ ͢v͢à͢ ͢b͢ị͢ ͢c͢.͢ư͢.͢ỡ͢n͢g͢ ͢b͢ứ͢c͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢l͢ầ͢n͢.͢

͢N͢ữ͢ ͢c͢h͢ủ͢ ͢t͢i͢ệ͢m͢ ͢l͢à͢m͢ ͢t͢ó͢c͢ ͢v͢à͢ ͢t͢ê͢n͢ ͢t͢r͢ộ͢m͢.͢

͢N͢g͢a͢y͢ ͢s͢a͢u͢ ͢k͢h͢i͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢t͢h͢ả͢,͢ ͢J͢a͢s͢i͢n͢s͢k͢i͢ ͢đ͢i͢ ͢t͢h͢ẳ͢n͢g͢ ͢t͢ớ͢i͢ ͢đ͢ồ͢n͢ ͢c͢ả͢n͢h͢ ͢s͢á͢t͢ ͢đ͢ể͢ ͢t͢r͢ì͢n͢h͢ ͢b͢á͢o͢ ͢v͢ề͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢m͢ì͢n͢h͢ ͢b͢ị͢ ͢l͢ạ͢m͢ ͢d͢ụ͢n͢g͢.͢ ͢C͢ả͢ ͢h͢a͢i͢ ͢b͢ị͢ ͢c͢ả͢n͢h͢ ͢s͢á͢t͢ ͢b͢ắ͢t͢ ͢g͢i͢ữ͢ ͢s͢a͢u͢ ͢đ͢ó͢.͢

͢O͢l͢g͢a͢ ͢t͢ỏ͢ ͢r͢a͢ ͢b͢ấ͢t͢ ͢n͢g͢ờ͢ ͢v͢ì͢ ͢v͢i͢ệ͢c͢ ͢m͢ì͢n͢h͢ ͢b͢ị͢ ͢b͢ắ͢t͢ ͢g͢i͢ữ͢ ͢v͢à͢ ͢t͢r͢ầ͢n͢ ͢t͢ì͢n͢h͢:͢ ͢“͢Đ͢ú͢n͢g͢ ͢l͢à͢ ͢đ͢ồ͢ ͢k͢h͢ố͢n͢.͢

͢Đ͢ú͢n͢g͢ ͢l͢à͢ ͢c͢h͢ú͢n͢g͢ ͢t͢ô͢i͢ ͢c͢ó͢ ͢q͢u͢a͢n͢ ͢h͢ệ͢ ͢v͢à͢i͢ ͢l͢ầ͢n͢,͢ ͢n͢h͢ư͢n͢g͢ ͢t͢ô͢i͢ ͢m͢u͢a͢ ͢c͢h͢o͢ ͢h͢ắ͢n͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢c͢h͢i͢ế͢c͢ ͢q͢u͢ầ͢n͢ ͢b͢ò͢ ͢m͢ớ͢i͢,͢ ͢m͢ộ͢t͢ ͢í͢t͢ ͢đ͢ồ͢ ͢ă͢n͢ ͢v͢à͢ ͢1͢.͢0͢0͢0͢ ͢r͢ú͢p͢ ͢(͢g͢ầ͢n͢ ͢4͢0͢0͢.͢0͢0͢0͢ ͢V͢N͢Đ͢)͢ ͢t͢r͢ư͢ớ͢c͢ ͢k͢h͢i͢ ͢h͢ắ͢n͢ ͢r͢ờ͢i͢ ͢đ͢i͢”͢.͢

 

Nửα đêɱ nhớ ʋợ, chồng̴ ρhι 50ƙɱ ʋề ƚhăɱ, chưα ƙịρ mở ƈửα ƚhì ɳg̴hҽ ƚιếɳg̴: “Nhẹ ƚhôι αɳh, ɳg̴àყ ɳàσ ƈũɳg̴ đòι ƚhôι”

C͟á͟i chấ͟t giọ͟ng ẽ͟o͟ ợ͟t củ͟a v͟ợ͟ v͟ang l͟ê͟n khiế͟n cho͟ tô͟i cư͟ờ͟i chu͟a chá͟t,͟ phẫ͟n u͟ấ͟t. H͟ẳ͟n l͟à͟ khô͟ng mu͟ố͟n l͟y͟ hô͟n chỉ͟ v͟ì͟ s͟ợ mấ͟t cá͟i mỏ͟ tiề͟n l͟à͟ tô͟i cơ͟ đấ͟y͟.

͟C͟ay͟ đắ͟ng,͟ phẫ͟n nộ͟ thậ͟t s͟ự͟ mọ͟i ngư͟ờ͟i ạ͟. N͟ó͟i thậ͟t chứ͟ x͟u͟ng q͟u͟ang cu͟ộ͟c s͟ố͟ng củ͟a mì͟nhthư͟ờ͟ng chỉ͟ nghe͟ đà͟n ô͟ng phả͟n bộ͟i,͟ tră͟ng ho͟a nhiề͟u͟ chứ͟ có͟ mấ͟y͟ khi nghe͟ chu͟y͟ệ͟n v͟ợ͟ phả͟n bộ͟i chồ͟ng đâ͟u͟.

M͟à͟ tô͟i cũ͟ng cư͟ớ͟i đư͟ợ͟c mộ͟t ngư͟ờ͟i v͟ợ͟ hiề͟n l͟à͟nh,͟ d͟ị͟u͟ d͟à͟ng,͟ ngo͟an hiề͟n chứ͟ cũ͟ng chẳ͟ng phả͟i k͟iể͟u͟ phụ͟ nữ͟ l͟ă͟ng nhă͟ng gì͟.

͟Thì͟ cũ͟ng v͟ì͟ l͟ý͟ d͟o͟ cô͟ng v͟iệ͟c cho͟ nê͟n tô͟i thư͟ờ͟ng x͟u͟y͟ê͟n phả͟i đi l͟à͟m x͟a. Cũng may͟ l͟à͟ cư͟ớ͟i ɴʜau͟ 3͟ nă͟m thì͟ v͟ợ͟ chồ͟ng tô͟i cũ͟ng đã͟ có͟ v͟ớ͟i ɴʜau͟ 1͟ đứ͟a co͟n rồ͟i nê͟n nhữ͟ng ngà͟y͟ thá͟ng x͟a nhà͟ k͟ia cũ͟ng tạ͟m thờ͟i cả͟m thấ͟y͟ y͟ê͟n tâ͟m hơ͟n v͟ì͟ có͟ co͟n,͟ v͟ợ͟ s͟ẽ͟ đỡ͟ tủ͟i hơ͟n.

͟Như͟ng nghĩ͟ cũ͟ng thư͟ơ͟ng v͟ợ͟ l͟ắ͟m,͟ mộ͟t mì͟nhv͟ấ͟t v͟ả͟ khổ͟ cự͟c nu͟ô͟i co͟n mà͟ chẳ͟ng mấ͟y͟ khi có͟ chồ͟ng bê͟n cạ͟nh. T͟ô͟i cũ͟ng chỉ͟ tí͟nhl͟à͟m cô͟ng trì͟nhx͟a như͟ thế͟ nà͟y͟ mộ͟t thờ͟i gian nữ͟a thô͟i rồ͟i s͟au͟ đó͟ s͟ẽ͟ v͟ề͟ l͟à͟m gầ͟n nhà͟,͟ có͟ í͟t tiề͟n như͟ng đư͟ợ͟c ở͟ gầ͟n v͟ợ͟ co͟n,͟ chă͟m s͟ó͟c cho͟ v͟ợ͟ co͟n.

͟Cũng v͟ì͟ mu͟ố͟n bù͟ đắ͟p͟ cho͟ v͟ợ͟ cho͟ co͟n cho͟ nê͟n tô͟i rấ͟t hà͟o͟ phó͟ng,͟ tho͟ả͟i má͟i v͟ớ͟i v͟ợ͟. C͟ô͟ ấ͟y͟ có͟ chi tiê͟u͟ bao͟ nhiê͟u͟ thì͟ tô͟i cũ͟ng khô͟ng bao͟ giờ͟ phà͟n nà͟n. N͟ó͟i thậ͟t chỉ͟ mo͟ng v͟ợ͟ tiê͟u͟ đi để͟ cho͟ bớ͟t bu͟ồ͟n chá͟n tro͟ng nhữ͟ng l͟ú͟c tô͟i khô͟ng có͟ nhà͟. ͟Nhiề͟u͟ l͟ú͟c mọ͟i ngư͟ờ͟i cứ͟ bả͟o͟ tô͟i v͟ấ͟t v͟ả͟ k͟iế͟m tiề͟n thì͟ cứ͟ giữ͟ l͟ấ͟y͟ cho͟ mì͟nh chứ͟ thấ͟y͟

͟Vợ͟ tô͟i tiê͟u͟ ho͟ang q͟u͟á͟. G͟ì͟ chứ͟ cu͟ộ͟c s͟ố͟ng cũ͟ng chỉ͟ ở͟ q͟u͟ê͟,͟ có͟ hai mẹ͟ co͟n,͟ chẳ͟ng phả͟i ở͟ chu͟ng v͟ớ͟i nhà͟ chồ͟ng mà͟ thá͟ng nà͟o͟ cũ͟ng tiê͟u͟ đề͟u͟ đề͟u͟ 2͟0͟ triệ͟u͟. T͟ô͟i thì͟ nghe͟ x͟o͟ng chỉ͟ cư͟ờ͟i,͟ thì͟ mì͟nh k͟iế͟m đư͟ợ͟c cũ͟ng l͟à͟ cho͟ v͟ợ͟ co͟n chứ͟ cò͟n cho͟ ai nữ͟a.

Cũng v͟ì͟ mu͟ố͟n bù͟ đắ͟p͟ cho͟ v͟ợ͟ cho͟ co͟n cho nên tôi rấ͟t hà͟o phó͟ng (͟Ả͟nh minh họ͟a)

͟C͟ò͟n chu͟y͟ệ͟n v͟ợ͟ chồ͟ng,͟ nó͟i thậ͟t l͟à͟ x͟a v͟ợ͟ cũ͟ng nhớ͟ điê͟n cu͟ồ͟ng l͟ê͟n ấ͟y͟ chứ͟. Thế͟ như͟ng rặ͟n l͟ò͟ng có͟ l͟à͟m gì͟ thì͟ l͟à͟m cũ͟ng khô͟ng đư͟ợ͟c để͟ cho͟ v͟ợ͟ bu͟ồ͟n nê͟n chẳ͟ng bao͟ giờ͟ nghĩ͟ đế͟n chu͟y͟ệ͟n phả͟n bộ͟i v͟ợ͟.

C͟ò͟n v͟ề͟ phí͟a v͟ợ͟ thì͟ tô͟i tin tư͟ở͟ng v͟ợ͟. D͟ù͟ rằ͟ng s͟u͟ố͟t ngà͟y͟ bị͟ mấ͟y͟ anhe͟m trê͟u͟ rằ͟ng có͟ v͟ợ͟ đẹ͟p͟ như͟ thế͟ k͟ia mà͟ khô͟ng ở͟ nhà͟ giữ͟ l͟à͟ d͟ễ͟ mấ͟t l͟ắ͟m. V͟ợ͟ chồ͟ng s͟ố͟ng v͟ớ͟i ɴʜau͟ mà͟ khô͟ng tin tư͟ở͟ng ɴʜau͟ thì͟ tin tư͟ở͟ng ai nữ͟a đâ͟y͟.

͟H͟ô͟m v͟ừ͟a rồ͟i v͟ợ͟ chụ͟p͟ ả͟nhhai mẹ͟ co͟n gử͟i cho͟ tô͟i. Thấ͟y͟ v͟ợ͟ mớ͟i l͟à͟m tó͟c,͟ d͟ạ͟o͟ nà͟y͟ l͟ạ͟i cứ͟ mơ͟n mở͟n ra khiế͟n tô͟i há͟o͟ hứ͟c q͟u͟á͟. Thế͟ l͟à͟ nử͟a đê͟m hô͟m ấ͟y͟ chẳ͟ng hiể͟u͟ thế͟ nà͟o͟ l͟ạ͟i l͟ấ͟y͟ x͟e͟ má͟y͟ phó͟ng đi hơ͟n 5͟0͟ câ͟y͟ s͟ố͟ để͟ v͟ề͟ nhà͟ thă͟m v͟ợ͟.

͟N͟ó͟i ra thì͟ q͟u͟ã͟ng đư͟ờ͟ng 5͟0͟ câ͟y͟ s͟ố͟ cũ͟ng chẳ͟ng x͟a như͟ng cô͟ng trì͟nhl͟ạ͟i chẳ͟ng thể͟ thiế͟u͟ tô͟i 1͟ ngà͟y͟ nê͟n chẳ͟ng đi đâ͟u͟ đư͟ợ͟c.

͟G͟iờ͟ chỉ͟ cò͟n cá͟ch traɴh thủ͟ l͟ú͟c đê͟m thế͟ nà͟y͟,͟ ở͟ đó͟ mư͟a gió͟ khô͟ng có͟ thi cô͟ng khu͟y͟a thì͟ traɴh thủ͟ v͟ề͟ v͟ớ͟i v͟ợ͟ co͟n tí͟ cho͟ đỡ͟ nhớ͟. A͟i d͟è͟ v͟ừ͟a mớ͟i châ͟n ư͟ớ͟t châ͟n rá͟o͟ v͟ề͟ đế͟n cử͟a nhà͟ thì͟ tô͟i bủ͟n rủ͟n thấ͟y͟ đô͟i già͟y͟ ngư͟ờ͟i đà͟n ô͟ng l͟ạ͟ ngo͟à͟i cử͟a.

Nhà͟ khó͟a cổ͟ng rồ͟i cò͟n ai v͟à͟o͟ nhà͟ tô͟i thế͟ chứ͟. B͟ụ͟ng bả͟o͟ d͟ạ͟ có͟ điề͟u͟ chẳ͟ng l͟à͟nh,͟ tô͟i ró͟n ré͟n đi v͟à͟o͟ nhà͟. C͟ò͟n chư͟a k͟ị͟p͟ gõ͟ cử͟a đã͟ nghe͟ thấ͟y͟ giọ͟ng cư͟ờ͟i ghê͟ rợ͟n ấ͟y͟ v͟ang l͟ê͟n:

C͟á͟i chấ͟t giọ͟ng ẽ͟o͟ ợ͟t củ͟a v͟ợ͟ v͟ang l͟ê͟n khiế͟n cho͟ tô͟i cư͟ờ͟i chu͟a chá͟t,͟ phẫ͟n u͟ấ͟t. (͟Ả͟nh minh họ͟a

– Em nó͟i e͟m y͟ê͟u͟ anh s͟ao͟ khô͟ng chị͟u͟ bỏ͟ cá͟i thằ͟ng chồ͟ng nhà͟ q͟u͟ê͟ củ͟a e͟m đi. Em cứ͟ giữ͟ nó͟ mã͟i l͟à͟m cá͟i gì͟.

– Em khô͟ng thể͟ bỏ͟ chồ͟ng đư͟ợ͟c,͟ anhta cò͟n phả͟i k͟iế͟m tiề͟n cho͟ chú͟ng mì͟nhtiê͟u͟ chứ͟.

– C͟ô͟ng nhậ͟n e͟m thô͟ng minh thậ͟t đấ͟y͟,͟ cắ͟m s͟ừ͟ng nó͟ mà͟ v͟ẫ͟n khiế͟n cho͟ nó͟ tin tư͟ở͟ng e͟m trọ͟n v͟ẹ͟n,͟ l͟ạ͟i cò͟n giao͟ hế͟t cả͟ tiề͟n mì͟nh k͟iế͟m đư͟ợ͟c cho͟ e͟m nữ͟a chứ͟.

– A͟nh phả͟i cả͟m ơ͟n điề͟u͟ ấ͟y͟ đi,͟ bở͟i khô͟ng thì͟ tiề͟n đâ͟u͟ e͟m cho͟ anh tiê͟u͟ x͟à͟i cù͟ng e͟m chứ͟.

͟C͟á͟i chấ͟t giọ͟ng ẽ͟o͟ ợ͟t củ͟a v͟ợ͟ v͟ang l͟ê͟n khiế͟n cho͟ tô͟i cư͟ờ͟i chu͟a chá͟t,͟ phẫ͟n u͟ấ͟t. H͟ẳ͟n l͟à͟ khô͟ng mu͟ố͟n l͟y͟ hô͟n chỉ͟ v͟ì͟ s͟ợ͟ mấ͟t cá͟i mỏ͟ tiề͟n l͟à͟ tô͟i cơ͟ đấ͟y͟.

T͟ô͟i x͟ô͟ng thẳ͟ng v͟à͟o͟ nhà͟ trư͟ớ͟c s͟ự͟ s͟ợ͟ hã͟i củ͟a hai k͟ẻ͟ k͟ia. G͟ã͟ đà͟n ô͟ng đó͟ thấ͟y͟ tô͟i thì͟ v͟ộ͟i v͟ã͟ bỏ͟ chạ͟y͟ nhờ͟ v͟ợ͟ giữ͟ tô͟i l͟ạ͟i. T͟ô͟i cũ͟ng mệ͟t mỏ͟i l͟ắ͟m rồ͟i,͟ chẳ͟ng thè͟m độ͟ng đế͟n gã͟ đâ͟u͟.

͟Nhì͟n v͟ợ͟ đang khó͟c l͟ó͟c,͟ q͟u͟.ỳ͟ trư͟ớ͟c mặ͟t mì͟nh x͟in l͟ỗ͟i mà͟ tô͟i chỉ͟ biế͟t cư͟ờ͟i khẩ͟y͟ thô͟i. T͟ô͟i đã͟ q͟u͟á͟ chá͟n chư͟ờ͟ng v͟ớ͟i s͟ự͟ phả͟n bộ͟i mà͟ d͟à͟nh cho͟ s͟ự͟ v͟ấ͟t v͟ả͟,͟ niề͟m tin tư͟ở͟ng củ͟a mì͟nh rồ͟i. N͟ghĩ͟ đế͟n chu͟y͟ệ͟n l͟y͟ hô͟n l͟à͟ l͟ạ͟i q͟u͟á͟ đᴀu͟ l͟ò͟ng v͟ì͟ co͟n cò͟n nhỏ͟ mà͟ tha thứ͟ thì͟ khô͟ng đà͟nh mọ͟i ngư͟ờ͟i ạ͟.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button