Tin HayTin Mới

X̼.̼Ử̼ ̼1̼1̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼N̼h̼a̼u̼ ̼H̼.̼I̼ế̼p̼ ̼D̼â̼.̼M̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼E̼m̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼L̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼C̼ó̼ ̼T̼h̼a̼i̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼X̼á̼c̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼A̼i̼ ̼L̼à̼ ̼B̼ố̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼B̼é̼.̼

(H̼B̼Đ̼T̼)̼ ̼-̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼6̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼5̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼5̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼,̼V̼õ̼ ̼S̼ĩ̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼…….v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

Giết người và Gây rối trật tự công cộng - 14 đối tượng lĩnh án - Tin tức sự  kiện -> An ninh trật tự

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼1̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼.̼H̼.̼H̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2006)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼r̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼.̼H̼.̼H̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼N̼.̼H̼.̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼N̼.̼H̼.̼H̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼.̼ ̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼1̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼N̼.̼H̼.̼H̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼11 ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼(̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼m̼à̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼à̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼2̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button